Ph?u thu?t nâng ng?c có nguy hi?m hay g?p bi?n ch?ng gì không?

Ph?u thu?t nâng ng?c có nguy hi?m hay g?p bi?n ch?ng gì không?
Ph?u thu?t nâng ng?c có nguy hi?m hay g?p bi?n ch?ng gì không?

Chào bác s?! H?i còn con gái ng?c tôi v?n ?ã nh? nh?ng s?n ch?c. Sau khi sinh bé, ng?c c?a tôi không còn s?n ch?c nh? tr??c và b? nh? ?i khá nhi?u. Tôi ?ang có ý ??nh ?i nâng ng?c ?? c?i thi?n tình tr?ng c?a mình. Nh?ng tôi v?n b?n kho?n li?u ph?u thu?t nâng ng?c có nguy hi?m hay g?p bi?n ch?ng gì không ? Xin bác s? gi?i ?áp giúp tôi. C?m ?n bác s?! (H?ng, 01223.177.xxx)

tu-van
Chào b?n H?ng,

C?m ?n b?n ?ã quan tâm và g?i câu h?i “ Ph?u thu?t nâng ng?c có nguy hi?m hay g?p bi?n ch?ng gì không ?” v? cho chuyên m?c T? v?n c?a nangnguc.net. Ng?c b? nh? và kém s?n ch?c là hi?n t??ng bình th??ng c?a ph?n l?n ph? n? sau sinh nên nâng ng?c là bi?n pháp nhanh chóng, an toàn giúp b?n có m?t ?ôi gò b?ng ??o ??p t? nhiên.
V? th?c m?c c?a b?n, chúng tôi xin tr? l?i nh? sau:

Th?c t? thì ?ã là ph?u thu?t thì không th? nói là hoàn toàn không nguy hi?m, nâng ng?c không ph?i là ngo?i l?.

Có nh?ng bi?n ch?ng mà khách hàng có th? g?p khi áp d?ng ph??ng pháp nâng ng?c không an toàn bao g?m:

+ Ch?y máu, s?ng ?au lâu sau ph?u thu?t do ph??ng pháp ?òi h?i xâm l?n nhi?u

+ Bi?n d?ng ng?c, nhi?m trùng do túi ??n không ??m b?o an toàn;

+ Gi?m ho?c m?t c?m giác vùng ng?c, ?nh h??ng ??n kh? n?ng cho con bú do túi ng?c chèn ép các c?, mô và dây th?n kinh tuy?n vú hay các t?n th??ng trong quá trình ph?u thu?t nâng ng?c.

Nâng ng?c sa tr?

Nh?ng ch? c?n ??m b?o các tiêu chí sau thì hoàn toàn không ph?i lo ??n các nguy hi?m mà ??m b?o an toàn:

Tr??c khi ph?u thu?t nâng ng?c, b?n s? ???c ki?m tra s?c kh?e ?? ??m b?o ?? ?i?u ki?n th?c hi?n ph?u thu?t. Sau ?ó, ph?u thu?t nâng ng?c ???c th?c hi?n t?i các b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?. ? ?ó s? có ?? các trang thi?t b? c?n thi?t ?? th?c hi?n nh? phòng m? vô trùng, máy gây mê, n?i soi… giúp ph?u thu?t an toàn và h?n ch? t?i ?a xâm l?n. Sau ph?u thu?t, b?n s? ???c theo dõi h?u ph?u c?n th?n t?i b?nh vi?n và ???c tái khám ??nh k?. Vi?c này s? ??m b?o b?n không có b?t c? nguy hi?m hay bi?n ch?ng nào sau khi nâng ng?c.

??c bi?t, v?i ph??ng pháp nâng ng?c n?i soi, các bác s? s? ?ng d?ng thi?t b? n?i soi vào trong quá trình ph?u thu?t nên c?u trúc vùng ng?c s? ???c phóng ??i nhi?u l?n trên màn hình, giúp bác s? thao tác chính xác, h?n ch? xâm l?n, t?n th??ng các mô tuy?n vú, dây th?n kinh… nên nâng ng?c n?i soi ít ?au, nhanh lành, th?i gian h?i ph?c ng?n h?n so v?i nâng ng?c thông th??ng.

Ngoài ra ph?i l?a ch?n lo?i túi ??n ???c s? d?ng ph?i có ?? t??ng thích, ?? b?n và tính thân thi?n cao: Ch?t li?u, b? m?t và c?u t?o c?a lo?i túi ??n ?nh h??ng tr?c ti?p t?i m?c ?? an toàn trong và sau nâng ng?c do ?ó khách hàn c?n quan tâm ??n v?n ?? này khi b?n kho?n nâng ng?c có nguy hi?m hay g?p bi?n ch?ng gì không?

Bác s? th?c hi?n nâng ng?c ph?i là ng??i gi?i chuyên môn, giàu kinh nghi?m.

Nên b?n hoàn toàn có th? yên tâm khi ph?u thu?t t?i các ??a ch? th?m m? uy tín. T?i nh?ng ??a ch? làm ??p uy tín, thì quá trình nâng ng?c n?i soi s? ???c di?n ra t?i b?nh vi?n nên vi?c vô trùng, gây mê an toàn trong khi th?c hi?n làm ??p luôn ???c ??m b?o. B?n có th? liên h? t? v?n thông qua Hotline t? v?n: 0938.442.998 ?? ???c t? v?n các thông tin liên quan ??n Nâng ng?c.

L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin Nâng ng?c, t?i ?ây!

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01