Quy trình nâng ng?c ???c th?c hi?n nh? th? nào?

Quy trình nâng ng?c ???c th?c hi?n nh? th? nào?
Quy trình nâng ng?c ???c th?c hi?n nh? th? nào?

Chào các chuyên gia! Em r?t bu?n vì th??ng b? các b?n nam trêu là “2 l?ng” vì nhìn mãi ch?ng th?y vòng 1 ?âu m?c dù em ?ã 20 tu?i. Theo tìm hi?u trên các di?n ?àn làm ??p, em bi?t hi?n nay v?i ph??ng pháp nâng ng?c có th? giúp vòng 1 tr? nên c?ng tròn, ??p t? nhiên. Nh?ng em v?n ch?a hi?u rõ l?m v? quy trình nâng ng?c ???c th?c hi?n nh? th? nào? Mong s?m nh?n ???c s? t? v?n t? các chuyên gia. Em c?m ?n các chuyên gia!  (Lan H?ng, lanhangpham2001@…com)

tu-van

Thân chào Lan H?ng! C?m ?n b?n ?ã chia s? tâm t? và g?i th?c m?c t?i chuyên m?c t? v?n Nâng ng?c nh? t? v?n. V?i câu h?i c?a b?n, các chuyên gia xin ???c gi?i ?áp nh? sau:

?? ??m b?o tính an toàn c?ng nh? s? yên tâm cho khách hàng, nên ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c ???c th?c hi?n t?i b?nh vi?n.

Quy trình nâng ng?c

1. Th?m khám- T? v?n

– Bác s? th?m khám và t? v?n cho khách toàn b? quy trình c?ng nh? l?a ch?n size phù h?p v?i t?ng khách hàng.
– Ch?p hình tr??c m? v?i tay d?c theo thân mình, hai tay ch?ng trên hông và hai tay ??t sau ??u, b?nh nhân nghiêng ng??i t?i tr??c.

2. Ki?m tra s?c kh?e

Khách hàng s? ???c ki?m tra s?c kh?e tr??c khi th?c hi?n ph?u thu?t: xét nghi?m t?ng quát t?i b?nh vi?n.

3. Vô khu?n – Sát trùng

D?ng c? ???c vô khu?n theo quy trình nghiêm ng?t. Bác s? sát khu?n toàn b? vùng c?n th?c hi?n

4. Gây mê

Khách hàng s? ???c gây mê trong quá trình th?c hi?n ph?u thu?t.
quy trình nâng ng?c

5. Th?c hi?n ph?u thu?t

Bác s? s? ti?n hành r?ch m?t v?t nh? ? qu?ng vú, qua ?ó bác s? s? bóc tách r?ng xu?ng d??i t?o m?t kho?ng tr?ng c?n thi?t ?? r?ng ?? ??t túi ??n ng?c . Tùy t?ng tr??ng h?p c? th? bác s? s? quy?t ??nh ??t trên hay d??i c? ng?c l?n.
quy trình nâng ng?c

6. ?óng kín v?t m?

Cu?i cùng bác s? ?óng kín v?t m? b?ng ch? th?m m?, k?t thúc quá trình ph?u thu?t nâng ng?c.

Hình ?nh tr??c và sau khi nâng ng?c

k?t qu? tr??c sau nâng ng?c

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a m?i ng??i

k?t qu? tr??c sau nâng ng?c

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a m?i ng??i

k?t qu? tr??c sau nâng ng?c

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a m?i ng??i

?? bi?t thêm nh?ng thông tin v? ph??ng pháp nâng ng?c an toàn, b?n nên tr?c ti?p ??n nh?ng ??a ch? th?m m? có kinh nghi?m và uy tín trong vi?c ph?u thu?t nâng ng?c ?? ???c t? v?n và ph?c v? t?t nh?t. B?n có th? liên h? t? v?n thông qua Hotline t? v?n: 0938.442.998 ?? ???c các bác s? t?i Vi?n th?m m? Nguy?n Du t? v?n tr?c ti?p.

Chúc b?n luôn xinh ??p!
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01