Bí quy?t l?a ch?n túi nâng ng?c phù h?p

Bí quy?t l?a ch?n túi nâng ng?c phù h?p
Bí quy?t l?a ch?n túi nâng ng?c phù h?p

G?i chuyên m?c t? v?n, vì ? An Giang nên tôi tìm hi?u thông tin nâng ng?c ch? y?u qua internet và hôm tr??c có ?i?n tho?i liên h? m?t trung tâm th?m m? ?? h?i thì ???c bi?t có nhi?u lo?i túi ng?c ?? tôi l?a ch?n. Tr??c khi ?i t? v?n tr?c ti?p, tôi mu?n nh? nangnguc.net cho tôi xin chút thông tin v? ” bí quy?t l?a ch?n túi nâng ng?c phù h?p” ?? tôi tìm hi?u tr??c. Mong s?m nh?n ???c h?i âm c?a chuyên m?c! (hoalantim_236@…com)

tu-van
Chào ch?, c?m ?n ch? ?ã g?i mail v? nh? t? v?n v? Bí quy?t l?a ch?n túi nâng ng?c phù h?p.

?? ph?u thu?t “nâng ng?c” ???c m?t b? ng?c c?ng tròn thì ngoài công ngh? k? thu?t tiên ti?n, bác s? chuyên môn cao mà túi nâng ng?c c?ng r?t quan tr?ng, là y?u t? ?nh h??ng ??n kích th??c và hình dáng vòng ng?c. M?t s? l?u ý giúp b?n ch?n túi nâng ng?c phù h?p.

Khi ch?n túi nâng ng?c thì c?n ph?i xem xét ??n:
– Chi?u r?ng c?a ng?c t? nhiên: Các bác s? th?c hi?n b??c t? v?n, ?o ??c b? r?ng c?a ng?c ?? ch?n mi?ng ??n phù h?p v?i kích th??c ng?c và giúp hình dáng sau ph?u thu?t t? nhiên h?n.
– Hình dáng c? th?: Y?u t? th? hai c?n xem xét là hình d?ng c? th?. Nh?ng ph? n? có thân hình g?y, có ít mô vú t? nhiên, s? g?p khó kh?n trong vi?c che gi?u túi ng?c n?u kích th??c quá to.
– Ho?t ??ng hàng ngày c?a b?n: B?t k? tác ??ng nào quá m?nh nh? t?p th? d?c, th? thao, hay các ho?t ??ng th? ch?t n?ng n?… có th? ?nh h??ng t?i túi ng?c c?y ghép. N?u ho?t ??ng quá m?nh, có th? t?o áp l?c lên ng?c, khi?n vòng m?t x? xu?ng.
Kích c? ng?c phù h?p v?i vóc dáng không ch? t?o c?m giác t? nhiên mà còn giúp duy trì v?i th?i gian lâu h?n.

Bí quy?t l?a ch?n túi nâng ng?c phù h?p
?? có hình dung chính xác nh?t, xem kích th??c ng?c có phù h?p v?i mình hay không, b?n nên yêu c?u bác s? ph?u thu?t cung c?p hình ?nh 3D. K?t qu? mô ph?ng th??ng ?úng t?i 98% so v?i th?c t? khi s? d?ng máy chuyên d?ng ?? ?o l??ng.
Vi?c ch?n kích c? phù h?p v?i c? th? còn ?nh h??ng t?i “tu?i th?” c?a túi ng?c. Trong tr??ng h?p l?a ch?n h?p lý, túi ng?c có th? ???c duy trì trong vòng 15 t?i 20 n?m m?i xu?t hi?n hi?n t??ng ch?y x?, xô l?ch ho?c tác ??ng t?i các mô vú.

Ch? nên ??n các trung tâm, b?nh vi?n th?m m? uy tín ?? ???c các bác s? ?o các kích th??c c? th? và t? v?n chính xác ?? ch? l?a ch?n túi ng?c phù h?p nh?t v?i c? th? ch?. Ch? có th? li?n h? t? v?n qua s? hotline t? v?n 0938.442.998 ?? ???c t? v?n các thông tin v? các lo?i túi ng?c, c?ng nh? ???c t? v?n thêm các thông tin liên quan ??n Nâng ng?c.

Chúc ch? luôn xinh ??p và s?m có ???c vòng 1 nh? ý!
L?u ý: M?i ph?u thu?t vùng ng?c ??u ph?i th?c hi?n trong b?nh vi?n uy tín. T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

Tìm hi?u thông tin t? v?n Nâng ng?c, t?i ?ây!

xem-them1

 

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01