Da ??p dáng xinh lung linh ?ón t?t

Da ??p dáng xinh lung linh ?ón t?t
Da ??p dáng xinh lung linh ?ón t?t

T?t ??n xuân sang thì vi?c làm ??p cho b?n thân ?? ?ón chào m?t n?m m?i là ?i?u r?t là quan tr?ng. Nhi?u ng??i th??ng hay suy ngh? không bi?t ph?i l?a ch?n ??a ch? làm ??p ? ?âu ?? ??m b?o an toàn. Và hôm nay, chúng tôi s? gi?i ?áp n?i ni?m ?ó cho b?n.

?u ?ãi v??t tr?i- r?n ràng ?ón xuân

M?ng t?t ??n xuân sang, Nguy?n Du dành t?ng cho khách hàng c? h?i làm ??p v?i giá c?c kì ?u ?ãi.

Khi khách hàng ??n làm ??p và thanh toán b?ng các lo?i th? Vietcombank ho?c TPBank  s? ???c áp d?ng các m?c khuy?n mãi sau:

  • Gi?m 20% trên t?ng hóa ??n thanh toán
  • Gi?m 40% khi s? d?ng d?ch v? ?i?u tr? m?n và ?i?u tr? nám

khuy?n mãi chào xuân

C? th? nh? sau:

  • Tr?n gói ?i?u tr? m?n t? 6.700.000 nay ch? còn 4.020.000
  • ?i?u tr? nám tr?n gói 8.000.000 nay ch? còn 4.800.000

Ch??ng trình khuy?n mãi trên áp d?ng cho t?t c? các khách hàng ??n làm ??p ? Nguy?n Du t?i ??a ch? 355, Võ V?n T?n, ph??ng 5, qu?n 3, TP.HCM. Ch??ng trình này s? áp d?ng t? ?ây cho ??n h?t ngày 10/4/2018 và không ??ng th?i áp d?ng cho các ch??ng trình khuy?n mãi khác.

B?n còn ch?n ch? gì mà không ??n v?i chúng tôi ngay hôm nay ?? ???c làm ??p v?a an toàn l?i v?a ti?t ki?m.

khuy?n mãi chào xuân

 Bí quy?t làm ??p an toàn và hi?u qu?

Nh?c ??n làm ??p t?i các trung tâm th?m m? thì nhi?u ng??i c?m th?y e ng?i b?i không bi?t ??a ch? nào là an toàn và có th? mang l?i hi?u qu? t?t nh?t cho mình. Th?u hi?u ???c n?i ni?m ?ó c?a khách hàng, Nguy?n Du luôn là ??a ch? th?m m? l?y s? an toàn và v? ??p c?a khách hàng làm m?c tiêu và tiêu chí ?? phát tri?n.

khuy?n mãi chào xuân

V?i ??i ng? các bác s? giàu kinh nghi?m, trình ?? chuyên môn cao, tu nghi?p t? n??c ngoài, chúng tôi s? mang ??n cho b?n v? ??p t? nhiên, hài hòa v?i khuôn m?t.

Không nh?ng th?, Nguy?n Du luôn c?p nh?t các h? th?ng trang thi?t b? hi?n ??i, th??ng xuyên chuy?n giao công ngh? làm ??p m?i t? Hàn Qu?c. Và luôn c?p nh?t các công ngh? làm ??p m?i nh?t trên th? tr??ng ?? ?áp ?ng nhu c?u làm ??p ngày càng cao c?a m?i ng??i và ??m b?o an toàn tuy?t ??i cho ng??i s? d?ng.

khuy?n mãi chào xuân

M?i v?n ?? th?c m?c c?n t? v?n h? tr?, các b?n c? liên h? v?i Nguy?n Du thông qua hotline t? v?n 0938 442 998 ho?c ??n tr?c ti?p trung tâm c?a chúng tôi ?? ???c ch?m sóc t?t nh?t.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a và ???ng nét v?n có c?a t?ng khách hàng

Xem thêm:

Nâng ng?c Nano Chip k?t qu? an toàn, dài lâu

Thu nh? qu?ng vú duy trì ???c bao lâu?

K?t qu? sau thu nh? núm vú nh? th? nào?

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01