Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?

Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?
Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?

Chào bác s?, bác s? có th? t? v?n cho em bi?t th? nào là m?t khuôn ng?c ??p, các tiêu chí ?ánh giá là nh? th? nào ?. Vì em mu?n c?i thi?n l?i vòng 1 c?a mình, dù ng?c c?a em không ph?i quá nh? nh?ng em c?m th?y ch?a cân ??i v?i b?n thân. Em cao 1m6 thì vòng 1 c?a em bao nhiêu là phù h?p? Mong bác s? t? v?n! (nguyenthaolan148@…com)

tu-van
Chào Th?o Lan! Câu h?i c?a b?n c?ng là th?c m?c c?a nhi?u ch? em, mu?n bi?t xem ng?c c?a mình có ph?i là m?t khuôn ng?c ??p ?úng chu?n ch?a. Bác s? t? v?n c?a chuyên m?c có tr? l?i th?c m?c c?a b?n nh? sau:

Theo b?n, nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?

??u tiên, ph?i nói ??n kích th??c c?a khuôn ng?c c?n ph?i cân x?ng v?i chi?u cao t? nhiên.

Theo các chuyên gia th?m m?, v?i m?t cô gái có chi?u cao 150 cm thì s? ?o vòng 1 cân x?ng và ??p là t? 76 ??n 80 cm. Chi?u cao 155 cm thì vòng ng?c 78-83 cm. Cao h?n n?a là 160cm: 83-86cm. R?t cao ??n 170cm thì nên s? h?u m?t khuôn ng?c n?m ? kho?ng 86-93 cm. Theo nghiên c?u m?i nh?t hi?n nay, phái m?nh, nh?t là ?àn ông Châu Á r?t thích ph? n? có b? ng?c c? trung bình. T? c? 4 (83-87) hay c? 3 (78-82) và phù h?p v?i c? th? c?a ng??i ??p. ?ó là lý do chính t?i sao, ?a s? ch? em ph? n? tr??c khi quy?t ??nh nâng ng?c t?i các trung tâm th?m m?, các Bác S? s? t? v?n r?t rõ ràng, k? càng v? kích c? túi ng?c ?? sau khi ph?u thu?t, khách hàng s? có ???c b? ng?c ??p, phù h?p và hài lòng nh?t. Không có c? quá to hay là quá nh? m?t cân x?ng v?i dáng ng??i.

nh? th? nào là m?t không ng?c ??p
Th? hai là s? cân x?ng hai bên ng?c so v?i c? th?:
V?i c?u tr?c ??t bi?t c?a tuy?n vú, khi?n cho vùng c? th? này luôn m?m m?i và hình dáng c?a b? ng?c khi không m?c nâng ng?c ph?i t?o thành m?t tam giác cân. Có các ??nh tam giác là hõm x??ng ?c phía c? và hai ??u nh? hoa. C?nh c?a tam giác cân không ???c v??t quá 17cm-20cm. Tùy thu?c vào chi?u cao t? nhiên c?a t?ng ng??i.
M?t vài con s? có th? ?ánh giá vòng m?t ??p t? nhiên hay g?i là lý t??ng vòng m?t mong ??i:
– Chi?u cao trung bình 150 cm ?? ng?c ??p t? nhiên 80cm
– Chi?u cao trung bình 155cm ?? ng?c ??p t? nhiên 82cm
– Chi?u cao trung bình 160cm ?? ng?c ??p t? nhiên 85cm
– Chi?u cao trung bình 170cm ?? ng?c ??p t? nhiên 90cm

Th? ba, là v? núm vú, chân vú c?ng là y?u t? c?n thi?t ?? ?ánh giá vòng 1 ??p:

??u ng?c ??p khi kho?ng cánh t? chân núm vú ??n qu?ng vú ph?i h?p lý, kho?ng cánh t? chân núm vú trung bình 5-7cm. ??u vú ph?i cao và d?ng th?ng thì m?i g?i là ??u ng?c ??p. Qua phân tích gi?i ph?u hình thái v? ng?c c?a ph? n? thì chúng ta th?y r?ng tiêu chu?n ??p là m?t tiêu chu?n t??ng ??i, bác s? th?m m? ph?i bi?t cái nhìn t?ng h?p và bi?t cái nào phù h?p cho t?ng ??i t??ng.
Th? 3 chính là s? hài hòa c?a vòng 2 và vòng 3.
– Hài hòa v?i khung s??n: chênh l?ch ?o vòng 1 ngang ??u vú và vòng 1 ? chân vú t? 5 ??n 7cm, cho phép ?ánh giá tuy?n vú có ?? vun hay không.
– Hài hòa v?i vòng 2 và vòng 3, theo công th?c: Vòng 3 – vòng 1=0 ??n 2cm; (Vòng 3+vòng 1) : 2,8=vòng 2

Th? 4 chính là s? s?n ch?c c?a b? ng?c, tránh tr??ng h?p ch?y x?.

Có r?t nhi?u tr??ng h?p sau khi th?c hi?n ph?u thu?t nâng ng?c, ng?c l?i quá nh? so v?i c? th?, hay quá l?n s? làm ?nh h??ng r?t nhi?u ??n s?c kh?e c?ng nh? tính th?m m? c?a khách hàng. Có th? ch?y x? hay bi?n d?ng. Vì v?y, tr??c khi quy?t ??nh nâng ng?c, BS t?i Vi?n th?m m? Nguy?n Du chúng tôi s? khám và t? v?n th?t k? ??ng th?i ??a ra nh?ng l?i khuyên t?t nh?t v? hình d?ng túi ng?c, kích th??c túi ng?c s? ??t cho b?n. ?? sau khi nâng ng?c ch? em s? hoàn toàn hài lòng khi s? h?u m?t b? ng?c s?n ch?c, ??p t? nhiên và phù h?p hoàn toàn v?i c? th? c?a mình.

T? l? khác bi?t v? kích th??c ng?c hai bên là trên 50%: nghiên c?u t?i M? v?a công b? t?i h?i ngh? ph?u thu?t t?o hình ng?c Hàn Qu?c 10/2011 cho th?y r?ng s? khác bi?t c?a hai b? ph?n ??i x?ng trên c? th? con ng??i là 55%. Do ?ó, không bao gi?i chúng ta ph?i ngh? hai th? ??i x?ng trên c? th? ph?i luông gi?ng nhau. Tuy nhiên, s? khác bi?t nh?n th?y b?ng m?t th??ng hay không và s? khác bi?t nào thì c?n can thi?p ?? ??t chu?n ??p. Thông th??ng n?u hai ng?c khác bi?t nhau kho?ng 10ml thì m?t th??ng khó phân bi?t.

V?i túi gi? ??nh ???c ??t vào khoang ng?c ?ã t?o và b?m l??ng n??c vào 2 túi hai bên ng?c s? bi?t chính xác th? tích-túi ng?c bao nhiêu là ??p và cân x?ng cho hai bên và quy?t ??nh ch?n túi ng?c h?p lý.

?? ??t ???c thành công, an toàn, b?o ??m tính th?m m? thì vi?c l?a ch?n m?t ??a ch? làm ??p uy tín cùng v?i công ngh? hi?n ??i và ??c bi?t là ??i ng? bác s? tay ngh? cao chính là l?u ý r?t quan tr?ng cho vi?c làm ??p này c?a b?n. B?n có th? t?i tr?c ti?p Vi?n th?m m? Nguy?n Du ?? ???c th?m khám, t? v?n ho?c liên h? t? v?n qua s? Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c gi?i ?áp các th?c m?c.

L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01