H?u “Nâng ng?c” tuy?t ??i tránh xa chúng

H?u “Nâng ng?c” tuy?t ??i tránh xa chúng
H?u “Nâng ng?c” tuy?t ??i tránh xa chúng

Th?c ph?m tuy?t ??i không ?n sau “nâng ng?c”. ?? khuôn ng?c tr? v? tr?ng thái t? nhiên nh?t sau khi th?c hi?n ph?u thu?t nâng ng?c các ch? em ph?i có m?t ch? ?? ?n u?ng h?p lý, và Nâng ng?c tuy?t ??i tránh xa nh?ng th?c ph?m sau:

1. Rau mu?ng và th?t bò
?n rau mu?ng sau khi ph?u thu?t s? ?? l?i s?o l?i, sau khi ph?u thu?t nâng ng?c mà b?n ?n nhi?u rau mu?n thì s? khi?n v?t m? s? hi?n rõ, m?t v? ??p t? nhiên c?a b? ng?c. Còn th?t bò s? ?? l?i v?t thâm cho ng?c

nang-nguc-tuyet-doi-khong-an-rau-muong
2. C?m n?p và nh?ng th?c ph?m liên quan ??n g?o n?p
G?o n?p d?o, có ch?t k?t dính cao, ?n ?? n?p không ch? d? mang ??n c?m giác ??y b?ng mà sau ?? n?p còn không t?t cho v?t th??ng sau ph?u thu?t. Nh?ng ch? em sau khi ph?u thu?t nâng ng?c mà hay ?n ?? n?p s? khi?n v?t m? ph?u thu?t khó lành.

nang-nguc-tuyet-doi-khong-an
3. Tr?ng
Tr?ng có th? làm v?t th??ng loang ra, thành lang ben, b?n s? c?m th?y th? nào khi v?a th?c hi?n ph?u thu?t nâng ng?c mà ng?c l?i có v?t lang ben? Vì v?y t?t nh?t hãy nói không v?i tr?ng trong th?i gian ??u khi m?i th?c hi?n ph?u thu?t nâng ng?c xong.

nang-nguc-tuyet-doi-khong-an

Nâng ng?c tuy?t ??i tránh xa TR?NG

4. H?i s?n, th?t gà
Sau khi ph?u thu?t nâng ng?c 1 tháng không nên s? d?ng nh?ng th?c ph?m này. H?i s?n và th?t gà s? làm b?n b? ng?a trong quá trình hình thành da non.

nang-nguc-tuyet-doi-khong-an-2

?? bi?t thêm thông tin ch?m sóc sau nâng ng?c, ch? em có th? liên h? t? v?n qua s? hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c t? v?n mi?n phí v? Th?c ph?m tuy?t ??i không ?n sau “nâng ng?c”.

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01