Nâng ng?c ch?y x?- mang l?i t? tin cho ch? em

Nâng ng?c ch?y x?- mang l?i t? tin cho ch? em
Nâng ng?c ch?y x?- mang l?i t? tin cho ch? em

[ T? v?n] Do quá trình lão hóa, sinh con và cho con bú vòng 1 c?a các ch? em không còn ???c nh? x?a. ?? c?i thi?n tình tr?ng  ng?c sa tr? và l?y l?i dáng ng?c ??p t? nhiên nh? th?i con gái thì ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? là ph??ng pháp ph?u thu?t ???c các ch? em tin t??ng và l?a ch?n.

Nguyên nhân c?a tình tr?ng ng?c sa tr?

Trong su?t quá trình mang b?u, các mô m? trong tuy?n vú b? gi?m th? tích, do s? thay ??i c?a các n?i ti?t t? trong c? th?, tuy?n s?a ph?i ho?t ??ng t?i ?a t?o s?c ép lên các mô m? và làm gi?m các kh?i l??ng mô m?.

M?c khác, quá trình cho con bú kéo dài hay v?t s?a cho con bú vô tình t?o ra m?t l?c xoa bóp m?nh, th??ng xuyên lên các mô m? và các tuy?n vú t?o ra m?t s? massage th??ng xuyên lên b?u vú, làm cho các mô b? nh?i ép liên t?c d?n ??n các mô nâng ?? cho b?u ng?c b? phá v? làm cho ng?c b? ch?y x?.

Và ?? hi?n nay, ?? kh?c ph?c tình tr?ng này và tr? l?i dáng ng?c ??p t? nhiên nh? mong mu?n, nhi?u khách hàng ?ã l?a ch?n ph??ng pháp ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? ?? kh?c ph?c tình tr?ng này.

nâng ng?c sa tr?

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Tùy vào t?ng dángng?c c?ng nh?u m?c ?? ch?y x? mà các bác s? s? có nh?ng gi?i pháp kh?c ph?c hi?u qu? cho khách hàng. V?i các dáng ng?c sa tr? th??ng thì có 3 m?c ?? ng?c ch?y x? nh?: ng?c ch?y x? nh?, ng?c ch?y x? v?a, ng?c ch?y x? n?ng.

Xem thêmCác ph??ng pháp treo ng?c sa tr?

Các ??i t??ng không th? th?c hi?n nâng ng?c sa tr?

??i t??ng m?c các b?nh mãn tính nh?: tim m?ch, huy?t áp, ti?u ???ng, máu khó ?ông,…

Các ph? n? ?ang trong th?i kì mang thai hay th?i kì kinh nguy?t.

Tâm lý ?ang trong th?i kì không ?n ??nh.

nâng ng?c sa tr?

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Tr??c khi th?c hi?n ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? t?t c? các khách hàng ??u ???c ki?m tra s?c kh?e m?t cách c?n th?n ?? có th? ??m b?o khách hàng có ?? ?i?u ki?n ?? th?c hi?n ph?u thu?t.

xem thêm: Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c ch?y x? sau sinh

Quy trình th?c hi?n nâng ng?c sa tr?

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

B??c 1: Các bác s? ti?n hành th?m khám và t? v?n cho khách hàng gi?i pháp phù h?p v?i tr??ng h?p c?a t?ng khách hàng.

B??c 2: Ti?n hành ki?m tra s?c kh?e, chu?n b? phòng ph?u thu?t c?ng nh? kh? trùng s?ch s? các d?ng c? s?ch s? theo quy ??nh nghiêm ng?t c?a S? y t?.

B??c 3: Các bác s? ti?n hành ?o v? các ch? s? ?? xác ??nh m?c ?? ch?y x? ?? có th? mang l?i dáng ng?c ??p t? nhiên, phù h?p v?i c? th? c?a t?ng khách hàng.

nâng ng?c sa tr?

Th?c hi?nd ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

B??c 4: Ti?n hành gây mê ho?c gây tê c?c b? ?? gi?m c?m giác ?au ??n và khó ch?u trong su?t quá trình ph?u thu?t cho khách hàng.

B??c 5: Ti?n hành ph?u thu?t nâng ng?c sa tr? cho khách hàng.

B??c 6: ?óng kín v?t m? b?ng ch? khâu th?m m? ?? ??m b?o không ?? l?i s?o hay b?t kì d?u v?t ph?u thu?t nào.

B?n ?ang mu?n c?i thi?n dáng ng?c sa tr? c?a mình và mu?n s? h?u dáng ng?c c?n tròn nh? th?i còn xuân. B?n hãy liên h? t? v?n v?i Nguy?n Du thông qua hotline t? v?n 0938 442 998 ho?c ??n t? v?n tr?c ti?p t?i trung tâm c?a chúng tôi ?? các bác s? t? v?n t?t nh?t cho b?n.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a và ???ng nét v?n có c?a t?ng ng??i

Xem thêm:

Video Ph?u thu?t nâng ng?c ch?y x? sau khi sinh

K?t qu? sau thu g?n vú phì ??i

K?t qu? sau thu nh? núm vú nh? th? nào?

 

 

 

 

 

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01