Nâng ng?c n?i soi túi gi?t n??c

Nâng ng?c n?i soi túi gi?t n??c
Nâng ng?c n?i soi túi gi?t n??c

Xin chào bác s?! Tôi là Lan ? Bình Tân. Hi?n nay tôi th?y có nhi?u ng??i nâng ng?c b?ng túi gi?t n??c, bác s? cho tôi h?i nâng ng?c n?i soi v?i túi gi?t n??c phù h?p v?i nh?ng ai ???c không? C?m ?n bác s?!
(C.Lan Bình Tân)

tu-van

 

C?m ?n C.Lan ?ã g?i câu h?i v? chuyên m?c t? v?n. Hi?n nay có nhi?u ch? em ph? n? quan tâm ??n nâng ng?c b?ng túi gi?t n??c. Và có nhi?u câu h?i mà khách hàng th??ng quan tâm là:
– Túi gi?t n??c khác gì nh?ng túi tròn?
– Nh?ng tr??ng h?p nào ??t túi gi?t n??c?
– K?t qu? nâng ng?c túi gi?t n??c có hi?u qu? h?n túi tròn?

V?n ?? ??u tiên c?n làm rõ là ch?t li?u t?o thành túi gi?t n??c hay túi tròn ??u gi?ng nhau. Cho nên m?i ng??i ph?i hi?u r?ng túi gi?t n??c và túi tròn ch? khác nhau v? hình d?ng ?? ??nh hình túi ng?c sau nâng cho ??p. Nh??c ?i?m c?a ph? n? châu Á là chi?u r?ng c?a ng?c th??ng nh?, kho?ng cách gi?a núm và n?p l?n vú th??ng ng?n (<5cm), do v?y s? d?ng túi tròn d? có xu h??ng ng?c nhô lên phía trên,núm vú h?i b? chúc xu?ng d??i làm cho b? ng?c không ???c t? nhiên và r?t d? nh?n th?y ?ó là ng?c gi?.

Túi gi?t n??c s? phù h?p cho nh?ng tr??ng h?p sau:
– Ng??i có thân hình thanh m?nh, vòng m?t nh?.
– Tuy?n vú nh?, da m?ng.
– Kho?ng cách gi?a vú và n?p l?n vú nh?
– Ng?c sa tr? ? ph? n? sinh con
nâng ng?c n?i soi túi gi?t n??c
V? trí ??t túi gi?t n??c:
nâng ng?c n?i sôi túi gi?t n??c
Nh? v?y, th?m m? nâng ng?c n?i soi túi gi?t n??c là m?t k? thu?t m?i mang ??n v? ??p vòng m?t th?t quy?n r?. Tuy nhiên, ph?i hi?u r?ng ??c ?i?m c?a t?ng ng??i có hình d?ng khác nhau, vi?c s? d?ng túi gi?t n??c hay túi tròn ?? ph?u thu?t nâng ng?c thì ph?i c?n bác s? chuyên khoa th?m m? có kinh nghi?m khám xét tr??c khi có quy?t ??nh ph?u thu?t nâng ng?c b?ng lo?i túi nào là phù h?p

N?u b?n còn th?c m?c liên quan ??n th?m m? nâng ng?c túi gi?t n??c, b?n có th? t?i tr?c ti?p Vi?n th?m m? Nguy?n Du ?? ???c th?m khám, t? v?n ho?c liên h? t? v?n qua s? Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c gi?i ?áp các th?c m?c.
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01