Ph?u thu?t nâng ng?c thu nh? qu?ng vú có ?? l?i s?o không?

Ph?u thu?t nâng ng?c thu nh? qu?ng vú có ?? l?i s?o không?
Ph?u thu?t nâng ng?c thu nh? qu?ng vú có ?? l?i s?o không?

Chuyên m?c t? v?n gi?i ?áp th?c m?c giúp em, em b? qu?ng vú l?n do di truy?n, gi?ng m? và ch? c?a em. Em ?ang d? ??nh làm ??p l?i ?? l?p gia ?ình. Cho em h?i  thu nh? qu?ng vú có ?? l?i s?o không v?y, có th? phát hi?n em làm th?m m? không v?y ??
(Liên, 0988.622.xxx)

tu-van

Chào Liên, Thu nh? qu?ng vú có ?? l?i s?o không là m?t trong nh?ng lo l?ng c?a các ch? em khi l?a ch?n ph??ng pháp này b?i vùng qu?ng vú n?m l? thiên gi?a trung tâm c?a ng?c. Tuy nhiên b?n có th? hoàn toàn yên tâm v? v?n ?? này.

thu nh? qu?ng vú

Sau quá trình ki?m tra s?c kh?e, bác s? ti?n hành th?c hi?n ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú, k? thu?t khâu gi?u s?o v?i ch? Hàn Qu?c s? trùng v?i màu da nên r?t khó nh?n th?y. Quy trình ???c th?c hi?n an toàn và ??m b?o theo quy ??nh c?a B? Y T?, ch? can thi?p vào vùng ngoài da ch? không h? ??ng ch?m t?i mô tuy?n bên trong nên có th? b?o toàn thiên ch?c cho b?n.

Ph?u thu?t nâng ng?c ?? thu nh? quâng vú s? giúp b?n có qu?n vú nh? xinh, không b? loang r?ng , ??c bi?t là ??i v?i nh?ng ngu?i sau khi sinh con qu?n vú b? thâm s?m hay nh?ng ng??i có qu?ng vú l?n do di truy?n.

Th?c t? thu nh? qu?ng vú là m?t ti?u ph?u gây tê ??n gi?n, ??n m?c b?n s? c?m th?y nh? nhàng và hoàn toàn không ?au. Sau khi gây m?t c?m giác t?i ch?, bác s? s? th?c hi?n ???ng r?ch ? xung quanh qu?ng vú và m?t ???ng tròn nh? h?n trung tâm d?a theo s? tính toán s?n có tr??c ?ó, sau ?ó s? ti?n hành l?y b? ph?n da ? gi?a ra nh?m thu nh? kích th??c khu v?c này.

B?n có th? tr? l?i sinh ho?t bình th??ng sau khi th?c hi?n d?ch v? thu nh? qu?ng vú. Có th? b?n s? th?y h?i khác bi?t nh? ? b?u ng?c trong 1 – 2 ngày ??u nh?ng c?m giác này s? nhanh chóng qua ?i. B?n c?ng nên tránh nh?ng va ??p và nh?ng v?n ??ng m?nh t?i vùng ng?c trong 1-2 tháng ??u nhé!

?? ???c tham kh?o và l?ng nghe t? v?n c?a bác s? tr??c khi th?c hi?n làm ??p c?ng nh? c?n tìm hi?u và l?a ch?n ??a ch? làm ??p uy tín, ??m b?o an toàn và th?m m? b?n có th? liên h? t? v?n Vi?n th?m m? Nguy?n Du qua hotline t? v?n 0938.442.998.

Chúc b?n s?m có vòng 1 ??p nh? ý!
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01