Lo l?ng nâng ng?c ?nh h??ng ??n tuy?n s?a

Lo l?ng nâng ng?c ?nh h??ng ??n tuy?n s?a
Lo l?ng nâng ng?c ?nh h??ng ??n tuy?n s?a

Chào chuyên m?c t? v?n nâng ng?c, th?c s? tôi ?ang r?t b?n kho?n trong vi?c l?a ch?n ph??ng pháp c?i thi?n vòng 1 lép x?p c?a mình. Nh?ng l?i s? nâng ng?c ?nh h??ng ??n tuy?n s?a, chuyên m?c t? v?n cho tôi gi?i pháp ?? tôi v?a có vòng 1 quy?n r? mà không ?nh h??ng ??n tuy?n s?a v?i ?? ( Loan, Kiên Giang)

tu-van

Chào b?n Loan,
Th?c m?c c?a b?n c?ng là n?i b?n kho?n, tr?n tr? c?a nhi?u b?n gái khác khi s? h?u vòng 1 khiêm t?n và mong mu?n c?i thi?n  vòng 1 b?ng bi?n pháp hi?u qu? và an toàn nh?t mà không ?nh h??ng ??n vi?c nuôi con b?ng s?a m?.

Hi?n nay, v?i s? phát tri?n c?a công ngh? cao thì nâng ng?c c?ng có s? v??t b?c v??t tr?i ?i?n hình là công ngh? nâng ng?c n?i soi tiên ti?n. ?ây là cách c?i thi?n thi?n vòng 1 không ch? hi?u qu? mà còn h?n ch? t?i ?a nh?ng bi?n ch?ng có th? x?y ra khi ph?u thu?t nâng ng?c.
Các bác s? s? s? d?ng thi?t b? n?i soi chuyên d?ng thông qua hai v? trí là qua ???ng nách và ???ng r?n. Vi?c s? d?ng thi?t b? n?i soi s? t?o ra v?t m? nh?, chóng lành, tuy?t ??i không ?? l?i s?o và không ?nh h??ng ??n các dây th?n kinh và mô xung quanh vú.

nâng ng?c không ?nh h??ng ??n tuy?n s?a

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

V?i k? thu?t nâng ng?c n?i soi b?ng túi ??n, ph?u thu?t nâng ng?c không can thi?p t?n th??ng nhi?u và không ?nh h??ng ??n tuy?n s?a vì khi th?c hi?n nâng ng?c n?i soi, bác s? s? ??t túi ??n ng?c vào bên trong khoang ng?c, k? bên tuy?n vú, ??m b?o sao cho túi ??n không xâm l?n hay c?n tr?, chèn ép lên mô và tuy?n s?a b? trí trong ng?c. Chính vì v?y, sau khi nâng ng?c, b?n không c?n lo l?ng v? vi?c nâng ng?c ?nh h??ng ??n tuy?n s?a.

Nên b?n hoàn toàn yên tâm ?ây là gi?i pháp hoàn h?o ?? b?n có ???c b? ng?c cân ??i, hài hòa, kích th??c vòng ng?c t?ng lên ?áng k? và không ?? l?i s?o sau khi ph?u thu?t mà không ?nh h??ng ??n tuy?n s?a.

tu-van-nang-nguc-mien-phi

Vi?c l?a ch?n ?úng ??a ch? ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c cùng v?i công ngh? hi?n ??i và ??c bi?t là ??i ng? bác s? tay ngh? cao chính là l?u ý r?t quan tr?ng cho vi?c làm ??p này c?a b?n. ?ây là tiêu chí c?ng là l?u ý mà b?n c?n l?a ch?n và cân nh?c k? vì toàn b? quá trình có ???c nh? mong ??i và an toàn hay không ??u ph? thu?c vào ??a ch? mà b?n tin t??ng g?i g?m.
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01