?? tu?i nào nâng ng?c t?t nh?t cho ch? em ph? n??

?? tu?i nào nâng ng?c t?t nh?t cho ch? em ph? n??
?? tu?i nào nâng ng?c t?t nh?t cho ch? em ph? n??

Có nhi?u ch? em ? nhi?u l?a tu?i mu?n ?i nâng ng?c, nh?ng nâng ng?c ? ?? tu?i nào thì t?t nh?t? Cùng tìm hi?u nhé.

do-tuoi-nang-nguc

Hi?n nay, nâng ng?c n?i soi là m?t ph??ng pháp ?ang r?t ph? bi?n và ???c ?a chu?ng t?i Vi?t Nam, v?i s? ?a d?ng trong công ngh? hi?n ??i, có th? ???c th?c hi?n thông qua các lo?i ???ng m? nh?: ? nách, r?n, chân ng?c hay qu?ng vú… V?i nh?ng k? thu?t này s? ???c áp d?ng cho tùy tr??ng h?p khác nhau. Trong ?ó, ph??ng pháp ?u vi?t nh?t và t?t nh?t là nâng ng?c n?i soi qua ???ng nách. K? thu?t này có nhi?u ?u ?i?m nh? :

– Ng?c ??p t? nhiên, m?m m?i và t?o khe ng?c hoàn h?o.

– Không ?? l?i s?o và r?t khó phát hi?n ???ng m? ? n?p g?p nách.

– S? d?ng k? thu?t n?i soi ít ?au và nhanh ph?c h?i.

– ??m b?o an toàn và túi ng?c ???c b?o hành tr?n ??i.

– Không làm gi?m c?m giác ? vùng ??u ng?c, có th? sinh con và cho con bú bình th??ng.

do-tuoi-nang-nguc-1

Chi phí nâng ng?c c?ng không cao l?m

Ph?u thu?t nâng ng?c n?i soi là m?t ca ??i ph?u thu?t, vì th?, ? ?? tu?i t? 18 tu?i tr? lên là th?i ?i?m có th? b?t ??u th?c hi?n nâng ng?c ???c. ?ây c?ng là ?? tu?i quy ??nh c?a nhi?u qu?c gia l?n trên th? gi?i nh? Hàn Qu?c, M?… Vì ? ?? tu?i này, c? th? c?a ng??i ph? n? ?ã ng?ng phát tri?n, nh?ng mô tuy?n ng?c ?ã ???c hình thành ?n ??nh và h?u nh? không phát tri?n n?a. V?y ?? tu?i nâng ng?c t?t nh?t là bao nhiêu? ?? ??m b?o cho s?c kh?e và s? an toàn cho b?n thân thì b?n không nên nâng ng?c s?m h?n ?? tu?i 18.

do-tuoi-nang-nguc-12

M?t th?c m?c n?a ?ó là nâng ng?c có ?nh h??ng ??n vi?c cho con bú không. Theo ý ki?n c?a các chuyên gia ph?u thu?t th?m m? thì nâng ng?c hoàn toàn không gây ?nh h??ng ??n vi?c cho con bú và b?n có th? yên tâm th?c hi?n ph?u thu?t ?? có ???c s? t? tin và khuôn ng?c quy?n r? mà mình mong mu?n. Bác s? t?i Nguy?n Du xin t? v?n cho b?n :vi?c ph?u thu?t nâng ng?c là m?t ti?u ph?u t??ng ??i ??n gi?n, không gây ?au ??n, n?u b?n ???c th?c hi?n ph?u thu?t nâng ng?c ?úng k? thu?t và b?ng các ph??ng pháp nâng ng?c tiên t?n nh?t hi?n nay nh? nâng ng?c d??i c? b?ng ph?u thu?t n?i soi ??t túi nâng ng?c thì s? không làm ?nh h??ng ??n tuy?n s?a. Do ?ó sau khi nâng ng?c b?n v?n cho bé bú ???c bình th??ng nhé.

Các ch? em còn th?c m?c liên quan ??n ?? tu?i nâng ng?c t?t nh?t , hay m?i v? Nâng ng?c có th? liên h? t? v?n thông qua Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c t? v?n và gi?i ?áp.
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01