Nâng ng?c sa tr? ??p t? nhiên

Nâng ng?c sa tr? ??p t? nhiên
Nâng ng?c sa tr? ??p t? nhiên

Chào bác s?,  em ?ang lên m?ng tìm hi?u thông tin v? nâng ng?c sa tr? cho m? c?a em. M? em n?m nay 45 tu?i. Ng?c c?a m? em tr??c ?ây khá là to, nên sau khi sinh em và em trai em thì b? ch?y x? nhi?u. Hi?n nay v?i công ngh? th?m m? hi?n ??i nên em c?ng yên tâm v? ph??ng pháp này. Tuy nhiên, em v?n mu?n bác s? t? v?n chi ti?t h?n v? d?ch v? này và chi phí. Em xin c?m ?n. (M? Y?n, B?n Tre)

tu-van

 

Chào M? Y?n,
B? ng?c ???c xem là ?i?m thu hút nh?t trên c? th? ng??i ph? n?. Tuy nhiên theo th?i gian, quá trình ?n u?ng , mang thai và cho con bú ng?c d?n b? lão hóa và ch?y x? khi?n ph? n? m?t t? tin. Tình tr?ng ng?c ch?y x? nh? vú ph?t tri?n quá to ho?c da th?a nhi?u làm cho b? ng?c không còn s?n ch?c.
Nâng ng?c sa tr?Trong th?i gian mang thai các mô m? t?ng tuy?n vú b? gi?m th? tích , ?nh h??ng n?i ti?t t? , tuy?n s?a ho?t ??ng t?i ?a ?? t?o s?a chèn ép lên các mô m?, làm gi?m kh?i l??ng mô m?. Thêm n?a, trong th?i k? cho con bú kéo dài, v?t s?a cho con bú vô tình ?ã t?o ra m?t l?c xoa bóp m?nh th??ng xuyên lên b?u vú, khi?n các mô b? nh?i ép liên t?c d?n ??n các mô liên k?t và các mô nâng ?? b?u ng?c b? phá v?, ng?c b? ch?y x?.

nâng ng?c sa tr?

M?c ?? ch?y x? c?a ng?c

Ph?u thu?t th?m m? Nâng ng?c sa tr? là m?t gi?i pháp m?i trong vi?c thay ??i kích th??c, ???ng nét và ?? cao to c?a vú, lo?i b? hoàn toàn da th?a ?? vòng ng?c ???c g?n, c?ng tròn h?n.

Tùy thu?c vào m?c ?? ch?y x? vùng ng?c c?a m?i ng??i , bác s? s? t? v?n áp d?ng bi?n pháp t?t nh?t cho t?ng m?c ?? : có 3 m?c ?? sa tr? c?a ng?c: ng?c ch?y x? nh?, ng?c ch?y x? v?a, ng?c ch?y x? n?ng. Bác s? s? khám c? thê tình tr?ng ch?y x? ?? ch? ??nh Phuong pháp th?c hi?n ?? ??t k?t qu? cao nhât.

V?i m?c ?? vú tr? nh?: bác s? s? s? d?ng ch? khâu th?m m? ??c bi?t ?? ?ính và kéo khuôn ng?c b? tr? lên. Sau ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? , ng?c s? tr? v? tr?ng thái bình th??ng, không còn hi?n t??ng b? ch?y x?, k?t qu? nâng ng?c sa tr? g?n nh? v?nh vi?n.
Tình tr?ng ch?y x? nhi?u h?n thì ???c ch? ??nh là ph?u thu?t và ti?n hành t?i b?nh vi?n.

Sau khi ph?u thu?t Nâng ng?c sa tr? t?i Nguy?n Du

Sau khi ph?u thu?t Nâng ng?c sa tr?

people
CÁC ??I T??NG NÀO?

C?N TH?C HI?N PH?U THU?T NÂNG NG?C SA TR??

icon check Ng??i có ng?c b? ch?y x? b?m sinh.
icon check Ng??i ng?c b? ch?y x? sau sinh con.
icon check Ng??i có ng?c bên to , bên nh? không cân ??i.

QUY TRÌNH NÂNG NG?C SA TR?

B??c 1: Th?m khám và t? v?n ph??ng pháp nâng ng?c sa tr? phù h?p v?i khách hàng
C?n c? vào t?ng m?c ?? sa tr? các bác s? s? ti?n hành nâng ng?c theo ph??ng pháp phù h?p.

Nâng ng?c sa tr?

B??c 2: Ki?m tra s?c kh?e, sát trùng và gây mê

Nâng ng?c sa tr?

B??c 3: Ti?n hành nâng ng?c sa tr?

Nâng ng?c sa tr?

B?n có th? ??a m? t?i các ??a ch? nâng ng?c uy tín ?? ???c các bác s? th?m khám và t? v?n c? th? cho tr??ng h?p c?a m? b?n. ??ng th?i, t?i nh?ng ??a ch? làm ??p uy tín, thì quá trình nâng ng?c sa tr? s? ???c di?n ra t?i b?nh vi?n nên vi?c vô trùng, gây mê an toàn trong khi th?c hi?n làm ??p luôn ???c ??m b?o.

B?n còn th?c m?c mu?n ???c gi?i ?áp, t? v?n có th? liên h? t? v?n thông qua Hotline t? v?n 0938.442.998 ho?c ??n tr?c ti?p Vi?n th?m m? Nguy?n Du ?? ???c th?m khám, t? v?n tr?c ti?p.

L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01