Ph?u thu?t thu g?n vú phì ??i

Ph?u thu?t thu g?n vú phì ??i
Ph?u thu?t thu g?n vú phì ??i
[ T? v?n] Vú phì ??i là hi?n t??ng c?a vú t?ng trên m?c bình th??ng, nguyên nhân là do s? t?ng sinh quá m?c c?a tuy?n vú và các mô m?. Hi?n t??ng này không ch? gây m?t th?m m? mà còn làm cho các ch? em c?m th?y m?c c?m và t? ti v? dáng ng?c quá kh? c?a mình. V?y v?i tr??ng h?p này ph?i làm sao?.

Gi?i pháp kh?c ph?c tình tr?ng vú phì ??i

Hi?n t??ng vú phì ??i gây ra nhi?u h? l?y cho các ch? em nh?: g?p khó kh?n trong sinh ho?t h?ng ngày, có c?m giác khó ch?u, n?ng n?, ??i v?i nh?ng tr??ng h?p n?ng thì có th? gây ra c?m giác khó th?, nghiêm tr?ng h?n có th?  gây ra tình tr?ng l?ch c?t s?ng.

??i v?i tình tr?ng này thì ph?u thu?t thu g?n vú phì ??i là gi?i pháp h?u hi?u và an toàn nh?t, giúp cho các ch? em có ???c dáng ng?c thon g?n, cân ??i và ??p t? nhiên.

thu g?n vú phì ??i

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Th?i gian th?c hi?n ph?u thu?t

Ca ph?u thu?t ???c ti?n hành trong kho?ng t? 60-90 phút.

Các b??c ph?u thu?t ???c ti?n hành trong phòng vô trùng v?i s? h? tr? c?a h? th?ng trang thi?t b? hi?n ??i s? mang ??n cho b?n b?u ng?c thon g?n, hi?u qu? v?nh vi?n và an toàn v?i tuy?n s?a.

?u ?i?m c?a ph??ng pháp ph?u thu?t này là

Ng?c s?n ch?c, thon g?n, cân ??i và hài hòa v?i vóc dáng c?a c? th?: B?u ng?c sau ph?u thu?t s? tr? nên thon g?n h?n, không còn b? ch?y x? gây m?t th?m m?.

??m b?o an toàn v?i tuy?n s?a và s?c kh?e: Ph?u thu?t thu nh? vú phì ??i s? tang gây ?nh h??ng, t?n th??ng lên tuy?n vú, ??m b?o cho ch?c n?ng c?a tuy?n s?a và không ?? l?i s?o hay b?t c? các d?u v?t nào sau ph?u thu?t.

thu g?n vú phì ??i

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Mang l?i hi?u qu? v?nh vi?n: Sau ph?u thu?t b?n có th? s? h?u cho mình b?u ng?c s?n ch?c, g?i c?m và hi?u qu? v?nh vi?n mà không b? bi?n ch?ng, hay xu?ng c?p.

Th?i gian th?c hi?n nhanh, không c?n m?t th?i gian ngh? d??ng

Các ??i t??ng nên áp d?ng ph??ng pháp thu g?n vú phì ??i

Áp d?ng cho t?t c? các ??i t??ng có tình tr?ng s?c kh?e t?t.

Nh?ng khách hàng có kích th??c ng?c quá to, phì ??i

Các  ??i t??ng ?ã t?ng ph?u thu?t thu g?n ng?c nh?ng không ??t k?t qu? nh? mong mu?n.

Xem thêm: Bí quy?t giúp vòng 1 không còn ch?y x?

Quy trình ph?u thu?t thu g?n núm vú phì ??i

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

B??c 1: Th?m khám và t? v?n: Các bác s? s? ti?n hành ki?m tra, t? v?n và lauwj ch?n gi?i pháp thích h?p nh?t cho dáng ng?c c?a b?n.

thu g?n vú phì ??i

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM- K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a t?ng ng??i

B??c 2: Ki?m tra s?c kh?e và th? ph?n ?ng thu?c: ?? ??m b?o khách hàng ??m b?o ???c s?c kh?e t?t ?? th?c hi?n ph?u thu?t.

B??c 3: Các bác s? ti?n hành ?o v? vùng ng?c tr??c khi ph?u thu?t theo t? l? phù h?p v?i yêu c?u c?a khách hàng

B??c 4: Ti?n hành gây mê ?? gi?m c?m giác ?au ??n cho khách hàng trong su?t quá trình ph?u thu?t.

B??c 5: Ti?n hành ph?u thu?t thu nh? vú phì ??i: Tùy vào tình tr?ng ng?c mà các bác s? s? l?a ch?n ph??ng pháp ph?u thu?t thích h?p.

B??c 6: K?t thúc quá trình ph?u thu?t và ??a khách hàng v? phòng h?u ph?u ?? theo dõi.

Xem thêm: Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

Nh?ng v?n ?? b?n c?n l?u ý sau khi th?c hi?n ph?u thu?t

Sau khi ph?u thu?t, khách hàng c?n tánh ti?p xúc v?i n??c và b?i b?n.

thu g?n vú phì ??i

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Không nên massage ng?c sau khi m?, h?n ch? các v?n ??ng liên quan ??n ng?c trong vòng 4 tu?n sau ph?u thu?t.

V?n ??ng bình th??ng, h?n ch? tác v?n ??ng liên quan ??n ng?c trong vòng 4 tu?n sau ph?u thu?t

V?n ??ng bình th??ng, tránh tác ??ng m?nh vào vùng ng?c, m?c áo n?t ng?c trong vòng 1 tháng.

Kiêng ?n các lo?i th?c ph?m nh?: th?t gà, rau mu?ng, cà phê, h?i s?n,…

N?u b?n ?ang mu?n c?i thi?n vòng 1 c?a mình m?t cách hi?u qu? và an toàn. B?n hãy liên h? t? v?n v?i Nguy?n Du ngay hôm nay thông qua hotline t? v?n 0938 442 998, ho?c ??n tr?c ti?p trung tâm c?a chúng tôi ?? ???c các bác s? chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? t? v?n t?t nh?t cho b?n.

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? tùy thu?c vào ???ng nét v?n có c?ng nh? c? ??a c?a t?ng ng??i

Xem thêm:

Vì sao túi ng?c nano chip t?t h?n túi nhám

???ng m? và ?? dài s?o nâng ng?c là bao nhiêu?

Thu nh? ??u nh? hoa có tác d?ng ph? gì không?n?n tr?ng

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01