??t túi ng?c có an toàn không?

??t túi ng?c có an toàn không?
??t túi ng?c có an toàn không?

Tôi là Ngân, hi?n ?ang làm nhân viên Maketing. B?i ??c thù công vi?c có liên quan ??n hình th? nên tôi mu?n nâng ng?c ?? kh?c ph?c tình tr?ng ng?c nh? c?a mình. ???c bi?t hi?n nay nâng ng?c b?ng túi ng?c là ph? bi?n nh?t. Không bi?t ph?u thu?t ??t túi ng?c có an toàn không? Xin bác s? t? v?n giúp tôi. (C.Ngân, ??ng Tháp)

tu-van

Thân chào b?n Ngân,

Trên th? gi?i, hi?m có v?t li?u nào ???c nghiên c?u, ki?m tra và th? nghi?m k? l??ng nh? túi ng?c silicone. Silicone ???c cho th?y là v?y li?u t??ng thích sinh h?c nh?t v?i c? th? ng??i. T?i M? và Pháp, túi ng?c silicone ???c ki?m soát b?i c?c Qu?n Lý thi?t b? y t? và ???c ??ng kí vào thi?t b? y t?  t? n?m 2000.
??t túi ng?c có an toàn khôngTúi ng?c silicone c?ng ???c công nh?n b?i C?c qu?n lý D??c và th?c ph?m Hoa Kì (FDA). Tuy túi ng?c silicone ?ã ???c ch?ng minh không ?nh h??ng t?i c? th? con ng??i. Nh?ng quan tr?ng là b?n ph?i l?a ch?n trung tâm th?m m? có uy tín, ch?t l??ng ?? quy?t ??nh nâng ng?c. Vì ch? có nh?ng trung tâm l?n m?i có túi ng?c ??t tiêu chu?n an toàn.

Nên s? d?ng túi ng?c Nago c?a Pháp và túi ng?c Mentor c?a M? ?ã ???c ch?ng nh?n an toàn b?i C?c qu?n lý D??c và th?c ph?m Hoa Kì (FDA).

Hi?n nay công ngh? s?n xu?t túi ??n ng?c ?ã ??t trình ?? tiên ti?n, có hãng b?o hành tr?n ??i cho m?t s? s?n ph?m c?a mình. ?i?u ?ó cho th?y tu?i th? c?a túi r?t cao, g?n nh? không b? bi?n ??i theo th?i gian, ??c bi?t là d?ng túi Gel. Sau ph?u thu?t, túi ??t ng?c d?ng gel s? chung s?ng cùng v?i b?n.

S? d? có th? t?n t?i an toàn và lâu b?n trong c? th? ch? em là vì túi ng?c d?ng Gel có tính ch?t siêu m?m, t?o c?m giác nh? chính ph?n c? th? ph? n?, kh? n?ng ??nh hình cao, ngay c? khi b? c?t ?ôi.

Nên b?n hoàn toàn yên tâm v? công ngh? th?m m? hi?n t?i c?ng nh? ph??ng pháp nâng ng?c b?ng cách ??t túi ng?c. B?n nên ??n các ??a ch? th?m m? ng?c uy tín ?? ???c th?m khám và t? v?n tùy theo ??c ?i?m c?a t?ng ng??i có hình d?ng khác nhau. Vi?c s? d?ng túi gi?t n??c hay túi tròn ?? ph?u thu?t nâng ng?c thì ph?i c?n bác s? chuyên khoa th?m m? có kinh nghi?m khám xét tr??c khi có quy?t ??nh ph?u thu?t nâng ng?c b?ng lo?i túi nào là phù h?p b?n nhé! N?u b?n còn b?n kho?n hay th?c m?c gì v? nâng ng?c an toàn b?n có th? liên h? t? v?n qua Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c gi?i ?áp các th?c m?c.

L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01