K?t qu? sau thu g?n vú phì ??i

K?t qu? sau thu g?n vú phì ??i
K?t qu? sau thu g?n vú phì ??i

Chào chuyên m?c, m?i ng??i có m?t n?i kh? riêng, riêng v?i tôi thì vòng 1 quá kh? làm tôi phi?n lòng. Ng?c nh? thì che ???c, ??n ???c, ?? ki?u ???c, nh?ng mà ng?c to thì khó h?n nhi?u. M?c h? m?t tý thì b? b?o là khoe. Kín quá thì m?t cân ??i, l?i thành th?m h?a. R?ng quá thì không ?n, s? r?t h? hênh. Nên tôi ?ang có ý ??nh ?i thu g?n vú phì ??i. Nh?ng không bi?t li?u sau khi tôi th?c hi?n xong thì k?t qu? nh? th? nào? Cám ?n chuyên m?c! (H? Th? Thanh Nga – ??ng Nai)

tu-van

 

B?n Thanh Nga thân m?n, c?m ?n b?n ?ã chia s? tâm t? v?i chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net. V?i th?c m?c c?a b?n ???c các chuyên gia th?m m? gi?i ?áp nh? sau:

Sau khi ti?n hành thu g?n vú phì ??i b?n s? có:

– Vòng ng?c c?ng tròn, ??p t? nhiên, kích c? phù h?p, t??ng x?ng v?i vóc dáng

– Hai bên ng?c cân ??i v?i nhau v? kích th??c

– K?t qu? sau thu g?n vú phì ??i duy trì lâu dài

– Thu g?n vú phì ??i an toàn, không xâm l?n, không ?? l?i s?o x?u trên da

Sau khi thu g?n vú phì ??i, b?n không m?t nhi?u th?i gian ngh? d??ng, ch? c?n l?u ý ch?m sóc theo h??ng d?n:

– Tránh ?n m?t s? lo?i th?c ?n gây s?o, s?ng t?y

– Tránh nh?ng v?n ??ng và các môn th? thao m?nh.

– Không mang nh?ng lo?i áo n?t ng?c quá ch?t

B?n còn th?c m?c mu?n ???c gi?i ?áp hay mu?n ???c cung c?p thêm thông tin v? thu g?n vú phì ??i – nâng ng?c sa tr? có th? liên h? Hotline 0938.442.998 ?? ???c gi?i ?áp m?i th?c m?c nhé.

Chúc b?n luôn t? tin và s?m th?c hi?n thu g?n phí ??i thành công!
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thêm thông tin t? v?n Thu g?n vú phì ??i – Nâng ng?c sa tr?, t?i ?ây!

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01