Nh?ng v?n ?? c?n l?u ý tr??c khi ph?u thu?t nâng ng?c ?

Nh?ng v?n ?? c?n l?u ý tr??c khi ph?u thu?t nâng ng?c ?
Nh?ng v?n ?? c?n l?u ý tr??c khi ph?u thu?t nâng ng?c ?

M?t khuôn ng?c ??y ??n luôn là mong ??c c?a r?t nhi?u ch? em ph? n?. Vì th? nhu c?u ph?u thu?t nâng ng?c c?a nh?ng ch? em có vòng 2 khiêm t?n ?ã tr? thành xu th?, là c?n s?t trong xã h?i “cái ??p” lên ngôi. ?i?u ?ó không có gì sai, m?i ng??i ??u có quy?n làm ??p, hoàn thi?n b?n thân mình. Ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c là m?t ??i ph?u làm ??p giúp b?n c?i thi?n hình dáng c?ng nh? kích th??c c?a vòng 1. Do v?y, v?i d?ch v? nâng ng?c, b?n c?n r?t l?u ý và tìm hi?u tr??c nh?ng thông tin c?n thi?t ?? quá trình làm ??p này hi?u qu? và luôn ???c an toàn. Và ?ó c?ng chính là nh?ng v?n ?? b?n c?n ph?i tr? l?i: Ph?i làm gì tr??c khi ph?u thu?t nâng ng?c?

L?u ý v? ?? tu?i ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c

?? tu?i an toàn ?? b?n có th? th?c hi?n ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c là t? 25 ??n 40 tu?i – sau khi k?t thúc giai ?o?n d?y thì, vòng ng?c c?a phái ??p v?n ti?p t?c l?n lên ??n kho?ng n?m 25 tu?i. Do ?ó, ?? nâng ng?c có k?t qu? t?t nh?t, b?n ch? nên th?c hi?n trong ?? tu?i này.

Ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c th?c hi?n an toàn cho nh?ng ng??i t? 25 – 40 tu?i

Ngoài ra, ph? n? khi ?ã có ch?ng con có th? nâng ng?c b?t c? th?i ?i?m nào, mi?n có ?? tình tr?ng s?c kh?e và phù h?p v?i ý mu?n.

truoc-khi-phau-thuat-nang-nguc

Ch?a có k? ho?ch sinh con

N?u b?n ?ang có k? ho?ch sinh con, hãy t?m hoãn quy?t ??nh nâng ng?c. Quá trình mang thai và cho con bú s? khi?n b?u ng?c b? co giãn, bi?n d?ng và thay ??i nhi?u, th?m chí không l?y l?i ???c hình dáng ban ??u. Do ?ó, sau khi sinh con và k?t thúc quá trình nuôi con b?ng s?a, b?n m?i nên ti?n hành nâng ng?c. Ho?c ng??c l?i, sau ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c t? 6 tháng ??n m?t n?m, b?n m?i nên mang thai l?i.

Tình tr?ng s?c kh?e ?n ??nh ?? th?c hi?n ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c

N?u tình tr?ng s?c kh?e c?a b?n không ???c t?t, có ti?n s? u nang vú, ?ang b? b?nh tim, huy?t áp, ti?u ???ng, ?ang nghi?n r??u bia, thu?c lá… thì không nên N?u ?ang trong quá trình luy?n t?p t?ng cân ho?c gi?m cân, b?n không nên nâng ng?c b?i kích c? c?a b? ng?c t? nhiên s? có s? thay ??i.

Ho?c n?u nh? b?n ?ang trong quá trình luy?n t?p t?ng cân ho?c gi?m cân, thì b?n c?ng nên thay ??i quy?t ??nh ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c c?a mình.

Ch?n ?úng bác s? và công ngh?

Vi?c l?a ch?n ?úng ??i ch? ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c cùng v?i công ngh? hi?n ??i và ??c bi?t là ??i ng? bác s? tay ngh? cao chính là l?u ý r?t quan tr?ng cho vi?c làm ??p này c?a b?n. ?ây là tiêu chí c?ng là l?u ý mà b?n c?n l?a ch?n và cân nh?c k? vì toàn b? quá trình có ???c nh? mong ??i và an toàn hay không ??u ph? thu?c vào ??a ch? mà b?n tin t??ng g?i g?m.

Mu?n tìm hi?u thêm thông tin v? nh?ng v?n ?? c?n l?u ý tr??c khi ph?u thu?t nâng ng?c b?n có th? liên h? t? v?n  0938.442.998 – 0934.155.899 ?? ???c t? v?n.

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa PTTM

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a và ???ng nét v?n có c?a t?ng khách hàng

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01