Nâng ng?c an toàn ??p t? nhiên

Nâng ng?c an toàn ??p t? nhiên
Nâng ng?c an toàn ??p t? nhiên

Chào chuyên m?c t? v?n, em tên Lan Anh, 28 tu?i. Sau khi l?p gia ?ình và có con, hi?n t?i ng?c em b? teo nh? làm em r?t bu?n và m?c c?m. Em mu?n c?i thi?n l?i vòng 1 c?a mình, các bác s? có th? t? v?n cho em ph??ng pháp nâng ng?c an toàn, quy trình, th?i gian c?ng nh? ch?m sóc sau ph?u thu?t ?? em có cái nhìn t?ng th?. C?m ?n bác s?! (Lan Anh, 0947.774.xxx)

tu-van

 

Chào Lan Anh, M?t vòng ng?c c?ng tràn s?c s?ng là s? khát khao c?a t?t c? ch? em ph? n?. Ph? n? sau khi sinh con và cho con bú , ng?c b? nh? l?i và sa tr? r?t nhi?u. Nên làm gì ?? c?i thi?n kích c? vòng 1? .Làm sao ?? t?ng ???c kích c? vòng 1 m?t cách t? nhiên, an toàn?… Là câu h?i mà nhi?u ch? em mu?n ???c t? v?n. Chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net có t? v?n cho Lan Anh và nhi?u ch? em nh? sau:

Nâng ng?c an toàn ??p t? nhiên ngày nay ?ã tr? thành nhu c?u làm ??p chính ?áng c?a r?t nhi?u ch? em ph? n?. ?ôi gò b?ng ??o g?i c?m, s?n ch?c, quy?n r? luôn làm cho b?n t? tin và ng??i ??i di?n luôn ng??ng m? b?n.

T? v?n nâng ng?c n?i sôi

Theo các chuyên gia th?m m?, v?i m?t cô gái có chi?u cao 150 cm thì s? ?o vòng 1 cân x?ng và ??p là t? 76 ??n 80 cm. Chi?u cao 155 cm thì vòng ng?c 78-83 cm. Cao h?n n?a là 160 cm: 83-86 cm. R?t cao ??n 170 cm thì nên s? h?u m?t khuôn ng?c n?m ? kho?ng 86-93 cm. Theo nghiên c?u m?i nh?t hi?n nay, phái m?nh, nh?t là ?àn ông Châu Á r?t thích ph? n? có b? ng?c c? trung bình. T? c? 4 (83-87) hay c? 3 (78-82) và phù h?p v?i c? th? c?a ng??i ??p.
?ó là lý do chính t?i sao, ?a s? ch? em ph? n? tr??c khi quy?t ??nh nâng ng?c an toàn t?i các trung tâm th?m m?, các Bác S? s? t? v?n r?t rõ ràng, k? càng v? kích c? túi ng?c ?? sau khi ph?u thu?t, khách hàng s? có ???c b? ng?c ??p, phù h?p và hài lòng nh?t. Không có c? quá to hay là quá nh? m?t cân x?ng v?i dáng ng??i.
nâng ng?c ??p, b?o hành tr?n ??i

PH??NG PHÁP NÂNG NG?C

Th?m m? ng?c ??p b?ng ph??ng pháp ph?u thu?t nâng ng?c b?ng túi gel (túi gi?t n??c) là ph??ng pháp tích c?c nh?t và nhanh nh?t ?? s?a ng?c t?ng kích c? và hình dáng ng?c nh? quý ch? em mong mu?n.

Túi ??n ng?c c?a M?

Túi ??n ng?c c?a M?

L?I ÍCH KHÁCH HÀNG KHI NÂNG NG?C T?I CÁC ??A CH? TH?M M?  UY TÍN

1. Công ngh? t?i ?u- T?o dáng t? nhiên
Ph?u thu?t nâng ng?c ???c th?c hi?n b?i các bác s? chuyên khoa th?c hiên, chuyên môn cao, ph??ng pháp ph?u thu?t tiên ti?n nh?t , mang l?i nét môi xinh x?n,t??i tr? cho khách hàng.
2. T? v?n hoàn h?o
Trong l?n t? v?n v? th?m m? ng?c b?n và bác s? th?m m? nên trao ??i k? càng v? hình dáng và kích th??c ng?c c?n nâng. Th?m m? ng?c ???c ??a ra sau khi bác s? ?o chi?u cao cân n?ng c?a b?n và kích th??c ng?c hi?n t?i sau ?ó s? ??a ra kích th??c ng?c sau khi nâng phù h?p v?i b?n.
Tránh tình tr?ng quá tham lam v? kích th??t ng?c mu?n ng?c mình th?t ?? s? sau khi nâng thì không nên vì nâng ng?c sao cho phù h?p v?i dáng ng??i Vi?t s? mang ??n cho b?n tính th?m m? cao h?n.
t? v?n nâng ng?c hoàn m?
3. ??p v?nh vi?n – b?o hành tr?n ??i
Th?m m? ng?c ??p s? ??t ??n tính th?m m? cao khi bác s? th?m m? và khách hàng làm ??p th?ng nh?t ý ki?n v? kích th??c ng?c, bác s? s? gi?i thích k? v?n ?? b?o hành tr?n ??i túi ng?c, b?n c?ng nên cho bác s? bi?t v? th? ch?t c?a b?n và nh?ng b?nh c?ng nh? b?n ?ang u?ng thu?c gì ho?c nh?ng v?n ?? liên quan ??n s?c kh?e c?a b?n.

 people
CÁC ??I T??NG NÀO?

C?N T? V?N NÂNG NG?C

icon check Ng??i có thân hình thanh m?nh, vòng m?t nh?.
icon check Tuy?n vú nh?, da m?ng.
icon check Kho?ng cách gi?a vú và n?p l?n vú nh?.
icon check Ng?c sa tr? ? ph? n? sinh con.

ph?c h?i ng?c sa tr? sau khi sinh con

QUY TRÌNH NÂNG NG?C:

?? ??m b?o tính an toàn c?ng nh? s? yên tâm cho khách hàng, nên ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c ???c th?c hi?n t?i b?nh vi?n.
B??c 1. Th?m khám- T? v?n
– Bác s? th?m khám và t? v?n cho khách toàn b? quy trình c?ng nh? l?a ch?n size phù h?p v?i t?ng khách hàng.
– Ch?p hình tr??c m? v?i tay d?c theo thân mình, hai tay ch?ng trên hông và hai tay ??t sau ??u, b?nh nhân nghiêng ng??i t?i tr??c.
B??c 2. Ki?m tra s?c kh?e
Khách hàng s? ???c ki?m tra s?c kh?e tr??c khi th?c hi?n ph?u thu?t: xét nghi?m t?ng quát t?i b?nh vi?n.
B??c 3. Vô khu?n – Sát trùng
D?ng c? ???c vô khu?n theo quy trình nghiêm ng?t. Bác s? sát khu?n toàn b? vùng c?n th?c hi?n.
B??c 4. Gây tê
Khách hàng s? ???c gây mê trong quá trình th?c hi?n ph?u thu?t.
qui trình gi?i ph?u nâng ng?c
B??c 5. Th?c hi?n ph?u thu?t
Bác s? s? ti?n hành r?ch m?t v?t nh? ? qu?ng vú, qua ?ó bác s? s? bóc tách r?ng xu?ng d??i t?o m?t kho?ng tr?ng c?n thi?t ?? r?ng ?? ??t túi ??n ng?c . Tùy t?ng tr??ng h?p c? th? bác s? s? quy?t ??nh ??t trên hay d??i c? ng?c l?n.
gi?i ph?u ??t túi ??n ng?c
B??c 6. ?óng kín v?t m?
Cu?i cùng bác s? ?óng kín v?t m? b?ng ch? th?m m?, k?t thúc quá trình ph?u thu?t nâng ng?c.

clockTH?I GIAN – CHI PHÍ

D?ch v?: Nâng Ng?c
Th?i gian th?c hi?n: 1 gi? 30 phút

nurse

CH?M SÓC SAU PH?U THU?T

icon checkSau ph?u thu?t b?n s? ???c s? d?ng thu?c gi?m ?au trong nh?ng ngày ??u 3-7 ngày tùy thu?c vào th? tích c?a túi ??n, v? trí túi ??n.
icon check V?t m? c?t ch? sau 10 ngày, trong thòi gian này khách hàng c?n gi? khô v?t m?, thay bang theo ch? ??nh c?a bác s?. Khách hàng có th? tr? l?i sinh ho?t bình th??ng ngày hôm sau, và có th? tr? l?i làm vi?c sau 7-10 ngày tùy thu?c vào tính ch?t c?a công vi?c.
icon check Ch? nên ho?t ??ng th? thao tr? l?i sau 2 tháng.
icon check C?n bang ép, gi? ng?c ?n ??nh trong 2 tu?n ??u. Khách hàng s? ???c thay bang sau ngày ??u b?ng bang nh?, có th? m?c n?t ng?c ( không có g?ng s?t) ?? nâng ?? b?u vú và gi? cho hình dáng b? ng?c ???c cân ??i và d? ch?u.
icon check Không ch??m l?nh.
icon check B?nh nhân tr? v? v?i công vi?c th??ng ngày 48 gi? sau m?.
icon check Tái khám theo l?ch h?n c?a bác s?.

Hình ?nh tr??c và sau nâng ng?c

k?t qu? ph?u thu?t nâng ng?c

K?tb qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a m?i ng??i

k?t qu? ph?u thu?t nâng ng?c

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a m?i ng??i

k?t qu? ph?u thu?t nâng ng?c

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a m?i ng??i

ph?u thu?t nâng ng?c

k?t qu? tùy thu?c vào có ??a c?a m?i ng??i

k?t qu? ph?u thu?t nâng ng?c

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a m?i ng??i

k?t qu? ph?u thu?t nâng ng?c

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a m?i ng??i

CÁC CÂU H?I TH??NG G?P 

1. Th?m m? nâng ng?c là gì?
Tr? l?i:Nâng ng?c th?m m? là ph??ng pháp size vòng 1 vô cùng hi?u qu? ???c r?t nhi?u ch? em yêu thích. Không nh?ng giúp ng?c nh? b?m sinh tr? nên to h?n theo ý thích mà còn khi?n ng?c teo sau sinh l?y l?i s? n?y n?.
2. Nâng ng?c có m?y ph??ng pháp?
Tr? l?i: Hi?n nay có r?t nhi?u ph??ng pháp nâng ng?c khác nhau nh?; nâng ng?c b?ng tiêm m? t? thân, nâng ng?c n?i soi, nâng ng?c b?ng túi ??n ng?c nhân t?o…. Các ph??ng pháp này tùy t?ng lo?i ??u có nh?ng ?u ?i?m và nh??c ?i?m riêng.
3. Nâng ng?c có an toàn không?
Tr? l?i: Ph?u thu?t nâng ng?c hi?n nay h?u h?t các trung tâm ??u áp d?ng nh?ng k? thu?t m?i và h? th?ng máy móc tiên ti?n h? tr? nên r?t an toàn.
4. Nâng ng?c có ?nh h??ng ??n s?c kh?e không?
Tr? l?i: Ph?u thu?t nâng ng?c không ph?i là m?t ph?u thu?t quá ph?c t?p nên hoàn toàn không gây ?nh h??ng gì ??n s?c kh?e c?a b?n, c?ng nh? không gây b?t c? ?nh h??ng nào ??n vi?c sin hem bé hay cho con bú sau này. Tuy nhiên, b?n ph?i th?n tr?ng trong vi?c l?a ch?n ??a di?m th?m m? uy tín. Có nh? v?y m?i ??m b?o an toàn tuy?t ??i và không gây ?nh h??ng x?u ??n s?c kh?e c?a b?n

Vi?c l?a ch?n ?úng ??i ch? ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c cùng v?i công ngh? hi?n ??i và ??c bi?t là ??i ng? bác s? tay ngh? cao chính là l?u ý r?t quan tr?ng cho vi?c làm ??p này c?a b?n.  ?? tìm hi?u thêm các thông tin v? ph??ng pháp Nâng ng?c an toàn ??p t? nhiên b?n có th? t?i tr?c ti?p Vi?n th?m m? Nguy?n Du ?? ???c th?m khám, t? v?n ho?c liên h? t? v?n qua s? Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c gi?i ?áp các th?c m?c.

L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.
Tìm hi?u thêm thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i
xem-them1

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01