Nâng ng?c th?m m?

Nâng ng?c th?m m?
Nâng ng?c th?m m?

Em ?ang có ý ??nh tìm hi?u v? nâng ng?c, mu?n tìm ??n bác s? ?? ???c t? v?n, nh?ng v?n còn h?i ngài ng?i ?i nên g?i tâm t? ??n chuyên m?c t? v?n. Nh? chuyên m?c t? v?n cho em bi?t khi ??n g?p bác s? t? v?n nâng ng?c th?m m? bác s? và em s? th?o lu?n nh? th? nào?
(L.Anh, Tp.HCM)

tu-van

Th?m m? ng?c ??p b?ng ph??ng pháp ph?u thu?t nâng ng?c b?ng túi gel (túi g?t n??c) là ph??ng pháp tích c?c nh?t và nhanh nh?t ?? s?a ng?c t?ng kích c? và hình dáng ng?c nh? quý ch? em mong mu?n.

Ph?u thu?t nâng ng?c thành công trong vi?c làm thay ??i kích th??t ng?c làm ng?c to h?n và ??y ??n h?n. Nâng ng?c th?m m? ng?c ??p làm ng?c sau khi nâng có xu h??ng tròn tr?a h?n và ít b? thòng xu?ng nh? ng?c t? nhiên, ?a s? ph? n? coi ?ây là s? c?i thi?n ?áng k? v? tính th?m m?.

nâng ng?c th?m m?

Trong l?n t? v?n v? th?m m? ng?c b?n và bác s? th?m m? nên trao ??i k? càng v? hình dáng và kích th??c ng?c c?n nâng. Th?m m? ng?c ???c ??a ra sau khi bác s? ?o chi?u cao cân n?ng c?a b?n và kích th??c ng?c hi?n t?i sau ?ó s? ??a ra kích th??c ng?c sau khi nâng phù h?p v?i b?n. Tránh tình tr?ng quá tham lam v? kích th??t ng?c mu?n ng?c mình th?t ?? s? sau khi nâng thì không nên vì nâng ng?c sao cho phù h?p v?i t?ng ng??i Vi?t s? mang ??n cho b?n tính th?m m? cao h?n.

Th?m m? ng?c ??p s? ??t ??n tính th?m m? cao khi bác s? th?m m? và khách hàng làm ??p th?ng nh?t ý ki?n v? kích th??c ng?c: chính vì v?y tr??c khi th?c hi?n ph?u thu?t th?m m? ng?c b?n nên ??a ra nh?ng b?c ?nh v? c? ng?c mà b?n thích, bác s? s? gi?i thích k? v? ki?u r?nh trên ng?c, v? trí mô c?y, v?n ?? b?o hành tr?n ??i túi ng?c, b?n c?ng nên cho bác s? bi?t v? th? ch?t c?a b?n và nh?ng b?nh c?ng nh? b?n ?ang u?ng thu?c gì ho?c nh?ng v?n ?? liên quan ??n s?c kh?e c?a b?n.

S?c kh?e, s? an toàn và v? ??p cân ??i t? nhiên c?a b?n s? ???c bác s? ??t lên hàng ??u khi t? v?n cho b?n, nên b?n không c?n lo ng?i gì h?t, hãy c? chia s? mong mu?n làm ??p c?a b?n thân, b?n s? ???c bác s? t? v?n t?n tình. Nh?ng l?u ý b?n nên tìm hi?u, l?a ch?n ??a ch? nâng ng?c uy tín c?ng nh? bác s? th?c hi?n ph?u thu?t có tay ngh? chuyên môn cao nhé!

?? tìm hi?u thêm thông tin v? th?m m? nâng ng?c b?n có th? liên h? t? v?n thông qua Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c t? v?n c?ng nh? gi?i ?áp nh?ng th?c m?c c?a b?n!

Chúc b?n s?m có m?t cu?c t? v?n thành công!
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01