Ph?u thu?t nâng ng?c giá bao nhiêu ti?n? có ?au không?

Ph?u thu?t nâng ng?c giá bao nhiêu ti?n? có ?au không?
Ph?u thu?t nâng ng?c giá bao nhiêu ti?n? có ?au không?

Chào bác s?. Hi?n nay, ng?c c?a em khá nh? và không cân ??i nên em mu?n ?i ph?u thu?t th?m m? ng?c. ?? c?i thi?n l?i vòng 1 em c?ng tìm hi?u nhi?u thông tin nh?ng v?n hoang mang không bi?t nâng ng?c có ?au nhi?u không, nâng ng?c có nguy hi?m không, có an toàn không? C?ng nh? chi phí nâng ng?c kho?ng bao nhiêu? Mong bác s? t? v?n giúp em. (Thanh Thanh – Tp.HCM).

tu-van

C?m ?n b?n Thanh ?ã g?i câu h?i v? chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net, v?i các th?c m?c c?a b?n chuyên m?c xin ???c t? v?n nh? sau:

Ph?u thu?t nâng ng?c có ?au không, có nguy hi?m không?

Bác s? ti?n hành gây mê cho khách hàng ( tùy thu?c th? tr?ng c?a t?ng tr??ng h?p) do ?ó b?n s? không c?m th?y ?âu ??n hay khó ch?u trong su?t quá trình ph?u thu?t. Sau khi v? nhà, b?n có th? c?m th?y t?c nh? vùng ng?c , tuy nhiên nh? nh?ng h??ng d?n c?a bác s? v? cách ch?m sóc ??c bi?t c?ng nh? kê ??n thu?c gi?m ?au, ch?ng s?ng t?y ?? khách hàng không b? ?au, nhanh chóng h?i ph?c và ??m b?o k?t qu? th?m m? ??p nh?t. Do ?ó, b?n có th? hoàn toàn yên tâm là ph?u thu?t nâng ng?c không ?au nhé!

  • Quy trình nâng ng?c t?i các ??a ch? th?m m? nâng ng?c uy tín ???c th?c hi?n t?i b?nh vi?n v?i bác s? chuyên khoa uy tín do ?ó an toàn c?a b?n ???c ??m b?o tuy?t ??i.
  • Tuy nhiên, ?? có k?t qu? nâng ng?c cho k?t qu? ??p b?n c?n l?a ch?n ??a ch? th?m m? vi?n nâng ng?c uy tín, ch?t l??ng ?? ??m b?o h?n v? các y?u t? an toàn và k?t qu? th?m m? sau khi th?c hi?n ph?u thu?t nhé! B?i m?t y?u t? tác ??ng không kém ph?n quan tr?ng ?? ph?u thu?t nâng ng?c không ?au chính là tay ngh? bác s? và k? thu?t ti?n hành nâng ng?c (???ng m?, ch?t li?u ??n, v? trí ??t túi ??n…)

Ph?u thu?t nâng ng?c giá bao nhiêu ?

Chi phí c?a ph?u thu?t nâng ng?c t?i các b?nh vi?n, vi?n th?m m? không gi?ng nhau và không có m?c giá c? ??nh do ph? thu?c vào nhi?u y?u t? khác nhau nh? : ph??ng pháp ph?u thu?t nâng ng?c, ch?t li?u túi ??n, bác s? th?c hi?n…. ??c bi?t túi ng?c ???c s? d?ng lag túi Men tor và Allergan c?a M?, t?o khuôn ng?c ??p nh? th?t , k?t qu? ?n ??nh lâu dài.

Chi Phí Nâng Ng?c tham kh?o

– Nâng ng?c túi Gel tròn nhám: 2.500 USD
– Nâng ng?c túi Gel gi?t n??c nhám : 3.000 USD
– Nâng ng?c sa tr?: 30tr – 45tr

?? ??t ???c thành công, an toàn, b?o ??m tính th?m m? thì vi?c l?a ch?n m?t ??a ch? làm ??p uy tín cùng v?i công ngh? hi?n ??i và ??c bi?t là ??i ng? bác s? tay ngh? cao chính là l?u ý r?t quan tr?ng cho vi?c làm ??p này c?a b?n. ??ng th?i, t?i nh?ng ??a ch? làm ??p uy tín, thì quá trình nâng ng?c n?i soi s? ???c di?n ra t?i b?nh vi?n nên vi?c vô trùng, gây mê an toàn trong khi th?c hi?n làm ??p luôn ???c ??m b?o. B?n còn th?c m?c v? ph?u thu?t nâng ng?c, b?n có th?  liên h? t? v?n qua s? Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c gi?i ?áp các th?c m?c.

L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01