Ch?m sóc sau khi m?

Ch?m sóc sau khi m?
Ch?m sóc sau khi m?

Xin chào chuyên m?c t? v?n. Ch?m sóc sau khi c?y m? ng?c nh? th? nào cho ?úng và tránh ???c các bi?n ch?ng, chuyên m?c t? v?n giúp cho tôi ?? tôi hi?u rõ h?n. C?m ?n chuyên m?c t? v?n, mong s?m nh?n ???c h?i âm! (N.Thúy An, V?ng Tàu) Ch?m sóc sau khi m? c?ng gi?ng nh? sau khi hút m?. Mang qu?n áo bó ch?t vùng l?y m?. Mang áo n?t vú dành cho ph?u th

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01