Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c ch?y x? sau sinh

Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c ch?y x? sau sinh
Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c ch?y x? sau sinh

[ t? v?n] Qua th?i gian, tu?i tác, quá trình lão hóa, sau khi sinh con và cho con bú, vòng 1 c?a các ch? em không còn c?ng tròn nh? x?a mà thay vào ?ó là vòng 1 ch?y x?, gây m?t th?m m? và khi?n h? m?t t? tin khi giao ti?p v?i ng??i ??i di?n. V?y làm sao ?? kh?c ph?c ng?c ch?y x? sau sinh?.

Các tiêu chu?n nh?n bi?t ng?c ch?y x? sau sinh

Ng?c ch?y x? là hi?n t??ng khi da vòng m?t m?t tính co giãn và t? ch?c nâng ?? da b? giãn xu?ng phía d??i, bi?u hi?n d? nh?n th?y nh?t ?ó chính là s? thay ??i v? trí c?a núm vú.

Tiêu chu?n A: ?o kho?ng cách t? hõm x??ng ?c ( ngay gi?a c? ) ??n ??u vú, bình th??ng s? d??i 20 cm

Tiêu chu?n B: kh?i l??ng mô tuy?n phân chia 2: 3 có ngh?a l?y ???ng ngang qua tuy?n vú ( 3h00 – 9h00) thì phía trên là 2 ph?n và phía d??i là 3 ph?n

C?p ?? 1: kho?ng cách này d??i 22 cm, ch?a thay ??i tiêu chu?n B

C?p ?? 2A : t? 22,1 cm ??n 22,5 cm ch?a thay ??i tiêu chu?n B

C?p ?? 2B: t? 22,6 ??n 23,5 cm, ?ã thay ??i tiêu chu?n B

kh?c ph?c ng?c sa tr?

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

C?p ?? 3: t? 23,6 ??n 25 cm, m?t tiêu chu?n B

C?p ?? 4: trên 26 cm, thay ??i toàn b? tiêu chu?n B

Xem thêm: Video Ph?u thu?t nâng ng?c ch?y x? sau khi sinh

Quy trình kh?c ph?c ng?c sa tr? sau sinh

Hi?n nay, có r?t nhi?u ph??ng pháp kh?c ph?c tình tr?ng ng?c ch?y x? sau sinh, nh?ng ph??ng pháp treo ng?c sa tr? là ph??ng pháp ???c r?t nhi?u các ch? em tin t??ng.

Tùy vào m?c ?? ch?y x? c?a t?ng khách hàng mà các bác s? s? l?a ch?n ph??ng pháp nâng ng?c thích h?p cho b?n.

??i v?i ng?c ch?y x? ? c?p ?? 1 và 2A: ?ây là c?p ?? nh? nh?t nên các bác s? s? ti?n hành l?y ?i m?t kho?ng da hình l??i li?m n?m phía trên qu?ng vú ho?c ???ng m? quanh chân núm vú ( k?t h?p thu nh? qu?ng vú). Ti?n trình ph?u thu?t ph?i nâng ???c c? 1/2 mô tuy?n lên kh?i ???ng 3 – 9 gi? ( tiêu chu?n B)

kh?c ph?c ng?c sa tr?

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM- K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a c?a t?ng ng??i

??i v?i ng?c ch?y x? t?i c?p ?? 2B: các bác s? ti?n hành r?ch m?t ???ng quanh qu?ng vú ?? thu nh? qu?ng vú và ???ng r?ch da bên d??i b?u vú ?? b? hoàn toàn l??ng da th?a, k?t h?p kh?c ph?c tiêu chu?n B

??i v?i ?? 3: bác s? ph?i s? d?ng ???ng m? ch? J và kh?c ph?c l?i tiêu chu?n B

??i v?i ng?c ch?y x? ? c?p ?? 4: ?ây là c?p ?? n?ng nh?t – các bác s? s? ti?n hành r?ch m?t ???ng t? ?áy c?a qu?ng vú ??n n?p l?n sau vú t?o thành hình m? neo, c?t b? ph?n da th?a phía trên n?p l?n vú. M?c ?ích là ?? nâng núm vú v? v? trí bình th??ng tr??c khi sinh.

kh?c ph?c ng?c sa tr?

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Xem thêm: Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

?u ?i?m c?a nâng ng?c sau sinh

??m b?o an toàn tuy?t ??i: Toàn b? quy trình ??u ???c th?c hi?n theo ?úng tiêu chu?n, nh?m ??m b?o s? an toàn cho khách hàng và không xâm l?n ??n các vùng da xung quanh.

T?o khuôn ng?c ??y ??n, cân ??i: Tr??c khi ti?n hành ph?u thu?t các bác s? s? th?m khám, t? v?n  và ??a ra ph??ng pháp ph?u thu?t phù h?p ?? ??m b?o mang l?i cho khách hàng m?t b?u ng?c ??p t? nhiên nh? ý mu?n.

Không ?? l?i s?o l?n: Ph??ng pháp nâng ng?c này ???c ti?n hành nh? nhàng, không gây ?au ??n và s? d?ng ch? khâu th?m m? nên hoàn toàn không ?? l?i s?o l?n cho khách hàng sau khi ph?u thu?t.

kh?c ph?c ng?c sa tr?

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

K?t qu? sau ph?u thu?t ???c duy trì lâu dài

M?i th?c m?c c?n h? tr? t? v?n, khách hàng có th? liên h? t? v?n v?i Nguy?n Du thông qua hotline t? v?n 0938 442 998 ?? ???c các bác s? chuyên khoa th?m m? t? v?n nhanh nh?t và chính xác nh?t.

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Xem thêm:

Nâng ng?c CN m?i Nano Chip b?o hành toàn c?u

Ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c th? nào ?? s?m ??p?

?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01