Các ???ng m? trong nâng ng?c và ?u nh??c ?i?m c?a m?i v? trí

Các ???ng m? trong nâng ng?c và ?u nh??c ?i?m c?a m?i v? trí
Các ???ng m? trong nâng ng?c và ?u nh??c ?i?m c?a m?i v? trí

Chào chuyên m?c t? v?n, nangnguc.net t? v?n v? các ???ng m? trong nâng ng?c giúp mình ???c không? Mình mu?n bi?t các ?u nh??c ?i?m c?a các ???ng m? trong nâng ng?c ???c không, m? n?i soi là b?ng ???ng nào? Mong chuyên m?c t? v?n giúp mình. C?m ?n nhi?u!
( H?ng Anh, Kiên Giang)

tu-van
H?ng Anh thân m?n,

V?i s? phát tri?n c?a y h?c ngày càng cao nói chung, công ngh? th?m m? nói riêng thì hi?n nay các k? thu?t nâng ng?c th?m m? ngày càng ???c hoàn thi?n h?n, phù h?p h?n ?? giúp cho ng??i ph? n? có vòng 1 c?ng ??y nh? ý. Nh?ng th?c m?c c?a b?n c?ng là th?c m?c c?a nhi?u ch? em khi tìm hi?u v? nâng ng?c, chuyên m?c t? v?n xin chia s? v?i b?n m?t vài thông tin:

Các ???ng m? trong nâng ng?c và ?u nh??c ?i?m c?a m?i v? trí

Hi?n nay, nâng ng?c có t?i 4 ???ng m?. ?ó là nâng ng?c ???ng chân núm vú, nâng ng?c ???ng qu?ng vú, r?n và nách. M?i ???ng m? dành cho nh?ng ??i t??ng khác nhau và có ch? ??nh riêng bi?t. M?i v? trí có nh?ng ?u nh??c ?i?m riêng.
4 ???ng m? ?ang ???c áp d?ng trong nâng ng?c là:

– Nâng ng?c n?i soi ???ng nách: v?t r?ch s? n?m ? h? nách, kho?ng 2 t?i 3 cm trùng v?i n?p g?p nách nên s? r?t khó phát hi?n và giúp không b? m?t c?m giác vùng ng?c. ?ây là k? thu?t m?i và ???c yêu thích nh?t hi?n nay, phù h?p v?i khá nhi?u tr??ng h?p nh?t là ng??i nâng l?n ??u, ch?a l?p gia ?ình ho?c v?n mu?n cho con bú b?ng s?a m? sau nâng ng?c…

– Nâng ng?c ???ng chân núm vú: ?ây là n?i d? dàng nh?t ?? th?c hi?n ph?u thu?t nâng ng?c và c?ng là n?i ??n gi?n nh?t khi c?n ph?u thu?t l?i ng?c.

nâng ng?c ???ng chân vú

Nâng ng?c ???ng chân núm vú d? th?c hi?n nh?t trong các ???ng m? l?i r?t nhanh chóng, v?t r?ch khó th?y s?o v?i ng??i da tr?ng…

Kho?ng 20% s? ph? n? th?c hi?n nâng ng?c ???ng chân núm vú.

Ph??ng pháp này vô cùng phù h?p cho nh?ng tr??ng h?p ph?u thu?t l?i l?n 2, 3…

– Nâng ng?c ???ng qu?ng vú: V? trí này giúp che gi?u v?t s?o t?t vì bác s? s? c?t quanh qu?ng vú. ???ng m? này thu?n l?i cho các tr??ng h?p ng?c có ch?y x?. Qua ???ng m? này có th? k?t h?p thu nh? qu?ng vú, treo tuy?n vú kèm theo. Thu nh? qu?ng vú ???c áp d?ng v?i nh?ng ng??i có núm vú b? l?n ho?c dài quá m?c.
nâng ng?c ???ng qu?ng vúNâng ng?c ???ng qu?ng vú giúp che gi?u v?t s?o t?t vì bác s? s? c?t quanh qu?ng vú.

Nâng ng?c ???ng qu?ng vú t? ra hi?u qu? nh?t cho các tr??ng h?p ng?c ch?y x?, sa tr? quá m?c

– Nâng ng?c ???ng r?n: ?ây là v? trí ít ph? bi?n nh?t và khó th?c hi?n nh?t vì ?òi h?i ph?i t?o m?t ???ng h?m n?i t? eo lên ??n ng?c. M?c dù không ?? l?i s?o quanh khu v?c ng?c (?ây là lý do mà ph? n? ch?n v?t r?ch này) nh?ng nó l?i làm cho vi?c ??t túi ng?c khó kh?n h?n, hình dáng b?u ng?c không t? nhiên.

Nh?ng ?i?u c?n bi?t v? ch?n ???ng m? trong nâng ng?c

K? thu?t n?i soi trong ph?u thu?t ??t túi nâng ng?c ch? dùng ?? c?m máu, bóc tách mô c?, t?o m?t khoang r?ng ?? r?ng ?? nhét túi ng?c. N?u th?c hi?n n?i soi thì ch? có r?ch da ? ???ng nách.

Vi?c “nhét” túi ng?c không th? và không bao gi? dùng k? thu?t n?i soi ?? th?c hi?n mà ph?i dùng ngón tay.

Ng??i có màu da sáng s? có s?o sau m? ??p h?n ng??i da s?m màu. Cùng màu da vàng (châu Á) nh?ng ng??i có s?c da sáng v?n cho s?o ??p h?n ng??i da ng?m ho?c ?en.

Nâng ???ng m? nào còn tùy thu?c vào tình tr?ng ng?c hi?n t?i c?a b?n và ch? ??nh c?a bác s?. Hãy l?a ch?n trung tâm có uy tín, bác s? có kinh nghi?m ?? ph?u thu?t ng?c an toàn b?n nhé! 

tu-van-nang-nguc-mien-phi
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín.  T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

xem-them1

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01