Cách ch?m sóc cho vòng ng?c n? nang t? nhiên h?n

Cách ch?m sóc cho vòng ng?c n? nang t? nhiên h?n
Cách ch?m sóc cho vòng ng?c n? nang t? nhiên h?n

Cách ch?m sóc cho vòng ng?c n? nang t? nhiên h?n giúp các b?n gái thêm ??p, t? tin h?n bao gi? h?t ?ây là ?i?u không th? nào b? qua cho các ch? em. Cách Ch?m Sóc Da s? t? v?n cho b?n cách nâng ng?c t? nhiên t?ng kích th??c vòng 1 c?ng tròn v?i nh?ng hi?u qu? khá b?t ng?.

  1. Th??ng xuyên t?p th? d?c

cham-soc-cho-vong-mot

Hít ??t: Ch?ng hai bàn tay xu?ng ??t, l?ng và ??u th?ng, hai bàn chân b?t chéo nhau. G?p khu?u tay ?? thân mình h? th?p xu?ng sao cho m?t cách m?t ??t vài centimet. Gi? nguyên t? th? trong vài giây r?i du?i th?ng cánh tay ?? tr? v? t? th? ban ??u. Làm ??ng tác này 20 l?n.

Chân tay k?t h?p: N?m ng?a trên m?t t?m th?m, nâng hai chân r?i b?t chéo hay chân t?i m?t cá chân, hai tay du?i d?c theo thân mình, sau ?ó ??a ra phía tr??c và n?m ch?t hai tay v?i nhau trong vòng vài giây. Th? tay chân và tr? v? t? th? ban ??u. L?p l?i 20 l?n.

Tay ng?c k?t h?p: Ng?i th?ng l?ng, hai vai th? l?ng và hai cánh tay th? d?c theo ng??i. ??a hai tay lên ngang sát ng?c và nh?n m?nh hai gan bàn tay vào nhau. Gi? nguyên vài giây r?i tr? v? t? th? ban ??u. L?p l?i 20 l?n.

V?i bài t?p tuy ??n gi?n nh?ng l?i giúp ch?m sóc cho vòng 1 n? nang t? nhiên h?n

  1. T?m n??c nóng – l?nh luân phiên

cham-soc-cho-vong-mot

T?m n??c nóng là m?t cách th?  giãn ??n gi?n nh?ng mang l?i nh?ng hi?u qu? ch?m sóc vòng 1 r?t cao, làm cho  vòng 1 n? nang t?  nhiên. Tuy nhiên, dùng n??c quá nóng phun th?ng nên b?u ng?c l?i s? làm cho da ng?c ngày càng khô, mô m?m vùng ng?c càng càng giãn ra, r?i r?c và làm m?t ?i thành ph?n gi? ?m t? nhiên c?a da. Cách lý t??ng nh?t là dùng n??c ?m t? 27-30 ?? C ?? t?m.

Khi t?m hãy dùng vòi hoa sen phun th?ng vào b?u ng?c ?? kích thích tu?n hoàn máu và giãn n? các l? chân lông sau ?ó luân phiên x? l?i b?ng n??c l?nh. Khi ti?p xúc v?i n??c l?nh, các l? chân lông s? se khít, t? ?ó giúp làm s?n ch?c da vùng ng?c. ?ây là cách giúp vòng 1 tr? nên hoàn h?o t?t nh?t.

  1. Ch? ?? ?n u?ng phù h?p

cham-soc-cho-vong-mot

Ch? ?? ?n m?t cách khoa h?c là ?? phát huy gene catalase. 65% trong chúng ta ??u mang lo?i gene ích l?i này. Gene catalase có tác d?ng b?o v? c? th? kh?i ung th? b?ng vi?c bi?n nh?ng ch?t ??c h?i trong mô vú thành n??c và ôxy vô h?i. ?n hoa qu?, rau xanh th??ng xuyên s? giúp t?ng kh? n?ng b?o v? lo?i gene

??u nành và s?n ph?m t? ??u c?ng ?ã ???c ch?ng minh là có tác d?ng phòng ch?ng ung th? vú r?t t?t. Tuy nhiên, không nên vì v?y mà ?n các s?n ph?m t? ??u nành quá nhi?u. N?u b?n ?n quá nhi?u ??u nành, c? th? b?n s? ch?a nhi?u isofavones – m?t ch?t t?t cho ph? n? nh?ng v?i l??ng quá nhi?u thì s? giúp các t? bào ung th? vú phát tri?n.

Hàng ngày, b?n ch? nên u?ng 1-2 c?c s?a ??u nành ho?c ?n 113g ??u ph? là v?a ?? ?? b?o v? s?c kh?e tr??c nguy c? ung th? vú r?i.

  1. Massage b?m huy?t

cham-soc-cho-vong-mot

Massage ng?c theo ph??ng pháp b?m huy?t là m?t ki?u massage vô cùng có l?i cho s? phát tri?n c?a ng?c.nó v?a ch?m sóc cho vòng 1 n? nang t?  nhiên h?n. Ph??ng pháp này k?t h?p gi?a massage và b?m huy?t. B?t ??u massage b?ng cách ??t ??u ngón tay c?a b?n lên trên ng?c và nh?n xu?ng th?t nh? nhàng.

B?t ??u di chuy?n ??u ngón tay c?a b?n theo m?t chuy?n ??ng tròn. Xoáy chúng h??ng t? ngoài ??n vào ng? hoa. Hãy th?c hi?n ít nh?t 40-50 ??ng tác xoáy vào trong này m?t ho?c hai l?n m?t ngày. ??ng tác massage này vô cùng h?u hi?u trong vi?c t?ng l?u thông máu và t?ng kích th??c ng?c c?a b?n. ?? t?ng hi?u qu? b?n nên dùng k?t h?p v?i các lo?i kem n? ng?c ?? massage ???c hi?u qu? h?n

V?i nh?ng bí quy?t ??n gi?n trên ??m b?o b?n s? có ???c vòng 1 n? nang và s?n ch?c nh?t. Hãy b?t ??u t?p luy?n và chú ý ?n u?ng t? hôm nay ?? là luôn t? tin và t?a sáng nh?t nhé!

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01