Nâng ng?c n?i soi ???ng nách có ?au không và chi phí h?t bao nhiêu?

Nâng ng?c n?i soi ???ng nách có ?au không và chi phí h?t bao nhiêu?
Nâng ng?c n?i soi ???ng nách có ?au không và chi phí h?t bao nhiêu?

Xin chào bác s? t? v?n, tôi có ý ??nh ?i th?m m? ng?c t? khá lâu nh?ng do ?ang trong quá trình nuôi con nh? nên ch?a ?i ???c. G?n ?ây tôi m?i cai s?a cho bé nên quy?t ??nh ?i c?i thi?n vòng 1 luôn. ???c ch? b?n khuyên n?u có nâng ng?c thì nên nâng ng?c n?i n?i soi qua ???ng nách vì ph??ng pháp này khá an toàn. Tôi c?ng tìm hi?u và  ??nh s? th?c hi?n ph??ng pháp này. Tuy nhiên, tôi b?n kho?n không bi?t nâng ng?c n?i soi ???ng nách có ?au không và chi phí h?t bao nhiêu? (Kim Anh, H?u Giang)

tu-van
Chào Kim Anh,

?úng nh? b?n ?ã tìm hi?u, nâng ng?c n?i soi là m?t trong nh?ng ph??ng pháp nâng ng?c hi?u qu? nh?t hi?n nay giúp khách hàng có ???c vòng m?t ??p, c?ng tròn và quy?n r?, ???c áp d?ng t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i, trong ?ó có Vi?t Nam. V?i câu h?i “Nâng ng?c n?i soi ???ng nách có ?au không và chi phí h?t bao nhiêu? ” c?a b?n, chúng tôi xin t? v?n:

Nâng ng?c n?i soi qua ???ng nách 

Là k? thu?t làm t?ng kích c? vòng m?t b?ng thi?t b? n?i soi, thông qua v?t m? nh? ? vùng nách, các bác s? s? ??a túi ??n vào trong ng?c. ?ây là ph??ng pháp nâng ng?c ph? bi?n và ???c r?t nhi?u khách hàng l?a ch?n b?i s? an toàn c?ng nh? hi?u qu? mang l?i:

– B?u ng?c cân ??i,  m?m m?i, ??p t? nhiên.

– S?o khó phát hi?n v?i ???ng m? nh? n?m trùng n?p g?p nách

– ?? an toàn cao

– Nâng ng?c ???ng nách không làm m?t c?m giác ??u ng?c

– Không ?nh h??ng t?i vi?c nuôi con và cho con bú

– Không b? b? túi ng?c vì túi là d?ng gel không bi?n d?ng dù b? l?c m?nh tác ??ng.

V?y nên, các chuyên gia khuyên b?n nên l?a ch?n k? thu?t nâng ng?c n?i soi ???ng nách ?? v?a ??m b?o s? h?u ???c b?u ng?c c?ng tràn nh? ý mu?n, v?a an toàn và không lo ?nh h??ng ??n vi?c nuôi con sau này.

Nâng ng?c n?i soi ???ng nách có ?au không?

Không gi?ng nh? các ph??ng pháp nâng ng?c truy?n th?ng, ph??ng pháp nâng ng?c n?i soi ???ng nách ra ??i kh?c ph?c hoàn h?o nh?ng khuy?t ?i?m ph??ng pháp c?, không ?au, ít xâm l?n. H?n n?a, nâng ng?c ???ng nách là m?t ??i ph?u có gây mê nên quá trình nâng ng?c di?n ra r?t nh? nhàng và không ?au ??n.

Chi phí nâng ng?c n?i soi ???ng nách h?t bao nhiêu?

Chi phí nâng ng?c n?i soi ???ng nách giao ??ng t? 2000USD ??n 3000USD tùy thu?c lo?i túi nâng ng?c b?n ch?n. Quy trình ph?u thu?t ???c th?c hi?n t?i b?nh vi?n theo ?úng tiêu chu?n c?a B? y t? nên tuy?t ??i an toàn và hi?u qu?.

??ng th?i, t?i nh?ng ??a ch? làm ??p uy tín, thì quá trình nâng ng?c n?i soi s? ???c di?n ra t?i b?nh vi?n nên vi?c vô trùng, gây mê an toàn trong khi th?c hi?n làm ??p luôn ???c ??m b?o. B?n nên ch?n nh?ng ??a ch? th?m m? uy tín ?? ???c các bác s? th?m khám, t? v?n k? càng và chính xác v?i khuôn ng?c c?a b?n hi?n t?i. B?n có th? liên h? t? v?n t?i hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c t? v?n thêm thông tin liên quan ??n Nâng ng?c n?i soi ???ng nách.

Chúc b?n s?m s? h?u vòng 1 nh? ý!
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01