Nâng ng?c n?i soi có an toàn không?

Nâng ng?c n?i soi có an toàn không?
Nâng ng?c n?i soi có an toàn không?

Chào bác s?. Hi?n t?i, vòng ng?c c?a tôi v?n nh?, sau khi sinh con thì c?ng không có gì thay ??i.  Tôi mu?n ?i nâng ng?c mà không bi?t nâng ng?c có an toàn, hi?u qu? không, ph??ng pháp nâng ng?c n?i soi li?u có an toàn, hi?u qu? nh? qu?ng cáo trên m?ng không? Mong ???c bác s? t? v?n. Xin c?m ?n.( Th?o Phan – Phú Yên).

tu-van

C?m ?n b?n ?ã quan tâm và g?i câu h?i :”Nâng ng?c n?i soi có an toàn không?” v? chuy?n m?c t? v?n c?a nangnguc.net. Chúng tôi xin gi?i ?áp nh?ng th?c m?c c?a b?n sau ?ây:

– Nh? b?n ?ã bi?t, v? c? b?n ??i v?i nh?ng ng??i ph? n? s? h?u vòng 1 khiêm t?n, sau khi sinh ch? có th? c?i thi?n ph?n nào nh?ng không th? mang l?i m?t khuôn ng?c nh? ý mu?n. Cách duy nh?t có th? làm ?? c?i thi?n v? ??p khuôn ng?c là ti?n hành ph?u thu?t. Nh?ng, ph?u thu?t làm nhi?u ch? em lo l?ng nh? b?n v? v?n ?? nâng ng?c có an toàn không?

– Ph? n? sau khi sinh có th? ti?n hành ph?u thu?t nâng ng?c n?i soi m?t cách an toàn và hi?u qu?. Tuy nhiên, ?? mang l?i v? ??p cao nh?t thì b?n nên ti?n hành khi cai s?a cho tr? nh? ?? có th?i gian ch?m sóc cho khuôn ng?c ???c hoàn thi?n h?n.
Nâng ng?c n?i soi là công ngh? ???c ?ánh giá an toàn nh?t hi?n nay. Tuy nhiên ?i?u ?ó ch? ?úng v?i nh?ng ??a ch? th?m m? ?áng tin c?y và ?áp ?ng toàn b? nh?ng tiêu chu?n sau:
nang-nguc-noi-soi-co-an-toan– Áp d?ng công ngh? chuy?n giao hoàn toàn t? HQ.
– S? d?ng túi ng?c có tên tu?i s? 1 th? tr??ng nh? Mentor, Allergan…
– Có th? b?o hành tr?n ??i c?a nhà s?n xu?t túi ng?c.
– Có th? b?o hành riêng c?a th?m m? vi?n.
– Ph?u thu?t t?i b?nh vi?n ?? ??m b?o an toàn s?c kh?e cho b?n theo quy ??nh c?a b? y t?.
– Trung tâm có gi?y phép ho?t ??ng, hành ngh?, qu?ng cáo rõ ràng.
– Bác s? ph?u thu?t ???c tu nghi?p chuyên sâu m?i n?m v? ng?c t? Hàn Qu?c.

 

??ng th?i, t?i nh?ng ??a ch? làm ??p uy tín, thì quá trình nâng ng?c n?i soi s? ???c di?n ra t?i b?nh vi?n nên vi?c vô trùng, gây mê an toàn trong khi th?c hi?n làm ??p luôn ???c ??m b?o. Vi?c tham kh?o và l?ng nghe t? v?n c?a bác s? tr??c khi th?c hi?n làm ??p c?ng nh? c?n tìm hi?u và l?a ch?n ??a ch? làm ??p uy tín, ??m b?o an toàn và th?m m?.

?? ???c t? v?n c? th? h?n v? công ngh? nâng ng?c n?i soi an toàn b?n có th? qua tr?c ti?p Vi?n th?m m? Nguy?n Du ho?c b?n c?ng có th? liên h? t? v?n thông qua s? Hotline t? v?n: 0938 442 998  ?? ???c t? v?n và gi?i ?áp th?c m?c.

L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n.T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t  th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01