???ng m? và ?? dài s?o nâng ng?c là bao nhiêu?

???ng m? và ?? dài s?o nâng ng?c là bao nhiêu?
???ng m? và ?? dài s?o nâng ng?c là bao nhiêu?

Chào bác s? chuyên m?c t? v?n, bác s? cho em h?i là ???ng m? trong nâng ng?c có ?? dài kho?ng bao nhiêu vì em không bi?t v?i ???ng m? ?ó có ?? l?i s?o dài không? Bác s? t? v?n giúp em, em c?m ?n!
(C?m Thúy,Tp.HCM)

tu-van

 

Chào C?m Thúy, c?m ?n b?n ?ã g?i câu h?i t? v?n v? chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net. Chúng tôi xin t? v?n cho câu h?i “???ng m? và ?? dài s?o nâng ng?c là bao nhiêu?” c?a b?n nh? sau:

Ch?n ???ng m? ph?u thu?t nâng ng?c th? nào là phù h?p?

T?i Vi?t Nam, các bác s? th??ng ch?n hai ???ng m? chính:

– ???ng m? ? h? nách: ???ng m? này r?t d? dàng vì ?i ngay d??i c? ng?c l?n; ch? áp d?ng trong tr??ng h?p ??t túi ng?c m?i hoàn toàn, không th? áp d?ng cho nh?ng tr??ng h?p ch?nh s?a l?i ho?c làm thêm ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú, thu nh? ??u vú. Nh?ng ai ch?a sinh con, ??u vú r?t nh?, qu?ng vú sáng thì nên ch?n ???ng h? nách ?? ph?u thu?t nâng ng?c.

– ???ng m? ? chân núm vú hay ? qu?ng vú: ch? áp d?ng cho nh?ng tr??ng h?p có nhu c?u thu g?n qu?ng vú, ??u vú, tuy?n vú ch?y x?, cân ch?nh n?p d??i b?u vú mà không có ???ng m? nào có th? làm ???c. Tuy nhiên, ???ng m? qu?ng vú th??ng ?? l?i s?o nhi?u h?n ???ng m? ? sát chân núm vú.

?? dài ???ng r?ch da

Ngày nay, túi ng?c d?ng gel là m?t l?a ch?n hoàn h?o cho các bác s? th?m m?. Tuy nhiên, nó c?ng có nh?ng c?u trúc nh?t ??nh, vì v?y chúng ta ph?i th?c hi?n ?úng cách, n?u không s? b? gãy c?u trúc gel bên trong.

Theo ?úng k? thu?t, ?? dài t?i thi?u cho vi?c ??t túi gel là 1,5 inches (t??ng ???ng 3,8cm). Và kích th??c c?a túi gel nâng ng?c càng l?n thì ???ng r?ch da ph?i càng dài ?? tránh tình tr?ng gel ??nh hình b? gãy gây thoát gel trong bao túi.

V?i nh?ng c?n d?n c?a các bác s? sau ph?u thu?t, và quá trình ch?m sóc v?t m? t?t thì ?? dài s?o nâng ng?c s? ng?n h?n ???ng m? nhi?u và s? m? b?n nhé!

?? ??t ???c thành công b?n nên ??n các trung tâm th?m m? uy tín ?? ???c t? v?n k? càng và chính xác v?i khuôn ng?c c?a b?n. B?n có th? liên h?t? v?n thông qua Hotline t? v?n: 0938.442.998?? ???c các bác s? t?i Vi?n th?m m? Nguy?n Du t? v?n tr?c ti?p.

L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

xem-them1

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01