Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? có ??t không?

Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? có ??t không?
Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? có ??t không?

Chào nangnguc.net, tôi v?a cai s?a cho em bé th? 2, ng?c tôi bây gi? ch?y x? trông r?t m?t th?m m?, nói th?t là nhi?u lúc c?m th?y t? ti vô cùng khi g?n g?i ch?ng. Qua tìm hi?u tôi ???c bi?t ph??ng pháp nâng ng?c sa tr? ???c nhi?u ng??i l?a ch?n và ???c ?ánh giá là an toàn, hi?u qu? nh?ng tôi không bi?t chi phí Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? có ??t không? R?t mong chuyên m?c t? v?n giúp. Xin c?m ?n! ( ha_thuy_an@…com)

tu-van

Thúy An thân m?n,
C?m ?n b?n ?ã quan tâm và g?i câu h?i v? chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net. V? câu h?i “ Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? có ??t không ?” chúng tôi xin gi?i ?áp nh? sau:

Khi ph? n? tr?i qua quá trình sinh n?, ng?c lúc này b?t ??u xu?ng c?p m?t cách tr?m tr?ng, ch?y x?, thâm ?en, teo nh?,… không ch? làm m?t th?m m? mà còn ?nh h??ng l?n ??m tâm lý t? ti khi c?nh ng??i b?n ??i c?a mình.

Nâng ng?c ch?y x? là ph??ng pháp ph?u thu?t nâng ng?c theo công ngh? m?i nh?t t?o dáng ng?c ??p t? nhiên, kh?c ph?c hoàn toàn ng?c lép, ng?c nh?, ng?c b? l?ch cho k?t qu? nâng ng?c ??u ??n, không gây ?nh h??ng ??n quá trình cho con bú. Nâng ng?c ch?y x? công ngh? nâng ng?c n?i soi kh?c ph?c tình tr?ng ng?c ch?y x? an toàn v?i ??i ng? bác s? uy tín, kh?c ph?c tri?t ?? tình tr?ng ng?c sa tr?, không ?au ??n, ng?c ??p t? nhiên.

nguc-dep-tu-nhien-nhat

Tùy c?p ?? ng?c ch?y x? mà bác s? s? có nh?ng ch? ??nh c?t b? ph?n da, mô m? phù h?p nh?t.

– ???ng m? hình bán nguy?t n?m trên qu?ng vú : áp d?ng cho c?p 1. ???ng m? phía trên l?y ph?n da và t? ch?c mô kèm treo tuy?n v? phía trên.

– ???ng m? quanh qu?ng vú: áp d?ng cho c?p 2, ph?u thu?t l?y ph?n da và t? ch?c mô xung quanh qu?ng vú.

– ???ng m? vòng tròn chân núm vú: áp d?ng cho c?p 3, v?i tr??ng h?p qu?ng vú không quá l?n

– ???ng m? m? neo: áp d?ng cho c?p 4, ???ng m? này g?m m?t ???ng t? b? d??i qu?ng vú xu?ng ??n n?p l?n ng?c, ???ng ngang n?p l?n ng?c và thêm m?t ???ng tròn quanh qu?ng vú.

Nâng ng?c ch?y x? giá bao nhiêu ?
Chi phí nâng ng?c ch?y x? : ?ó là v?n ?? quan tâm c?a nhi?u ng??i.  Tùy phân ?? ch?y x? giá tham kh?o giao ??ng nh? sau :

– C?p ng?c ch?y x? 1 – 2 giá 20-30 tri?u

– C?p ng?c ch?y x? 3 – 4 giá 45-60 tri?u

B?n nên ??n ??a ch? th?m m? uy tín ?? ???c bác s? th?m khám xác ??nh m?c ?? sa tr? và cho b?n l?i t? v?n chính xác nh?t c?ng nh? cung c?p thông tin nâng ng?c ch?y x? giá bao nhiêu chính xác cho b?n. B?n có th? liên h? t? v?n qua Hotline t? v?n: 0938.442.998 ?? ???c t? v?n mi?n phí các thông tin liên quan ??n ph?u thu?t nâng ng?c sa tr?.
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01