Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i

Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i
Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i

Xin chào bác s?, em r?t bu?n v? vòng 1 c?a mình, ng?c em h?i b? lép và bên to bên nh?. Mua áo ng?c m?c bên thì ch?t bên thì r?ng nên r?t khó khi m?c m?y lo?i ??m cup ng?c. Bác s? t? v?n giúp em ph??ng pháp ?? c?i thi?n tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i . Em xin c?m ?n!
(Nh? Hòa – 26 tu?i)

tu-van
Thân chào Nh? Hòa, c?m ?n b?n ?ã g?i câu h?i v? chuyên m?c t? v?n. V?n ?? b?n h?i ???c các chuyên gia th?m m? c?a nangnguc.net gi?i ?áp và t? v?n c? th? nh? sau:

Hi?n nay, v?i s? phát tri?n nhanh chóng c?a công ngh? th?m m? thì công ngh? nâng ng?c c?ng phát tri?n theo. Công ngh? nâng ng?c n?i soi 2015 v?i ?u ?i?m v??t tr?i là t?o khuôn ng?c phù h?p v?i ng??i Á ?ông, an toàn tuy?t ??i, ít xâm l?n, không gây m?t c?m giác c?a ??u ng?c, th?i gian ph?c h?i nhanh chóng…

Ng?c lép và tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i khi?n b?n thi?u t? tin

Nâng ng?c ???c áp d?ng cho các tr??ng h?p khách hàng trên 18 tu?i v?i 2 bên ng?c không cân ??i, ng?c lép. B?ng thi?t b? n?i soi k?t h?p v?i vi?c ??t túi ng?c vào trong khoang ng?c thông qua ???ng r?n, ???ng nách, t?o b?u ng?c c?ng tròn, cân ??i, t?o khe ng?c hình g?i c?m, ??p t? nhiên và size ng?c phù h?p v?i vóc dáng ng??i Á ?ông. Nh? v?y, v?i công ngh? nâng ng?c n?i soi 2015 hoàn toàn có th? kh?c ph?c tình trang 2 bên ng?c không cân ??i c?a b?n nhé.

Trong l?n t? v?n v? th?m m? ng?c, bác s? th?m m? s? th?m khám c?n th?n, n?m b?t chính xác tình tr?ng ng?c c?a b?n. Sau khi bác s? ?o chi?u cao cân n?ng c?a b?n và kích th??c ng?c hi?n t?i sau ?ó s? ??a ra kích th??c ng?c sau khi nâng phù h?p v?i b?n. B?n và bác s? th?m m? s? trao ??i k? càng v? hình dáng và kích th??c ng?c c?n nâng.

kh?c ph?c ???c tình tr?ng ng?c lép, ng?c hai bên không cân ??i

B?n s? ???c th?m khám ?? ki?m tra s?c kh?e t?ng quát, ??m b?o r?ng b?n có ?? ?i?u ki?n ?? th?c hi?n nâng ng?c. Bác s? ?o v? kích th??c ng?c, ??nh hình khuôn ng?c m?i ??m b?o cân ??i, hài hòa v?i t?ng khách hàng. Sau khi gây mê, bác s? s? ti?n hành ph?u thu?t ?? ??a ch?t li?u ??n vào khoang ng?c.

V?i hai hình th?c ??t túi ??n là ??t d??i c? ng?c l?n ho?c trên c? ng?c l?n. Hai hình th?c này ??u không ?nh h??ng ??n ho?t ??ng c?a tuy?n s?a, không ?nh h??ng ??n c?m giác ??u ng?c. Tùy t?ng form ng?c c?a t?ng khách hàng, bác s? s? t? v?n hình th?c ??t túi ??n phù h?p, có th? ??t ? trên ho?c d??i c? ?? t?o khuôn ng?c ??p t? nhiên, nh? ý, ??ng th?i ??m b?o an toàn.

h?c ph?c ???c tình tr?ng ng?c lép, ng?c hai bên không cân ??i

K?t qu? tùy thu?c vào t?ng c? ??a c?a m?i ng??i

V?i công ngh? nâng ng?c hi?n nay có th? giúp b?n nhanh chóng kh?c ph?c tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i c?a mình, ??ng th?i c?i thi?n tình tr?ng ng?c lép, t?o khuôn ng?c c?ng tròn, vun cao, s?n ch?c, ??p t? nhiên.

B?n còn th?c m?c, b?n có th? liên h? Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c t? v?n, gi?i ?áp th?c m?c. Ho?c g?i câu h?i v? chuyên m?c t? v?n c?a nâng ng?c theo form bên d??i.

Chúc b?n s?c kh?e và s?m s? h?u khuôn ng?c c?ng tròn, g?i c?m nh? mong mu?n!
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

xem-them1

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01