Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i

Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i
Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i

Xin chào bác s?, em r?t bu?n v? vòng 1 c?a mình, ng?c em h?i b? lép và bên to bên nh?. Mua áo ng?c m?c bên thì ch?t bên thì r?ng nên r?t khó khi m?c m?y lo?i ??m cup ng?c. Bác s? t? v?n giúp em ph??ng pháp ?? c?i thi?n tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i . Em xin c?m ?n! (Nh? Hòa - 26 tu?i) Thân chào Nh? Hòa, c?m ?n b?n ?ã g?i câu h?i v? chuyên m

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01