Có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú?

Có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú?
Có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú?

Câu h?i:

Chào bác s? Hà Thanh, tôi sinh 2 bé r?i. Bé út ?ã 15 tháng. B?y lâu nay tôi v?n phân vân m?t vi?c và mong các bác s? t? v?n th?t giúp tôi: Li?u có nên thu nh? qu?ng vú không ?? Tôi r?t t? ti v?i b?u ng?c c?a mình. Hi?n t?i tôi v?n ?ang cho con bú nh?ng c? m?i khi nhìn vào ng?c là l?i chán. ??n tôi còn không th? nhìn ???c thì li?u ch?ng tôi c?m th?y nh? th? nào? Tuy không nói ra nh?ng ch?c ch?n anh ?y c?ng không còn h?ng thú. Mong các bác s? t? v?n giúp tôi, tôi xin chân thành c?m ?n!

(Ch? Minh Anh, Hà N?i).

Bác s? t? v?n:

Chào b?n Minh Anh!.

Cám ?n b?n ?ã g?i câu h?i v? cho chúng tôi, v?i th?c m?c c?a b?n là có nên thu nh? qu?ng vú hay không? Thì các bác s? chuyên khoa th?m m? c?a chúng tôi có t? v?n cho b?n nh? sau:

Thu nh? qu?ng vú là m?t ph??ng pháp th?m m? khá ??n gi?n nh?m kh?c ph?c tình tr?ng qu?ng vú giãn r?ng và s?m màu do quá trình lão hóa hay cho con bú.

Có nên th?c hi?n thu nh? qu?ng vú hay không?

Qua quá trình lão hóa hay sau khi sinh con thì c? th? ph? n? ch?u nhi?u t?n th??ng, thi?t thòi, trong ?ó có qu?ng vú. Qu?ng vú giãn r?ng th??ng t?o 2 ?nh h??ng l?n cho nhi?u ch? em ph? n?. ?i?u ??u tiên chính là gây m?t th?m m? cho b?u ng?c, t?o t?ng th? không ??ng ??u gi?a b?u vú, qu?ng vú, núm vú. Quan tr?ng h?n, qu?ng vú giãn r?ng t?o c?m giác m?t t? tin khi “g?n g?i” ng??i b?n ??i.

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Vì th? ?? kh?c ph?c tình tr?ng này, nhi?u ch? em ph? n? ?ã l?a ch?n gi?i pháp thu nh? qu?ng vú – ph??ng pháp ??n gi?n, hi?u qu? và tiên ti?n giúp khôi ph?c hình dáng, kích th??c nh? ban ??u.

V?i công ngh? làm ??p tiên ti?n nh? hi?n nay thì vi?c thu nh? qu?ng vú vô cùng d? dàng và an toàn n?u b?n ch?n ???c m?t ??a ch? thu nh? qu?ng vú ?áng tin c?y và có uy tín.

Xem thêm: Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không?

Quá trình thu nh? qu?ng vú ???c th?c hi?n nh? th? nào?

Tr??c khi th?c hi?n ph?u thu?t, các ch? em s? ???c ti?n hành gây mê ?? t?o c?m giác tho?i mái, không c?m th?y ?au ??n trong su?t quá trình ph?u thu?t.

Theo ?ó, các bác s? s? th?c hi?n m?t ???ng r?ch nh? t? 0,2 – 0,4cm phía ngoài qu?ng vú, lo?i b? các ph?n mô, da, bi?u bì nhi?m s?c t? s?m màu, không xâm l?n, không tác ??ng vào núm vú ??ng th?i không ?? l?i s?o sau ph?u thu?t.

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Khi nào thì không nên thu nh? qu?ng vú?

V?i tr??ng h?p ?ang cho con bú nh? ch? Minh Anh, l?i khuyên t? các bác s? th?m m? c?a chúng tôi là ch?a nên th?c hi?n ph?u thu?t này. ??n gi?n vì, quá trình ch?m sóc sau khi ph?u thu?t s? c?n c?a ch? ít nh?t 1 tu?n không tác ??ng ??n vùng ph?u thu?t. Do ?ó, th?i ?i?m t?t nh?t ?? ph?u thu?t này di?n ra là khi ch? ?ã quy?t ??nh không sinh con n?a.

Y?u t? quan tr?ng nh?t quy?t ??nh vi?c có nên ph?u thu?t thu nh? qu?ng vú không còn n?m ? chính quy?t ??nh c?a ch?. Còn v? m?t ph??ng pháp, tính khoa h?c và ?? an toàn, ch? hoàn toàn có th? an tâm.

thu nh? qu?ng vú

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM- k?t qu? ph?u thu?t tùy thu?c vào c? ??a c?a t?ng ng??i

N?u th?c s? núm vú c?a b?n b? thâm ?en, giãn r?ng và có nhu c?u th?c hi?n công ngh? này thì quy?t ??nh tìm ??n các ??a ch? th?m m? l?n ?? th?c hi?n là ?i?u hoàn toàn nên làm. V?i tay ngh? Bác s? dày d?n kinh nghi?m, ch?c ch?n s? giúp b?n có ???c b?u ng?c hoàn m? v?i núm vú h?ng hào, g?n gàng, s?n ch?c v?i t?ng th? khuôn ng?c.

V?i nh?ng t? v?n v?a r?i c?a các bác s? th?m m? ch?c h?n ch? ?ã có ???c s? l?a ch?n cho mình. N?u ch? còn b?t c? th?c m?c nào hãy liên h? v?i chúng tôi thông qua hotline t? v?n 0938 442 998 ?? ???c t? v?n.

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Xem thêm:

Ch?n lo?i túi ng?c t?t nh?t th? gi?i Nano Chip

K?t qu? sau thu nh? núm vú nh? th? nào?

Ph??ng pháp thu nh? ??u vú có ph?c t?p không?

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01