K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?

K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?
K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào?

Theo tìm hi?u tôi bi?t ??n ph??ng pháp thu nh? qu?ng vú. Nh?ng tôi không bi?t k?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào, có th? gi?i quy?t tri?t ?? v?n ?? qu?ng vú to c?a tôi không.
(Nguy?n Th? Kim ?oan – doannguyenkim25486@…com)

tu-van

 

Ch? Kim ?oan thân m?n!

C?m ?n Vân ?ã g?i câu h?i v? cho chuyên m?c t? v?n c?a chúng tôi. V?i th?c m?c c?a ch? v? k?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào? Chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net xin gi?i ?áp và t? v?n cho ch? nh? sau:

Ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú là k? thu?t thu nh? vùng da s?m màu, t?o s? cân ??i, hài hòa gi?a b?u ng?c, qu?ng vú và núm vú, tr? hóa vòng 1, giúp ch? em l?y l?i s? t? tin, quy?n r?.
Ti?n trình ???c th?c hi?n b?ng cách lo?i b? các t? bào gây thâm s?m. Th?c hi?n ph??ng pháp này các bác s? ti?n hành m?t ???ng r?ch xung quanh và m?t ???ng r?ch nh? v?i vi?c lo?i b? vùng da th?a xung quanh núm vú. ?ây là nh?ng k? thu?t nh? nhàng, không xâm l?n, không ?au, không ?nh h??ng ??n s?c kh?e.

ket qua sau thu nho quang vu

Thu nh? qu?ng vú giúp kh?c ph?c tri?t ?? khuy?t ?i?m c?a qu?ng vú to, r?ng, giúp qu?ng vú nh?, hài hòa h?n v?i khuôn ng?c.
K?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú c? th? nh? sau:

– Qu?ng vú nh? g?n, phù h?p v?i th? tích b?u ng?c

– Gi?m ch?y x? ng?c, ng?c tr? nên cân x?ng h?n

– ??u ng?c có kích th??c cân chu?n, không b? th?t gi?m kích th??c

– Ph?u thu?t an toàn, không x?y ra ph?n ?ng ph? ngoài mong mu?n

– Sau ph?u thu?t ng?c không ?? l?i s?o

– Th?i gian ph?u thu?t nhanh, sau ph?u thu?t có th? sinh ho?t bình th??ng, không m?t nhi?u th?i gian ngh? d??ng.

 

?? bi?t chính xác v? k?t qu? sau ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú nh? th? nào ??i v?i tình tr?ng c?a ch?, ch? hãy dành chút th?i gian ?? ??n g?p bác s? t? v?n.  Ch? có th? t?i tr?c ti?p Vi?n th?m m? Nguy?n Du ?? ???c h? tr? t? v?n và th?m khám, ho?c liên h? t? v?n qua s? Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c gi?i ?áp các th?c m?c.

Chúc ch? s?c kh?e, h?nh phúc!

L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin t? v?n Thu nh? qu?ng vú, t?i ?ây!

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01