Nh?ng l?u ý khi ch?n áo ng?c cho cô nàng ng?c nh?

Nh?ng l?u ý khi ch?n áo ng?c cho cô nàng ng?c nh?
Nh?ng l?u ý khi ch?n áo ng?c cho cô nàng ng?c nh?

Áo ??n ng?c luôn là c?u cánh cho nh?ng cô nàng ng?c lép, ng?c nh?. Tuy nhiên, có nh?ng l?u ý khi ch?n áo ng?c cho cô nàng ng?c nh? sao cho ??p mà l?i an toàn nh?t thì ch?a ch?c m?y nàng bi?t. Nâng ng?c.net hôm nay chia s? v?i các nàng 1 vài thông tín nhé!

Nh?ng l?u ý khi ch?n áo ng?c cho cô nàng ng?c nh?

Áo ng?c cho cô nàng ng?c nh? th??ng là nh?ng chi?c áo ng?c nhìn b? ngoài trông r?t bình th??ng, nh?ng ph?n thân d??i áo ?ã ???c l?ng ghép mi?ng sillicon dày, mi?ng ??m ho?c túi n??c m?m m?i giúp nâng, ??y vòng 1 cao h?n, giúp ph? n? tr? nên sexy h?n. Khi ch?n áo ng?c, ch? em c?n l?u ý nh?ng v?n ?? sau:

— N?u ng?c b?n nh? và ch?y x? thì c?n ch?n áo ng?c có l?p mút ôm ngang ng?c, nh?m ??y b?u ng?c lên cao.

— N?u ng?c nh? và không ???c ??u thì l?i khuyên cho b?n là hãy ch?n nh?ng chi?c áo ng?c có l?p mút ôm t? hai bên ng?c, nh? v?y hai b?u ng?c s? ???c ??y sát vào nhau t?o c?m giác ??y ??n.

chon-ao-nguc-cho-nguc-nho

— N?u ng?c nh? và c? g?y thì chi?c áo ng?c b?n l?a ch?n c?n ôm và bao tr?n hai b?u ng?c.

— N?u khuôn ng?c b?n quá lép, hãy tránh xa nh?ng ki?u mi?ng dán ng?c m?ng, nh? b?i chúng s? khi?n b?n d? l? ?i?m y?u.

— Khi di?n nh?ng chi?c áo c? tr?, quây, ho?c ??m l?ch vai, b?n có th? tìm ??n nh?ng thi?t k? d?ng suông, không dây, có chút lót ??m nh? bên trong.

— Hãy tránh xa nh?ng hàng bán n?i y v?a hè, hàng ch?t l??ng kém ho?c không rõ ràng v? ngu?n g?c xu?t x?.

Các lo?i áo ng?c cho cô nàng ng?c nh? tuy d? tìm, giúp ng?c vun cao nh?ng ?ây ch? là gi?i pháp nâng ng?c t?m th?i. N?u mu?n s? h?u vòng 1 ??y ??n, quy?n r?, hi?u qu? lâu dài, b?n nên l?a ch?n các ph??ng pháp nâng ng?c tiên ti?n.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01