Cách kh?c ph?c ng?c sa tr? không ph?u thu?t

Cách kh?c ph?c ng?c sa tr? không ph?u thu?t
Cách kh?c ph?c ng?c sa tr? không ph?u thu?t

[ T? v?n] Nhi?u ch? em ph? n? c?m th?y m?t t? tin sau khi sinh con vòng 1 c?a mình tr? nên ch?y x? m?t ?i v? quy?n r?. Và nhi?u ng??i mu?n nâng ng?c sa tr? ?? kh?c ph?c tình tr?ng ?ó nh?ng l?i ng?i ??ng ??n da kéo. Hi?n nay, ?ã có ph??ng pháp giúp kh?c ph? hi?u qu? tình tr?ng ng?c ch?y x? không c?n ph?u thu?t cho các ch? em.

Ph??ng pháp nâng ng?c sa tr? không c?n ph?u thu?t

Theo nh?n ??nh c?a các chuyên gia thì nâng ng?c sa tr? là gi?i pháp h?u hi?u giúp kh?c ph?c tri?t ?? tình tr?ng vòng 1 b? ch?y x? sau sinh.

Tuy nhiên, trong m?t s? tr??ng h?p ng?c m?i b?t ??u ch?y x? và núm vú ch? m?i h? xu?ng 2 ??n 5cm thì b?n có th? áp d?ng các bi?n pháp c?i thi?n vòng 1 ch?y x? b?ng các ph??ng pháp t? nhiên mà không nh?t thi?t ph?i s? d?ng dao kéo.

nâng ng?c sa tr?

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Massage nh? nhàng vòng 1 b?ng d?u d?a

D?u d?a t? x?a ??n nay ?ã ???c bi?t ??n nh? m?t lo?i th?c ph?m có vai trò r?t to l?n trong vi?c gi? cho b?u ng?c c?a b?n luôn tr? kh?e.

Theo quan ni?m t? x?a ??n nay, ??i v?i các tr??ng h?p b? ch?y x? sau sinh, h?ng ngày b?n l?y kho?ng 15ml d?u d?a nguyên ch?t và ti?n hành massage nh? nhàng b?u ng?c theo chi?u t? ngoài vào trong, t? d??i lên trên trong 15 phút ?? các d??ng ch?t có c? h?i th?m sâu vào trong da giúp kh?c ph?c tình tr?ng ng?c ch?y x? m?t cách hi?u qu? nh?t.

nâng ng?c sa tr?

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Ch??m mu?i rang g?ng

Mu?i rang g?ng là bí quy?t ?? nâng vòng 1 giúp c? th? tr? nên thon g?n h?n c?a ph? n? ?n ??.

Và theo các chuyên gia nh?n ??nh thì vi?c tác ??ng nhi?t b?ng cách ??p mu?i rang g?ng lên vòng 1 s? giúp cho các mô m? ? ng?c tr? nên s?n ch?c h?n. Không nh?ng th?, mu?i có tác d?ng hút n??c, tránh phù n?, phì ??i vùng ng?c.

xem thêmCh?m sóc sau nâng ng?c sa tr? ?úng cách

Các bài t?p giúp nâng ng?c sa tr?

Th??ng xuyên t?p luy?n nh?ng bài t?p nâng ng?c sa tr? ??n gi?n s? giúp cho vòng 1 c?a b?n tr? nên s?n ch?c và thon g?n h?n.

Bài t?p nâng ng?c sa tr? ???c các chuyên gia th? hình khuy?n khích b?n th?c hi?n ?ó là t?p t?. Vô cùng ??n gi?n, b?n có th? th?c hi?n bài t?p này ? nhà mà không nh?t thi?t ph?i ??n phòng t?p gym. B?n ch? c?n chu?n b? cho mình 2 qu? t? nh? kho?ng 1.5kg. N?m ch?t qu? t? trong tay và n?m ho?c ng?i trên gh?, h??ng th?ng l?ng t? lên trên r?i h? xu?ng trong vòng 15 phút, b?n c?n th?c hi?n ??u ??n m?i ngày ?? mang l?i hi?u qu? t?t nh?t.

nâng ng?c sa tr?

th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

??i v?i các ph??ng pháp giúp c?i thi?n tình tr?ng ng?c sa tr? t? thiên nhiên này b?n c?n th?c hi?n th??ng xuyên, ??u ??n trong th?i gian dài m?i có th? mang l?i hi?u qu? t?t nh?t.

N?u nh? b?n mu?n có ???c k?t qu? nhanh chóng và không mu?n tình tr?ng ng?c c?a mình ngyà càng sa tr? khi mà b?n th?c hi?n không ?úng ph??ng pháp. Thì b?n nên l?a ch?n ph??ng pháp nâng ng?c sa tr? ?? kh?c ph?c tri?t ?? tình tr?ng này.

B?n c?n t? v?n h? tr? v? d?ch v? nâng ng?c sa tr?, b?n ??ng ng?n ng?i c? liên h? t? v?n v?i Nguy?n Du thông qua hotline t? v?n 0938 442 998 ?? ???c t? v?n t?t nh?t.

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? ph?u thu?t ph? thu?c vào c? ??a và ???ng nét v?n có c?a t?ng ng??i

Xem thêm: 

Nâng ng?c ch?y x?- mang l?i t? tin cho ch? em

Các ph??ng pháp treo ng?c sa tr?

Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c ch?y x? sau sinh

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01