Ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c th? nào ?? s?m ??p?

Ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c th? nào ?? s?m ??p?
Ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c th? nào ?? s?m ??p?

câu-h?iEm ?ang có d? ??nh nâng ng?c, kho?ng n?a n?m n?a em có vi?c ?i n??c ngoài nên em mu?n có 1 khuôn ng?c ??y ??n, ??p t? nhiên. Nh?ng không bi?t ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c th? nào ?? s?m ??p, s?m ???c h?i ph?c ?.
(B?o Anh, Tp.HCM)

tu-van

Thân chào B?o Anh,

Hi?n nay, ph??ng pháp nâng ng?c chính là l?a ch?n t?i ?u cho b?n ?? kh?c ph?c hi?n t??ng ng?c nh?, lép, nhanh chóng ?em ??n vòng 1 c?ng tròn, ??y ??n, cân ??i.

Ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c h?p lý

Không ch? ???c ?ánh giá cao v? tiêu chí an toàn c?ng nh? cho k?t qu? th?m m? ??p t? nhiên, nâng ng?c n?i soi còn ???c r?t nhi?u khách hàng l?a ch?n vì th?i gian ph?c h?i nhanh chóng, ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c ??n gi?n và không t?n th?i gian.

Ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c th? nào ?? s?m ??p?

?? vòng 1 s?m ???c hoàn h?o sau ph?u thu?t, b?n nên l?u ý ??n ch? ?? ch?m sóc vòng 1 ??c bi?t nh?:

– B?n c?n ngh? ng?i sau ph?u thu?t càng nhi?u càng t?t.

– U?ng thu?c ?úng theo bác s? kê ??n và ??u ??n.

– U?ng nhi?u n??c và ?n ??y ?? các ch?t dinh d??ng nh? vitamin A, C, E,…

– Không nên mang vác nh?ng v?t n?ng trong vài tu?n.

– Trong vòng m?t tu?n, b?n không nên dang hai cánh tay, khu?u tay cao h?n nách, cánh tay không nên gi? cao quá ??u.

– Sau khi ???c tháo b?ng g?c, b?n nên ch?n áo n?t ng?c không có g?ng s?t ?? nâng ?? b?u vú và gi? cho hình dáng ng?c cân ??i, tho?i mái.

– B?n có th? m?c n?t ng?c lo?i th? thao (không có g?ng s?t) ?? nâng ?? b?u vú và gi? cho hình dáng b? ng?c ???c cân ??i, d? ch?u. Ngoài ra, b?n c?ng c?n l?u ý m?t s? ?i?u sau: ?n ??y ?? ch?t dinh d??ng, u?ng nhi?u n??c nh?ng nên kiêng ?? n?p, ?? tanh, tr?ng, rau mu?ng, tránh v?n ??ng m?nh, bê vác ?? n?ng trong vòng 2 tu?n ??u sau nâng ng?c.

?? ???c t? v?n ch? ?? ch?m sóc sau nâng ng?c 1 cách h?p lý, b?n có th? liên h? t? v?n qua s? hotline t? v?n 0938.442.998 – 0934.155.899 ?? ???c gi?i ?áp.

Chúc b?n s?m có vòng 1 nh? mong ??c!
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin t? v?n  Nâng ng?c, t?i ?ây!

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01