Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh
Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

Mang thai, c? th? ng??i ph? n? s? thay ??i, trong ?ó thay ??i nhi?u nh?t là vòng 1. Vì ?? phù h?p v?i vi?c cho con bú các tuy?n s?a c?a c? ng?c s? phát tri?n m?nh. Vì th? sau khi cai s?a, vòng 1 c?a các m? s? b? m?m nhão, ch?y x?, ??u núm thì b? thâm ?en. ?? l?y l?i vòng 1 , các ch? em nên tìm hi?u m?t s? bài t?p c?n thi?t ho?c các ph??ng pháp làm ??p t? nhiên phù h?p và d? làm.

Theo th?ng kê, có ??n 45% ph? n? sau khi sinh ng?c có xu h??ng teo nh?, trùng nhão và ch?y x?. Vì v?y mà ngày nay nhi?u ch? em ích k? cho r?ng vi?c cho con bú s? làm x?u b? ng?c c?a h? nên kiên quy?t không cho con bú m?. Tuy nhiên, t? ch?c Y t? th? gi?i luôn khuy?n khích cho tr? bú m? hoàn toàn trong 6 tháng ??u ??i. V?y làm cách nào ?? v?a cho con bú mà sau ?ó v?n có ???c b? ng?c s?n ch?c không?

Truy tìm nguyên nhân

Nguyên nhân khi?n núi ?ôi ch?y x? sau sinh là do vòng m?t không có c? b?p hay dây ch?ng mà ch? bao g?m các mô m?. Khi mang thau và sau sinh, các ?ng d?n s?a phát tri?n khi?n ng?c giãn n?, c?ng t?c, th?m chí gây r?n da. Vi?c ng?c b? c?ng s?a liên t?c có th? d?n ??n b? bi?n d?ng sau cai s?a.

Ngoài ra, n?u m? cho tr? bú không ??u c?ng làm ng?c b?t ??i x?ng hai bên, v? trí cho con bú không ?úng cách ho?c hay cho tr? bú n?m làm ng?c b? co kéo c?ng có th? ?nh h??ng ??n hình d?ng vòng 1 và gây ra ch?y x?.

Bên c?nh ?ó, còn m?t nguyên nhân n?a là nhi?u bà m? sau khi sinh quá v?t v?, d?n ??n tình tr?ng gi?m cân nhanh, ng?c c?ng theo th? mà nh? l?i.

Vi?c l?a ch?n và m?c áo ng?c v?i hình dáng, kích th??c không phù h?p, không b?o v? ???c b?u ng?c c?ng là nguyên nhân khi?n vòng m?t c?a b?n tr? nên x?u ?i.

m?o ch?m sóc ng?c sau sinh

N?u m? cho tr? bú không ??u c?ng làm ng?c b?t ??i x?ng hai bên núi ?ôi. (?nh minh h?a)

Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

?? không b? chê là m? s? v?i núi ?ôi ch?y x? sau sinh, ch? em nên chú ý ??n các ph??ng pháp giúp c?i thi?n vòng m?t và nhanh ??a núi ?ôi s?n ch?c tr? l?i nh? thu? còn son sau:

Gi?m cân t? t?

Ch? em khi mang thai th??ng có xu h??ng t?ng cân, nên sau sinh h? r?t nóng lòng gi?m cân mà không bi?t r?ng tr?ng l??ng m?t ?i quá nhi?u và nhanh là nguyên nhân làm ng?c nh? ?i và ch?y x?. B?i v?y, t?t nh?t là hãy gi?m cân t? nhiên và t? t? b?ng cách thay ??i ch? ?? ?n u?ng lành m?nh và ?? cho c? th? b?n t? ?i?u ch?nh. B?ng cách ?ó, ng?c s? s?n l?i và ?? ?àn h?i c?a da c?ng t?t h?n.

L?u ý ch? ?? ?n u?ng

Ch? ?? ?n u?ng không ch? giúp c? th? kho? m?nh mà còn giúp b?n có m?t làn da t??i tr?, ?àn h?i, s?n ch?c. ?? vòng 1 ???c c?i thi?n, ch? em c?n chú ý b? sung nh?ng th?c ph?m giàu estrogen. Estrogen là m?t lo?i hormone ???c bi?t ??n trong vi?c ?i?u ch?nh s?c kh?e sinh s?n, kinh nguy?t và tâm tr?ng. Nó c?ng ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c t?ng kích th??c và hình d?ng c?a mô núi ?ôi.

m?o ch?m sóc vòng m?t sau khi sinh

Nh?ng th?c ph?m giàu estrogen bao g?m th?c ph?m có ngu?n g?c cam th?o, ??u nành. Bên c?nh ?ó, các m? c?ng nên gi?m l??ng ch?t béo ??ng v?t, ?n nhi?u ng? c?c nguyên cám, ??u, rau xanh, d?u ô liu và trái cây t??i, các lo?i th?c ph?m giàu vitamin B và E, b?i chúng giúp duy trì ?? ?àn h?i kho? kho?n c?a da.

 

meo-cham-soc-nguc-sau-sinh

Ch? ?? ?n u?ng không ch? giúp c? th? kho? m?nh mà còn giúp b?n có m?t làn da t??i tr?, ?àn h?i, s?n ch?c. (?nh minh h?a)

T?p th? d?c

T?p th? d?c không nh?ng giúp m? nhanh l?y l?i vóc dáng sau sinh mà còn là m?t t? khóa ?? thành công khi nói v? vi?c làm s?n ??p vòng ng?c. Và trong các b? môn th? thao thì b?i là cách t?t nh?t ?? khi?n vòng 1 c?ng tròn h?n. Ngoài ra m? c?ng nên t?p thêm nh?ng bài t?p giúp c?i thi?n núi ?ôi d??i ?ây:

Bài t?p 1: Ch?ng ??y

Chu?n b?: V?i bài t?p này, b?n không m?t nhi?u th?i gian và c?ng ch?ng t?n kém vì không c?n ph?i chu?n b? d?ng c? nào c?, ngoài vi?c ch?n m?t không gian thích  h?p t?i nhà riêng c?a b?n.

meo-cham-soc-nguc-sau-sinh

Cách t?p: B?n n?m s?p, hai tay ??t trên sàn, r?ng b?ng vai, hai chân du?i th?ng, m?i chân ch?ng trên n?n. Th?t ch?t c? b?ng, dùng s?c ??y ph?n ng?c lên cao, sao cho vuông góc v?i m?t ??t, hai cánh tay th?ng. Gi? v? trí này trong 5 giây, sau ?ó t? t? h? toàn b? c? th? xu?ng, c? g?ng ?? ph?n ng?c ch?m xu?ng ??t. Ngh? ng?i trong 10 giây và ti?p t?c l?p l?i kho?ng 10 l?n.

L?u ý: Trong khi t?p, n?u hông chùng xu?ng, hi?u qu? c?a môn t?p này ?ã gi?m r?t nhi?u. B?n nên ngh? ng?i m?t chút tr??c khi l?p l?i các ??ng tác ch?ng ??y cho ?úng k? thu?t.

Bài t?p 2: ??y t?

Chu?n b?: 2 qu? t? tay nh?, không gian thích h?p.

Cách t?p: B?n n?m ng?a trên b? m?t ph?ng, l?ng th?ng, chân cong, hai bàn chân ch?m ??t. M?i tay c?m m?t qu? t? tay nh?, khu?u tay h?i u?n cong, ??t trên b? m?t ph?ng và m? r?ng ra hai bên, lòng bàn tay h??ng vào nhau. ? t? th? này, b?n b?t ??u thu hai tay l?i và ??a lên cao sao cho hai tay ch?m vào nhau, ngay phía trên ng?c c?a b?n. Tr? v? t? th? ban ??u, th?c hi?n 20 l?n.

meo-cham-soc-nguc-sau-sinh

T?p th? d?c không nh?ng giúp m? nhanh l?y l?i vóc dáng sau sinh mà còn giúp vòng ng?c s?n ch?c. (?nh minh h?a)

L?u ý: Tùy vào s?c m?nh c?a c? th?, b?n ch? nên ch?n qu? t? nh? nh?t ?? làm quen t? t?, tránh gây áp l?c quá nhi?u cho vai. Khi quen, b?n có th? ch?n nh?ng qu? t? n?ng h?n. Th? tr??ng c?ng có các máy t?p ??y ng?c giúp b?n th?c hi?n d? dàng h?n các bài t?p này.

Bài t?p 3: Kéo c?ng

Chu?n b?: B?n c?ng không ph?i chu?n b? d?ng c? gì cho bài t?p này.

Cách t?p: B?n ??ng th?ng, hai tay n?m l?i v?i nhau và ??t phía sau ??u. Gi? l?ng th?ng, ??n ng?c ra phía tr??c ??ng th?i ??y hai tay lên cao, cao ??n khi b?n c?m th?y ph?n ng?c c?ng ra và cánh tay v?n th?y tho?i mái. Gi? t? th? này trong 10 giây và sau ?ó l?p l?i nhi?u l?n, tùy s?c.

meo-cham-soc-nguc-sau-sinh

L?u ý: ??ng tác này g?n gi?ng v?i ??ng tác v??n vai vào m?i bu?i sáng khi b?n th?c d?y ?? th? giãn c? b?p. Tuy nhiên, b?n không nên nâng tay quá cao v??t quá s? tho?i mái c?a cánh tay. ?i?u này có th? khi?n b?n ?au tay khi t?p luy?n.

Ch?n áo ng?c

M? có th? l? là vi?c m?c áo lót ?? ti?n cho con bú, nh?ng ?ây chính là sai l?m tai h?i khi?n b? ng?c không ???c nâng ?? d? b? t?n th??ng n?u b? va ch?m và d? ch?y x?. Vì v?y, dù cho con bú, ch? em v?n c?n chú ý ch?n m?c chi?c áo ng?c phù h?p.

meo-cham-soc-nguc-sau-sinh

– Có r?t nhi?u lo?i áo lót có th? s? d?ng khi cho con bú, giúp nâng ?? và b?o v? ng?c tr??c s?c n?ng c?a b?u s?a c?ng tròn. Tuy nhiên, m? nên l?a ch?n lo?i áo có dây ?eo tho?i mái, không h?n lên da, c?ng không b? tr? xu?ng tay.

– Ch? em c?ng không nên m?c áo quá ch?t hay quá r?ng, 2 lo?i này ??u ph?n tác d?ng b?o v? ng?c c?a b?n.  Áo lót c?n ph?i n?m ph?ng trên ng??i, n?u b? nhúm ?ó không ph?i c? b?u ng?c c?a ch? em.

– Nên l?u ý r?ng sau khi sinh không nên m?c áo lót có g?ng kim lo?i. N?u b?t bu?c ch? s? d?ng không quá 2h m?i ngày ?? không ?nh h??ng ??n b?u s?a.

Ngu?n: ST

B?n mu?n tìm hi?u thêm các ph??ng pháp th?m m? cho vòng 1 x?p x? sau sinh có th? liên h? t? v?n thông qua Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c t? v?n, gi?i ?áp th?c m?c.

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01