Sau ph?u thu?t nâng ng?c có th? m?c áo ng?c ???c không ??

Sau ph?u thu?t nâng ng?c có th? m?c áo ng?c ???c không ??
Sau ph?u thu?t nâng ng?c có th? m?c áo ng?c ???c không ??

Chào chuyên m?c, em có th?c m?c mu?n ???c h?i bác s? ?ó là Sau ph?u thu?t nâng ng?c có th? m?c áo ng?c ???c không ?? Vì m?c ?ã quen mà nâng ng?c xong không m?c thì c? k? k? sao ?ó chuyên m?c, mà có ng??i nói v?i em sau nâng ng?c hoàn toàn không ???c m?c áo ng?c.
(Huy?n, Nam ??nh)

B?n Huy?n thân m?n! V?i b?n kho?n “Sau ph?u thu?t nâng ng?c có th? m?c áo ng?c ???c không” c?a b?n chúng tôi xin t? v?n nh? sau:

Sau khi ph?u thu?t nâng ng?c, b?n không nên m?c áo ng?c ngay. B?i vì trong th?i gian này, b? ng?c v?a ???c ch?nh s?a c?n ph?i ?? trong tr?ng thái tho?i mái nh?t, tránh gò bó d? ?nh h??ng ??n kích th??c vòng m?t. Ít nh?t là 6 tháng sau nâng ng?c, b?n không nên m?c áo ng?c có g?ng s?t, ??n dày… Tuy nhiên, b?n c?ng có th? m?c nh?ng chi?c áo ng?c không có dây b?i v?a m?i ph?u thu?t nâng ng?c xong thì c? c?u t? bào d??i c? ng?c khá l?ng l?o.

nâng ng?c hoàn toàn không ???c m?c áo ng?cSau ph?u thu?t nâng ng?c có th? m?c áo ng?c ???c không?

Sau ph?u thu?t nâng ng?c kho?ng 6 tháng ??n 1 n?m, b?n có th? l?a ch?n áo ng?c m?c phù h?p. B?n c?ng nên chú ý n?u ch?n áo ng?c quá r?ng s? khi?n ho?t ??ng c?a b?n không tho?i mái nh?ng n?u b?n ch?n áo quá ch?t, ngoài vi?c m?t t? tin trong ho?t ??ng, b?n còn vô tình làm t?n th??ng ??n vòng 1. Ngoài ra, áo ng?c ch?t còn gây m?t th?m m? b?i nh?ng ???ng h?n sâu trên da b?n. ?? ??m b?o ng?c không b? t?n th??ng, nh? d?n theo n?m tháng, b?n c?n m?c áo ng?c ?úng c?, m?c ?úng cách, g?ng áo không ?è lên ph?n b?u ng?c.

Khi v?n ??ng nhi?u hay nh?ng lúc t?p th? d?c, b?n c?n ch?n m?c nh?ng lo?i áo ng?c v?a v?n, nên ch?n áo không có g?ng, tránh m?c áo quá r?ng, quá ch?t hay th?m chí không m?c áo ?? ng?c tho?i mái trong các ??ng tác. B?i chính nh?ng thói quen ?y làm ng?c c?a b?n ngày càng nh? ?i, ch?y x?, thi?u s? s?n ch?c.

Khi b?n g?p bác s?, b?n s? ???c t? v?n k? l??ng v? ch?m sóc ng?c sau khi nâng, c?ng nh? th?i ?i?m, th?i gian m?c áo ng?c sau nâng ng?c. Vì vi?c l?a ch?n ?úng ??a ch? ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c cùng v?i công ngh? hi?n ??i và ??c bi?t là ??i ng? bác s? tay ngh? cao chính là l?u ý r?t quan tr?ng cho vi?c làm ??p này c?a b?n.

B?n còn th?c m?c v? Nâng ng?c có th? liên h? t? v?n t?i Vi?n th?m m? Nguy?n Du ?? ???c bác s? t? v?n ho?c g?i s? hotline t? v?n 0938.442.998 – 0934.155.899, chúng tôi luôn l?ng nghe và gi?i ?áp m?i th?c m?c cho b?n.

Chúc các b?n s?m có vòng m?t ??y ??n nh? ý!

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01