Nâng ng?c sa tr? và nh?ng ?i?u c?n bi?t

Nâng ng?c sa tr? và nh?ng ?i?u c?n bi?t
Nâng ng?c sa tr? và nh?ng ?i?u c?n bi?t
[ T? v?n] Nâng ng?c sa tr? là ph??ng pháp ???c các ch? em ph? n?a tin t??ng ?? giúp c?i thi?n vòng 1 c?a mình. Nh?ng không ph?i ai c?ng bi?t v? ph??ng pháp này và l?u ý nh?ng gì tr??c và sau nâng ng?c. ?? hi?u rõ v?n ?? này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hi?u bài vi?t sau nhé.

Ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? là gì?

?ây là ph??ng pháp kh?c ph?c tình tr?ng ng?c ch?y x?, ng?c b? l?ng l?o do quá trình lão hóa hay sinh con. Và tr? l?i cho các ch? em vòng 1 c?ng ??y g?n gàng, ??u vú nhô cao cân ??i, làm b?u ng?c ???c tr? hóa và s?n ch?c h?n.

Vì sao nên ti?n hành nâng ng?c sa tr?

Theo th?i gian, quá trình lão hóa, sinh n? mà ?ôi b?ng ??o c?a các ch? em ph? n? không còn s?n ch?c nh? tr??c. Thay vào ?ó là vòng 1 ch?y x? m?t th?m m?, làm ?nh h??ng ??n s? t? tin và thân hình c?a các ch? em. Lúc này, nâng ng?c sa tr? là m?t ph??ng pháp l?a ch?n h?p lý cho các ch? em .

Các ch? em s? l?y l?i vòng 1 g?i c?m, s?n ch?c, c?ng tràn ??y s?c s?ng  và có th? gây ???c s? chú ý c?a m?i ng??i xung quanh c?ng nh? làm cho cu?c s?ng v? ch?ng thêm b?n ch?t, h?nh phúc

nâng ng?c sa tr?

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM- K?t qu? nâng ng?c tùy thu?c vào c? ??a c?a t?ng ng??i

Xem thêm: Thu nh? qu?ng ng?c ??p t? nhiên

Các ??i t??ng c?n nâng ng?c sa tr?

Ph??ng pháp này áp d?ng cho các ??i t??ng có da và qu?ng vú giãn r?ng, h??ng xu?ng d??i

Ng??i mong mu?n có ?ôi b?ng ??o s?n ch?c, c?ng ??y ??p t? nhiên.

Nâng ng?c ch?y x? áp d?ng cho nh?ng tr??ng h?p ch? em ph? n? sau sinh b? ng?c ch?y x?, vòng 1 kém s?n ch?c.

Tuy nhiên m?t ?i?u ki?n b?t bu?c n?a là khách hàng ?ã trên 18 tu?i và có ?? ?i?u ki?n s?c kh?e, không m?c các b?nh tim m?ch, huy?t áp.

Quy trình th?c hi?n nâng ng?c sa tr?

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

B??c 1: Các bác s? th?m khám và t? v?n, l?a ch?n ph??ng pháp nâng ng?c an toàn và phù h?p v?i c? th?.

nâng ng?c sa tr?

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM- K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a t?ng ng??i

B??c 2: Ki?m tra s?c kh?e toàn di?n ?? ??m b?o khách hàng có ?? s?c kh?e ?? th?c hi?n ph?u thu?t, sát trùng và gây tê.

B??c 3: Ti?n hành nâng ng?c sa tr?

B??c 4: Khâu kín v?t m? b?ng cho khâu th?m m?, ??m b?o không ?? l?i s?o sau ph?u thu?t.

Nâng ng?c sa tr? có ?nh h??ng s?c kh?e không?

?ây là v?n ?? mà h?u h?t các ch? em ph? n? khi có ý ??nh nâng ng?c sa tr? ??u th?c m?c.

N?u b?n l?a ch?n ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? t?i m?t ??a ch? uy tín thì b?n có th? yên tâm r?ng sau ph?u thu?t ng?c không b? m?t c?m giác, tuy?n s?a không b? ?nh h??ng và s?c kh?e v?n ?n ??nh tuy?t ??i

nâng ng?c sa tr?

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM- K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a t?ng ng??i

Do ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? t?i ?ây ???c ti?n hành nh? nhàng, chính xác, h?n ch? xâm l?n, không gây t?n th??ng nên không tác ??ng ??n h? th?ng dây th?n kinh quanh ng?c, nên hoàn toàn không có ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?ng nh? vi?c nuôi con b?ng s?a m?.

N?u các b?n có b?t c? th?c m?c c?n h? tr? t? v?n v? các d?ch v? nâng ng?c, ??ng ng?n ng?i hãy g?i ??n s? hotline t? v?n 0938 442 998 ?? ???c các bác s? chuyên khoa th?m m? t? v?n nhanh nh?t và chính xác nh?t cho b?n.

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Xem thêm:

K?t qu? sau thu nh? núm vú nh? th? nào?

Ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c th? nào ?? s?m ??p?

Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t  th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01