Nh?ng nguy hi?m “nâng ng?c” và cách phòng tránh

Nh?ng nguy hi?m “nâng ng?c” và cách phòng tránh
Nh?ng nguy hi?m “nâng ng?c” và cách phòng tránh

Chào chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net, theo mình ???c bi?t thì do có nhi?u bi?n ch?ng có th? x?y ra nên hi?n nay ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c ??u ???c th?c hi?n t?i b?nh vi?n. V?y chuyên m?c t? v?n có th? thông tin cho mình bi?t các r?i rõ, bi?n ch?ng khi nâng ng?c và có cách nào ?? phòng tránh cá v?n ?? ?ó hay không? (Linh, c0121.778.xxx)

tu-van

 

Chào Linh, Ngày nay vi?c làm ??p nói chung và nâng ng?c nói riêng không còn xa l? v?i ch? em ph? n? nh?ng bên c?nh vi?c c?i thi?n ???c s?c ??p thì c?ng không tránh kh?i nh?ng nguy hi?m khi nâng ng?c ???c ti?m ?n ?âu ?ó.

nang-nguc

R?i ro tr??c và sau ph?u thu?t

– R?i ro th??ng g?p ph?i k? ??n ??u tiên là trong quá trình s? d?ng thu?c gây mê.

– Tri?u ch?ng t? máu: Bi?u hi?n s?ng n? tuy?n vú và ?au t?ng lên mà không ?áp ?ng v?i thu?c gi?m ?au.

– Nhi?m trùng: Bi?n ch?ng này x?y ra ? 0,5 – 1% b?nh nhân, do vi khu?n s?ng trên da gây nên.

– Thay ??i c?m giác núm vú.

– S?o phì ??i: V?t s?o r?ch da l?n lên, ??, phát tri?n sau khi ph?u thu?t nâng ng?c kho?ng 30 ngày ho?c h?n.

– V? trí ??t túi ng?c b? sai l?ch.

– Rò r? túi nâng ng?c.

– S? hình thành các v?t s?o bên trong tuy?n vú và b?t ??u có hi?n t??ng co th?t bao x?.

– T? d?ch: Do c? th? b?t ??u có nh?ng ph?n ?ng nh?t ??nh v?i túi nâng ng?c, ?i?u này x?y ra trong nh?ng ngày ??u ho?c vài tu?n sau ph?u thu?t, gây ?au ho?c s?ng.

nang-nguc

Bi?n ch?ng mu?n có th? x?y ra

Kích th??c ho?c hình d?ng hai bên vú m?t cân ??i: H?u h?t tuy?n vú không ??i x?ng tr??c khi nâng ng?c. Sau khi ph?u thu?t, t? l? b?t x?ng này v?n còn, nh?ng ? m?t m?c ?? nào ?ó, không quá nhi?u.

Co th?t bao x?: Sau ph?u thu?t nâng ng?c, các nguyên bào s?i t?o mô s?o bao quanh b? m?t c?a mô túi. S? bao quanh c?a nguyên bào s?i này gây ra tình tr?ng bao x? v?i các m?c ?? c?ng khác nhau.

V? túi ng?c: Trong các tr??ng h?p b? ch?n th??ng, tai n?n sinh ho?t té ngã có th? d?n ??n v? túi, gây bi?n d?ng hình dáng ng?c.

Nh?ng r?i ro này s? ???c các bác s? th?o lu?n ??y ?? trong bu?i t? v?n và th?m khám. ?i?u quan tr?ng là b?n ph?i trao ??i th?ng th?n v?i bác s? v? t?t c? các th?c m?c và ?? ngh? ???c gi?i thích nh?ng ?i?u b?n ch?a n?m rõ.

thu-nho-quang-vu

Gi?i pháp phòng tránh r?i ro

Các r?i ro trên r?t d? x?y ra n?u b?n l?a ch?n n?i ph?u thu?t nâng ng?c không ???c ??ng ký ph?u thu?t, không có gi?y phép kinh doanh, vì hi?n nay có r?t nhi?u c? s? th?m m? “chui” và trá hình.

Nâng ng?c là cu?c ??i ph?u thu?t nên các ch? em c?n ph?i th?c hi?n ? nh?ng trung tâm, b?nh vi?n l?n, ?? n?u có x?y ra r?i ro, thì n?i ?ó có ?? ?i?u ki?n c?p c?u k?p th?i.

V?i công ngh? làm ??p này, ch? em nên l?a ch?n bác s? có tay ngh? k? thu?t cao, t?ng tu nghi?p ? n??c ngoài, có ?ôi tay khéo léo ?? h?n ch? nh?ng r?i ro. ??ng th?i, b?n c?ng c?n tuân th? các ch? ??nh c?a bác s? trong quá trình ch?m sóc sau ph?u thu?t ?? h?n ch? t?i ?a r?i ro… Vi?c này ch? ???c th?c hi?n khi có quy trình qu?n lý ch?t ch? và yêu c?u vô trùng c?ng c?n ph?i ??m b?o nghiêm ng?t.

N?u b?n mu?n vòng ng?c c?a mình ??p h?n, quy?n r? h?n, ??c bi?t là an toàn và không ?? x?y ra các bi?n ch?ng không mong mu?n, hãy tìm hi?u th?t k? các thông tin nh? v? c? s? v?t ch?t, bác s? tr?c ti?p th?c hi?n. B?n c?n l?u ý vi?c ch?n tay ngh? bác s?, c? s? th?m m? ??t chu?n, ch?n ?úng lo?i túi ??t ng?c. B?n còn th?c m?c v? nh?ng nguy hi?m khi nâng ng?c và cách phòng tránh có th? liên h? t? v?n thông qua Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c gi?i ?áp và t? v?n.
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01