Ch?n b?nh nhân ghép m? nh? th? nào?

Ch?n b?nh nhân ghép m? nh? th? nào?
Ch?n b?nh nhân ghép m? nh? th? nào?

Chào chuyên m?c t? v?n, em có chút b?n kho?n mu?n ???c nh? t? v?n. M? c?a em b? ung th? vú nh?ng ?ã ???c ph?u thu?t c?t b? ???c 4 n?m nay. Hi?n nay, khi ?ã có ?i?u ki?n, em mu?n ???c ??a m? em ?i th?m m? l?i. Không bi?t tr??ng h?p c?a m? em có th? ghép m? ???c hay không? Mong s?m ???c chuyên m?c t? v?n.
(Linh Lan, Ti?n Giang)

tu-vanChào Linh Lan, Ch?n b?nh nhân ghép m? ???c th?c hi?n ?? s?a ch?a ho?c làm c?i thi?n nhi?u b?nh lý c?a vú nh?: Ch? khuy?t lõm sau khi tái t?o vú ho?c c?t m?t kh?i u ? vú. Nên m? b?n hoàn toàn có th? áp d?ng ph??ng pháp này.

T?o l?i toàn b? tuy?n vú sau khu c?t vú ung th? ho?c l?y b? túi ??n ng?c?
Che d?u túi ??n ng?c b? l? ? b?nh nhân có thành ng?c m?ng ho?c ? b?nh nhân có bao x? co th?t sau ??t túi ??n ng?c: m? ghép làm tang chi?u d?y c?a da do ?ó che ???c các b?, n?p g?p c?a túi ??n ng?c b? l? d??i da. M? ???c ??t d??i da c?ng giúp làm m?m bao x? c?a túi ??n.
ch?n b?nh nhân ghép m? nh? th? nào
T?o hình tuy?n vú b? co th?t c?c d??i: trong tr??ng h?p n?y t? qu?ng –núm vú tr? xu?ng không có m?. Vi?c c?y m? s? làm thay ??i t? l? tuy?n vú và qu?ng vú t?o nên tuy?n vú có hình d?ng t? nhiên. T?o l?i rãnh gi?a hai tuy?n vú, s?a ch?a x??ng ?c lõm.

T?ng th? tích tuy?n vú th?m m?: các b?nh nhân s? mang túi ??n silicone, nh?ng ng??i c?n t?ng th? tích vú v?a ph?i.
?i?u ch?nh s? m?t cân x?ng v? kích th??c gi?a hai vú. ?u ?i?m c?a c?y m? là làm t?ng th? tích tuy?n vú v?a ph?i và t? nhiên, không ??a v?t l? vào c? th?. Ngoài ra, còn l?y ???c l??ng m? th?a ?? t?o dáng cho c? th?.

Gi?i h?n chính c?a k? thu?t n?y là nh?ng b?nh nhân có quá ít m? th?a. Vì m? ???c c?y vào ng?c theo nhi?u l?p, nên c?n th? tích ?áng k? ?? t?ng kích th??c ng?c: c?y kho?ng 300 cc m? cho m?i bên làm t?ng kích th??c tuy?n vú kho?ng 1 cup. Do ?ó, n?u b?nh nhân mu?n t?ng kích th??c ng?c lên t? 2 cup tr? lên, thì ph?i c?n nhi?u l?n c?y m?. Nh? v?y, n?u b?nh nhân mu?n t?ng th? tích ng?c quá to ho?c b?nh nhân quá ít m? th?a thì nên ch?n ??t túi ng?c thay vì c?y m? vào ng?c.

B?n nên ??a m? ??n các ??a ch? th?m m? uy tín ?? ???c các bác s? th?m khám c?ng nh? t? v?n k? càng v? tr??ng h?p c?a m? b?n ?? có k?t qu? t?t nh?t nhé!

B?n còn câu h?i mu?n ???c gi?i ?áp, t? v?n b?n hãy liên h? t? v?n qua s? Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c gi?i ?áp các th?c m?c.
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n.T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01