Cách ??t túi ng?c trong nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú

Cách ??t túi ng?c trong nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú
Cách ??t túi ng?c trong nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú

Chào chuyên m?c, hôm tr??c tôi có ??c ???c bài t? v?n trên nangnguc.net v? ?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú. Tôi th?y tr??ng h?p ch? H??ng khá gi?ng c?a tôi vì tôi c?ng có qu?ng vú r?ng và ng?c x? xu?ng th?p. Nh?ng ?ó là v? ???ng m?, còn v? v?n ?? cách ??t túi ng?c trong nâng ng?c qua ???ng vú thì không bi?t nh? th? nào? T? v?n giúp tôi, c?m ?n chuyên m?c t? v?n!  (C. Nhi, V?nh Long)

tu-van
Chào ch? Nhi, c?m ?n ch? ?ã g?i câu h?i t? v?n v? chuyên m?c nh? gi?i ?áp.

Nâng ng?c, cách ??t túi ng?c trong nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú . Khi th?c hi?n nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú b?n s? có 2 ph??ng pháp ?? ??t túi ng?c: ph??ng pháp ??t túi ng?c trên c? ng?c l?n (d??i tuy?n) ho?c ph??ng pháp ??t túi ng?c d??i c? ng?c l?n.

1. Ph??ng pháp ??t túi ng?c trên c? ng?c l?n (d??i tuy?n):

?ây là ph??ng pháp ??n gi?n, ít ?au và r?t d? khi th?c hi?n t?i v?t m? qu?ng vú nh?ng nh??c ?i?m s? b? l? túi v? sau (s? ho?c nhìn th?y túi)
Ph??ng pháp m? t?i qu?ng vú ph?i c?t qua qu?ng vú và mô tuy?n vú. Sau khi r?ch da t?i qu?ng vú, bác s? s? r?ch và bóc tách toàn b? da và mô d??i da, sau ?ó ti?p t?c r?ch qua l?p tuy?n vú và bóc tách nó. N?u ??t túi ng?c d??i tuy?n thì ch? tách t?i mô tuy?n vú và t?o thành m?t khoang ch?a túi. Chi?u dài c?a v?t m? tùy thu?c vào kích th??c c?a túi ng?c và s? khéo léo c?a bác s?.

2. Ph??ng pháp ??t túi ng?c d??i c? ng?c l?n (d??i c?):

Sau khi r?ch da t?i qu?ng vú, bác s? s? r?ch và bóc tách toàn b? da và mô d??i da, sau ?ó ti?p t?c r?ch qua l?p tuy?n vú, sau ?ó c?t xuyên qua l?p c? ng?c l?n nên gây ch?y máu nhi?u và bóc tách nó và t?o thành m?t khoang ch?a túi d??i c?. Vì ph??ng pháp m? t?i qu?ng vú ??t ng?c d??i c? ph?i c?t qua c? ng?c nên s? ?au sau ph?u thu?t. Do ?ó ?? ??t ng?c d??i c? các bác s? trên th? gi?i th??ng th?c hi?n qua v?t m? ? nách ?? không c?n c?t qua c? ng?c nên s? ít ?au sau h?u ph?u.

V?i tr??ng h?p c?a ch?, ch? nên tham kh?o v? Nâng ng?c sa tr? vì nh? ch? miêu t? là ng?c ch?y x?. Ch? nên ??n các trung tâm, b?nh vi?n th?m m? uy tín ?? ???c các bác s? th?m khám c?ng nh? t? v?n c? th? cho ?úng v?i tr??ng h?p c?a ch?.

tu-van-nang-nguc-mien-phi
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín.T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t  th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01