Nâng ng?c tr??c khi sinh con có ?nh h??ng

Nâng ng?c tr??c khi sinh con có ?nh h??ng
Nâng ng?c tr??c khi sinh con có ?nh h??ng

Câu h?i

Th?a bác s?, em chu?n b? l?y ch?ng nên mu?n th?c hi?n nâng ng?c. Nh?ng em lo không bi?t nâng ng?c tr??c khi sinh con có ?nh h??ng gì ??n tuy?n s?a ?? cho em bé bú sau này hay không? Em nên th?c hi?n nâng ng?c n?i soi ? ?âu ?? ??m b?o an toàn, ng?c ??p t? nhiên? Xin c?m ?n. (Tuy?t Lan – Q.7, Tp.HCM).

Cám ?n b?n ?ã g?i câu h?i t? v?n v? cho chúng tôi, v?i th?c m?c c?a b?n, các bác s? c?a chúng tôi có th? gi?i ?áp cho b?n nh? sau:

Sau khi k?t thúc giai ?o?n d?y thì, vòng ng?c c?a phái ??p v?n ti?p t?c l?n lên ??n kho?ng n?m 25 tu?i. Do ?ó, ?? vi?c nâng ng?c có k?t qu? t?t nh?t, b?n ch? nên th?c hi?n trong ?? tu?i t? 25 ??n gi?i h?n là 40 tu?i. Ngoài ra, ph? n? khi ?ã có ch?ng con có th? nâng ng?c b?t c? th?i ?i?m nào, mi?n có ?? tình tr?ng s?c kh?e và phù h?p v?i ý mu?n.

nâng ng?c

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

??i v?i tr??ng h?p b?n ch?a có gia ?ình và ch?a có k? ho?ch sinh con, b?n có th? yên tâm th?c hi?n d?ch v? nâng ng?c n?i soi. Sau ?ó t? 6 tháng ??n 1 n?m b?n có th? mang thai và nuôi con b?ng s?a m? m?t cách bình th??ng mà không ?nh h??ng gì ??n tuy?n s?a và c?u trúc c?a ng?c.

nâng ng?c

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM- K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a t?ng ng??i

Nâng ng?c n?i soi là ph??ng pháp nâng ng?c ???c nhi?u khách hàng ?a chu?ng nh?m làm t?ng kích c? ng?c m?t cách t? nhiên, an toàn, h?n ch? xâm l?n, không ?? l?i s?o và không làm ?nh h??ng ??n ch?c n?ng c?a tuy?n vú c?ng nh? kh? n?ng ti?t s?a và cho con bú.

nâng ng?c

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM- K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a t?ng ng??i

Hi?n nay, có r?t nhi?u ??a ch? nâng ng?c, b?n c?n l?a ch?n cho mình m?t trung tâm nâng ng?c có uy tín, v?i ??i ng? bác s? giàu kinh nghi?m và h? th?ng trang thi?t b? hi?n ??i ?? có th? ??m b?o an toàn cho b?n trong quá trình nâng ng?c.

V?i các gi?i ?áp v?a r?i, hy v?ng s? giúp ích cho b?n, n?u b?n còn b?t c? th?c m?c gì, b?n hãy liên h? t? v?n v?i chúng tôi thông qua hotline t? v?n 0938 442 998 ?? ???c t? v?n và có th? ??a ra s? l?a ch?n ?úng ??n cho mình.

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01