Ch?m sóc sau khi m?

Ch?m sóc sau khi m?
Ch?m sóc sau khi m?

Xin chào chuyên m?c t? v?n. Ch?m sóc sau khi c?y m? ng?c nh? th? nào cho ?úng và tránh ???c các bi?n ch?ng, chuyên m?c t? v?n giúp cho tôi ?? tôi hi?u rõ h?n. C?m ?n chuyên m?c t? v?n, mong s?m nh?n ???c h?i âm!
(N.Thúy An, V?ng Tàu)

tu-vanCh?m sóc sau khi m? c?ng gi?ng nh? sau khi hút m?. Mang qu?n áo bó ch?t vùng l?y m?. Mang áo n?t vú dành cho ph?u thu?t ngày-?êm trong 3 tháng. Không ch??m l?nh. B?nh nhân tr? v? v?i công vi?c th??ng ngày 48 gi? sau m?.

Ch?m sóc sau khi m? là m?t ?i?u r?t c?n ???c chú ý ?? tránh các bi?n ch?ng có th? x?y ra.
ch?m sóc sau khi nâng ng?c
Bi?n ch?ng:

Bi?n ch?ng s?m g?m xu?t huy?t, nhi?m trùng: r?t hi?m x?y ra. B?o b?nh nhân t?m v?i xà phòng sát khu?n vào ?êm tr??c m? và bu?i sáng ngày m?, cho kháng sinh tiêm t?nh m?ch ngay tr??c m? s? giúp ng?a nhi?m trùng. Không c?n cho kháng sinh sau m?. B?m máu, phù n? ? ch? l?y và tiêm m?.

Bi?n ch?ng mu?n:

Vú ???c c?y m?:
Th? tích m? c?y vào có th? không ?? ?? ??t k?t qu? mong mu?n. Nguyên nhân là do m? l?y ???c không ?? (b?nh nhân ?m), da vú quá ch?t. Sau 4 tháng, khi m? c?y vào ?ã s?ng, có th? c?y m? l?n hai ?? làm gia t?ng th? tích vú h?n n?a. ??i v?i các tr??ng h?p có bao da quá ch?t nh? tuy?n vú hình ?ng (c?c d??i tuy?n vú co th?t), có th? c?n ph?i ??t túi giãn da tr??c khi c?y m?.

Ph?n m? c?y không s?ng có th? t?o nên nang ch?a d?u, c?c c?ng, vôi hóa. Hi?n t??ng n?y phát hi?n b?ng s? th?y m?t c?c c?ng ? vú ho?c trên hình nh? ?nh phát hi?n vôi hóa ho?c nang d?u.

K?t qu?:

Trong 60 ca b?m m?, ch? có 1 ca b? áp xe, 1 ca có nang to. Sau 4 n?m, nhi?u b?nh nhân hài lòng sau m?t l?n b?m m? v?i k?t qu? dù th? tích có gi?m.

Sau m?t tháng th? tích m? ??t ???c m?c t??ng ??i ?n ??nh. Sau 3-6 tháng, th? tích c?a tuy?n vú s? không nh? n?a cho ??n nhi?u n?m sau. T?ng cân ho?c thay ??i n?i ti?t t? nh? có thai ho?c mãn kinh có th? ?nh h??ng rõ ràng trên kích th??c c?a vú nh? nh?ng tr??ng h?p bình th??ng.

Các hình sau ?ây là c?a b?nh nhân ???c c?y m?. Sau m? ??u có gia t?ng kích th??c và c?i thi?n hình dáng tuy?n vú. Không có c?c u ? vú c?ng nh? không phát hi?n b?t th??ng trên hình nh? ?nh sau 19 tháng theo dõi.
ch?m sóc sau khi nâng ng?c
M?t s? quan tâm v? vi?c c?y m? ? vú:

Phát hi?n ung th? vú:m?t s? ng??i không ch?p nh?n c?y m? ? ng?c vì s? m? không s?ng và t?o thành c?c ho?c vôi hóa làm c?n tr? vi?c phát hi?n ung th? vú. Tuy nhiên, ho?i t? m? và vôi hóa có th? g?p ? b?t k? các lo?i ph?u thu?t trên tuy?n vú nh? sinh thi?t u vú, ??t túi ??n, x? tr?, c?t gi?m tuy?n vú, tái t?o vú sau c?t b? do ung th?, hút m?. May m?n là các bác s? x quang có th? phân bi?t vôi hóa lành tính và vôi hóa c?a ung th? vú.Tác gi? Bircolli v?i h?n 600 ca c?y m? ? vú ch? g?p 1 ca có c?c c?ng ? vú và t? l? vôi hóa vi th? là 1,4%. Zocchi c?ng báo cáo t? l? t??ng t?. Theo Coleman, m? ???c c?y th?t các h?t th?t nh? thì khó b? ho?i t? và vôi hóa và an toàn không c?n tr? vi?c phát hi?n ung th? vú. Vi?c theo dõi, phát hi?n ung th? vú sau c?y m? gi?ng nh? các tr??ng h?p bình th??ng khác nh? vi?c khám tuy?n vú th??ng xuyên, ch?p nh? ?nh m?i n?m, siêu âm ho?c ch?p MRI, sinh thi?t vú khi c?n.

Tái t?o tuy?n vú sau khi c?t b? vì ung th? vú:

Sau khi c?t vú ung th?, vú ???c tái t?o b?ng các các v?t da–c? ho?c ??t túi ??n. Tuy nhiên, ??t túi ??n ng?c d? b? l? các b? ho?c t?o bao x?. C?y m? có th? che ??y các ch? l? túi ??n, giúp làm giãn các bao x? co th?t, làm ??y các ch? bi?n d?ng do ph?u thu?t c?t b? vú nh? ch? khuy?t ? vùng nách, các ch? x? hóa do x? tr?.

tu-van-nang-nguc-mien-phi
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n. : T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t  th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01