Nh?ng nguy hi?m “nâng ng?c” và cách phòng tránh

Nh?ng nguy hi?m “nâng ng?c” và cách phòng tránh
Nh?ng nguy hi?m “nâng ng?c” và cách phòng tránh

Chào chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net, theo mình ???c bi?t thì do có nhi?u bi?n ch?ng có th? x?y ra nên hi?n nay ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c ??u ???c th?c hi?n t?i b?nh vi?n. V?y chuyên m?c t? v?n có th? thông tin cho mình bi?t các r?i rõ, bi?n ch?ng khi nâng ng?c và có cách nào ?? phòng tránh cá v?n ?? ?ó hay không? (Linh, c0121.778.xxx)  

Read More »

Ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c có khó không?

Ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c có khó không?
Ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c có khó không?

Chào chuyên m?c t? v?n, em tên là M? Liên s?ng t?i Tây Ninh, em ?ang có d? ??nh ?i nâng ng?c nên ?ang tìm hi?u các thông tin liên quan. Bác s? c?a chuyên m?c t? v?n cho em h?i là ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c có khó không? Và sau ph?u thu?t thì th??ng g?p ph?i các bi?u hi?n gì? Nh? bác s? t? v?n giúp em!   Thân chào M? Liên, Ch?m sóc sau p

Read More »

Ph?u thu?t nâng ng?c giá bao nhiêu ti?n? có ?au không?

Ph?u thu?t nâng ng?c giá bao nhiêu ti?n? có ?au không?
Ph?u thu?t nâng ng?c giá bao nhiêu ti?n? có ?au không?

Chào bác s?. Hi?n nay, ng?c c?a em khá nh? và không cân ??i nên em mu?n ?i ph?u thu?t th?m m? ng?c. ?? c?i thi?n l?i vòng 1 em c?ng tìm hi?u nhi?u thông tin nh?ng v?n hoang mang không bi?t nâng ng?c có ?au nhi?u không, nâng ng?c có nguy hi?m không, có an toàn không? C?ng nh? chi phí nâng ng?c kho?ng bao nhiêu? Mong bác s? t? v?n giúp em. (Thanh Tha

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01