Bí quy?t giúp vòng 1 không còn ch?y x?

Bí quy?t giúp vòng 1 không còn ch?y x?
Bí quy?t giúp vòng 1 không còn ch?y x?
[ T? v?n] B?n ?ang tìm cách kh?c ph?c vòng 1 ch?y x? c?a mình m?t cách an toàn và hi?u qu?. V?i nh?ng bí quy?t sau ?ây s? giúp cho b?n có ???c m?t vòng 1 s?n ch?c ??p t? nhiên nh? b?n h?ng ao ??c.

Duy trì cân n?ng lý t??ng

N?u b?n c? ?? cân n?ng lên xu?ng th?t th??ng và không gi? ???c m?c cân n?ng t?i ?u thì làn da, ??c bi?t là quanh ng?c s? m?t ?i ?? ??n h?i khi b? c?ng giãn quá m?c. Khi gi?m cân, b?n s? b? gi?m m? quanh ng?c r?t nhanh so v?i các vùng khác trên c? th?, d?n ??n hi?n t??ng ng?c b? ch?y x?.

Ng?n ng?a ng?c ch?y x?

U?ng nhi?u n??c

H?u h?t 90% c? th? c?a con ng??i là n??c, thi?u n??c s? làm cho làn da thi?u s?c s?ng và vùng ng?c s? b? nhão ?i và co l?i. Khi c? th? không h?p th? ?? n??c, nó có th? làm lão hóa da quanh ng?c s?m và làm cho ng?c b? ch?y x?.

Dinh d??ng và luy?n t?p

B?n nên k?t h?p ch? ?? dinh d??ng h?p lý và luy?n t?p th? d?c ??u ??n, ?i?u này s? giúp cho b?n gi?m cân m?t cách hi?u qu? mà làn da v?n s?n ch?c.

Ng?n ng?a ng?c ch?y x?

Thi?u h?t d??ng ch?t có th? làm cho ng?c x?, thi?u protein có th? làm c? ng?c m?t ?i ?? ?àn h?i và sa tr? là k?t qu? không có gì ?áng ng?c nhiên. B?n hãy t?ng c??ng các lo?i th?c ph?m giàu ch?t dinh d??ng nh?: protein, canxi, vitamin, khoáng ch?t, card và ch?t béo c?n thi?t.

?n nhi?u qu? l?u

Lo?i trái cây này là m?t thành ph?n kháng oxy hóa tuy?t v?i và có th? ng?n ng?a ng?c ch?y x?. Tinh d?u h?t l?u r?t giàu d??ng ch?t th?c v?t giúp làm c?n ng?c.

Ng?n ng?a ng?c ch?y x?

Nha ?am

Hay còn có tên g?i khác là lô h?i ch?a r?t nhi?u tính ch?t và s?n ch?c da t? nhiên. Nh?ng ch?t ch?ng oxy hóa trong nha ?am, ng?n ng?a nh?ng v?n ?? do góc t? do gây ra và làm s?n ch?c vùng ng?c ?ang ch?y x?.

Ng?n ng?a ng?c ch?y x?

Thoa gel nha ?am t??i lên ng?c và matxa nh? nhàng theo chi?u chuy?n ??ng tròn ??u trong vòng 10 phút. Sau ?ó ?? yên thêm 10 phút và r?a l?i b?ng n??c s?ch, th?c hi?n bi?n pháp này 4-6 l?n/ tu?n ?? có th? mang l?i hi?u qu? t?t nh?t.

Th?c hi?n các bài t?p ng?c

Các bài t?p ng?c có th? c?i thi?n hình dáng vùng ng?c b?ng cách t?ng c??ng s?c m?nh cho các dây ch?n xung quanh, giúp cho ng?c trông s?n và quy?n r? h?n.

Bài t?p ??n gi?n và ph? bi?n nh?t hi?n nay là hít ??t giúp các c? d??i ng?c kh?e m?nh h?n, giúp t?o hình cho ng?c và gi?m m? th?a d??i các c? ng?c, mang l?i m?t b?u ng?c s?n ch?c.

Ng?n ng?a ng?c ch?y x?

 

S? d?ng m?t n? ng?c

Gi?ng nh? m?t n? cho da m?t, m?t n? ng?c có th? làm s?n da và vùng ng?c. B?n có th? dùng chúng 1tu?n 1 l?n ?? mang l?i hi?u qu? t?i ?u

Tr?n ??u 1 mu?ng s?a chua tr?ng nguyên ch?t, 1 mu?ng tinh d?u vitamin E, 1 qu? tr?ng. Sau ?ó thoa ??u lên ng?c và chà ??u nh? nhàng, ?? yên trong 30 phút sau ?ó r?a l?i b?ng n??c s?ch.

Ng?n ng?a ng?c ch?y x?

Matxa b?ng ?á

?á có th? làm s?n ch?c vùng da quanh ng?c, t?t c? nh?ng gì b?n c?n là chà m?t vài viên ?á hay có th? dùng kh?n qu?n các viên ?á l?i và matxa theo chuy?n ??ng tròn r?ng. B?n nên chú ý ??ng th?c hi?n quá lâu s? gây c?m giác tê cóng và b?n nên th?c hi?n ??u ??n m?i ngày ?? có k?t qu? t?t nh?t

D?u th?c v?t

Vi?c matxa ng?c b?ng d?u oliu, d?u d?a hay tinh d?u h?t nho s? giúp s?n ch?c da và t? bào mô ng?c. B?n c?ng có th? tr?n 2 tinh d?u b?t kì v?i nh?ng lo?i d?u th?c v?t này ?? làm cho vòng 1 s?n ch?c.

Ng?n ng?a ng?c ch?y x?

Hút thu?c lá và làn da quá cháy n?ng c?ng là nguy c? làm cho vòng 1 ch?y x?

Thu?c là là m?t trong nh?ng nguyên nhân làm cho ng? b? nhão, ch?y x? và m?t l?i s?ng không t?t s? làm h? h?i các collagen da nh? ti?p xúc quá nhi?u tia UV ho?c ch? ?? ?n ít d??ng ch?t, nhi?u ch?t béo.

Kích th??c áo không v?a ho?c không phù h?p

Ch?n kích th??c áo không phù h?p có th? làm cho vùng da quanh ng?c b? ch?y x?. B?n hãy l?a ch?n nh?ng áo ng?c có t?m ??m ? m?t d??i, nó giúp ng?c c? ??nh và không x? xu?ng.

Ng?n ng?a ng?c ch?y x?

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01