Ch?n b?nh nhân ghép m? nh? th? nào?

Ch?n b?nh nhân ghép m? nh? th? nào?
Ch?n b?nh nhân ghép m? nh? th? nào?

Chào chuyên m?c t? v?n, em có chút b?n kho?n mu?n ???c nh? t? v?n. M? c?a em b? ung th? vú nh?ng ?ã ???c ph?u thu?t c?t b? ???c 4 n?m nay. Hi?n nay, khi ?ã có ?i?u ki?n, em mu?n ???c ??a m? em ?i th?m m? l?i. Không bi?t tr??ng h?p c?a m? em có th? ghép m? ???c hay không? Mong s?m ???c chuyên m?c t? v?n. (Linh Lan, Ti?n Giang) Chào Linh Lan, Ch?n b?

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01