Nâng ng?c n?i soi qua ???ng nách hay ???ng r?n thì t?t?

Nâng ng?c n?i soi qua ???ng nách hay ???ng r?n thì t?t?
Nâng ng?c n?i soi qua ???ng nách hay ???ng r?n thì t?t?

câu-h?iTôi có tìm hi?u và ???c bi?t ph??ng pháp nâng ng?c n?i soi ???c ?ánh giá là ph??ng pháp nâng ng?c t?i ?u hi?n nay. Nh?ng tôi ?ang phân vân không bi?t nâng ng?c n?i soi qua ???ng nách hay ???ng r?n thì t?t? Mong s?m nh?n ???c gi?i ?áp t? chuyên m?c t? v?n c?a Nângng?c.net.
(Mai H??ng, Ninh Thu?n)

tu-van

 

Chào b?n Mai H??ng!

?úng nh? b?n ?ã tìm hi?u, nâng ng?c n?i soi ???c ?ánh giá là ph??ng pháp nâng ng?c t?i ?u hi?n nay, ???c ki?m ch?ng v? ?? an toàn và tính hi?u qu? cao b?i FDA Hoa K?, ??m b?o không xâm l?n, không có tác d?ng ph? và không c?n nhi?u th?i gian ngh? d??ng. V?i th?c m?c v? k? thu?t nâng ng?c n?i soi qua ???ng nách hay ???ng r?n thì t?t, chuyên m?c xin ???c gi?i ?áp th?c m?c c?a b?n nh? sau :

Ph?u thu?t nâng ng?c n?i soi hi?n ?ang có 2 s? l?a ch?n là nâng ng?c n?i soi qua ???ng nách và ???ng r?n. M?i m?t ph??ng pháp l?i có nh?ng ?u và nh??c ?i?m khác nhau. V?y nên ch?n nâng ng?c n?i soi qua ???ng nách hay ???ng r?n thì t?t ? Tùy thu?c vào ??c ?i?m khuôn ng?c c?a b?n mà các bác s? s? t? v?n giúp b?n l?a ch?n ???c ph??ng pháp nâng ng?c phù h?p nh?t.

nang-nguc-duong-ron-hay-duong-nach-thi-tot

Nâng ng?c n?i soi có ?u ?i?m l?n nh?t chính là thi?t b? n?i soi ???c s? d?ng trong ph?u thu?t. Nh? có thi?t b? này các c? quan, b? ph?n, m?ch máu bên trong s? ???c phóng ??i lên nhi?u l?n giúp các bác s? ph?u thu?t ???c d? dàng, tránh ???c nh?ng t?n th??ng, xâm l?n ??n các vùng xung quanh, nh? ?ó ch?t li?u nâng khi ??a vào s? ???c ??t ?úng ch?, cân x?ng, ?n ??nh, an toàn.

?? bi?t ???c b?n phù h?p v?i ???ng m? nào, nâng ng?c n?i soi qua ???ng nách hay ???ng r?n thì t?t v?i khuôn ng?c c?a b?n thì b?n c?n ???c th?m khám, tham kh?o ý ki?n và l?ng nghe t? v?n c?a bác s? tr??c khi th?c hi?n làm ??p c?ng nh? c?n tìm hi?u và l?a ch?n ??a ch? làm ??p uy tín, ??m b?o an toàn và th?m m?. N?u b?n còn th?c m?c, hãy liên h? t? v?n thông qua Hotline t? v?n 0938.442.998 – 0934.155.899, chúng tôi luôn l?ng nghe và gi?i ?áp m?i th?c m?c cho b?n.

Chúc b?n s?m s? h?u vòng 1 nh? ý!
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01