Làm gì ?? “núi ?ôi” kh?e ??p khi b??c sang tu?i 30

Làm gì ?? “núi ?ôi” kh?e ??p khi b??c sang tu?i 30
Làm gì ?? “núi ?ôi” kh?e ??p khi b??c sang tu?i 30

Sau ng??ng tu?i 30 và tr?i qua sinh n?, vòng m?t ch? em th??ng ??i di?n v?i tình tr?ng ch?y x?, m?t cân ??i. ?ây là quá trình t? nhiên nh?ng không có ngh?a là t?t y?u n?u phái n? bi?t ch?m sóc, gi? gìn và tân trang ?úng cách, ?? l?y l?i vòng ng?c ??p cân ??i nh? th?? xuân s?c. ?? c?i thi?n tình tr?ng vòng ng?c m?t dáng, ch? em nên áp d?ng m?t s? bí

Read More »

B?n ?ã bi?t ng?c c?a mình n?ng bao nhiêu?

B?n ?ã bi?t ng?c c?a mình n?ng bao nhiêu?
B?n ?ã bi?t ng?c c?a mình n?ng bao nhiêu?

Tác nhân ?nh h??ng t?i vòng 1  Có r?t nhi?u t? ?nh h??ng size vòng 1. Di truy?n: n?u m? c?a b?n ngày x?a ng?c nh? thì b?n ???c di truy?n gen ng?c nh?. Vì v?y di truy?n là th? khó mà tác ??ng ?? bi?n d? ???c. Do hormon sinh d?c: khi b?n d?y thì, estrogen c?a bu?ng tr?ng ti?t ra làm t?ng phát tri?n tuy?n s?a v?n ?ang ? d?ng "m?m non", nay chúng n? to

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01