Ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c có khó không?

Ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c có khó không?
Ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c có khó không?

Chào chuyên m?c t? v?n, em tên là M? Liên s?ng t?i Tây Ninh, em ?ang có d? ??nh ?i nâng ng?c nên ?ang tìm hi?u các thông tin liên quan. Bác s? c?a chuyên m?c t? v?n cho em h?i là ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c có khó không? Và sau ph?u thu?t thì th??ng g?p ph?i các bi?u hi?n gì? Nh? bác s? t? v?n giúp em!

tu-van

 

Thân chào M? Liên,

Ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c c?ng là m?t y?u t? tác ??ng không nh? ??n k?t qu? nâng ng?c. N?u b?n bi?t ch?m sóc ?úng cách “núi ?ôi” ngay sau khi nó ???c tu s?a l?i thì vòng 1 c?a b?n s? hoàn h?o h?n. Ph?u thu?t nâng ng?c ???c th?c hi?n d??i gây mê toàn thân, nên ?? ??m b?o an toàn sau ph?u thu?t c?n có th?i gian ch?m sóc theo dõi sau m?.
cham-soc-sau-nang-co-kho-1
Th?m m? nâng ng?c là m?t trong nh?ng ph?u thu?t th?m m? ???c th?c hi?n nhi?u nh?t hi?n nay, giúp ph? n? nhanh chóng l?y l?i vóc dáng g?i c?m c?a vòng m?t. Ch?m sóc và ph?c h?i sau ph?u thu?t nâng ng?c c?ng là m?t y?u t? tác ??ng không nh? ??n k?t qu? nâng ng?c. N?u b?n bi?t ch?m sóc ?úng cách “núi ?ôi” ngay sau khi nó ???c tu s?a l?i thì vòng 1 c?a b?n s? hoàn h?o h?n.

Ph?u thu?t nâng ng?c ???c th?c hi?n d??i gây mê toàn thân, nên ?? ??m b?o an toàn sau ph?u thu?t c?n có th?i gian ch?m sóc theo dõi sau m?.
Sau ph?u thu?t b?n s? ???c ??a v? phòng ngh? và t?nh l?i sau 1 ti?ng. Có th? b?n s? c?m th?y h?i c?ng t?c vùng ng?c, c?m giác m?t m?i do ?nh h??ng c?a thu?c mê. Nh?ng c?m giác ?ó s? d?n d?n h?t trong 1, 2 ngày sau ?ó.

Nh?ng tri?u ch?ng th??ng g?p sau ph?u thu?t nâng ng?c:
– C?m giác ng?c c?ng c?ng trong tháng ??u tiên
– ?au v?t m? trong nh?ng ngày ??u, ??c bi?c có tr??ng h?p ?au nhi?u khi v?n ??ng hai tay, r?t khó kh?n khi ??a tay cao.
– C?m giác quanh núm vú có th? gi?m t?m th?i

Khi g?p nh?ng tri?u ch?ng nh? trên sau nâng ng?c, b?n ??ng quá lo l?ng mà l?u ý r?ng các tri?u ch?ng này s? gi?m d?n. Sau m?, b?n nên ?i l?i, không nên n?m t?i ch? lâu, vi?c ?i l?i nh? nhàng s? giúp máu l?u thông t?t s? ph? h?i nhanh h?n. Nên hít th? sâu ??ng quá lo l?ng v?i c?m giác ng?c c?ng t?c, c?m giác khó th? mà không hít th? sâu s? ?nh h??ng ??n hô h?p.
Trong vài ngày ??u có th? có s? phù n? nh?, b?m tím ? v?t m?. Nh?ng nh?ng d?u hi?u này s? bi?n m?t sau vài ngày.
cham-soc-sau-nang-co-kho-2
Nh?ng ?i?u c?n l?u ý khi ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c
– Sau m? b?n s? ???c s? d?ng thu?c gi?m ?au trong nh?ng ngày ??u 3 – 7 ngày tu? thu?c vào th? tích c?a túi ??n, v? trí túi ??n và kh? n?ng dung n?p c?a c? th?.
– V?t m? c?t ch? sau kho?ng 10 ngày, trong th?i gian nay c?n gi? khô v?t m?, thay b?ng theo ch? ??nh c?a bác s?.
– B?n có th? tr? l?i sinh ho?t bình th??ng ngày hôm sau, và có th? làm vi?c tr? l?i sau 7 – 10 ngày tu? thu?c vào tính ch?t c?a công vi?c.
– Ch? nên ho?t ??ng th? thao tr? l?i sau 2 tháng.
– C?n b?ng ép, gi? ng?c ?n ??nh trong 2 tu?n ??u. B?n s? ???c thay b?ng sau ngày ??u b?ng b?ng nh?. B?n có th? m?c n?t ng?c lo?i th? thao (không có g?ng s?t) ?? nâng ?? b?u vú và gi? cho hình dáng b? ng?c ???c cân ??i và d? ch?u.

B?n nên ch?n ??a ch? nâng ng?c uy tín, th?c hi?n nâng ng?c t?i b?nh vi?n v?i ??y ?? các trang thi?t b? hi?n ??i. T?i các ??a ch? Nâng ng?c uy tín, an toàn b?n s? ???c h??ng d?n, ch?m sóc sau h?u ph?u t?n tình. ?? ???c t? v?n c? th? h?n v? công ngh? nâng ng?c c?ng nh? ch?m sóc sau ph?u thu?t nâng ng?c, b?n có th? t?i tr?c ti?p Vi?n th?m m? Nguy?n Du ?? ???c th?m khám, t? v?n ho?c liên h? t? v?n qua s? Hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c gi?i ?áp các th?c m?c.
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t  th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01