7 M?o vàng cho ?ôi b?ng ??o no tròn

7 M?o vàng cho ?ôi b?ng ??o no tròn
7 M?o vàng cho ?ôi b?ng ??o no tròn

[ T? v?n nâng ng?c] B?n có th? có ???c b? ng?c no tròn, vun cao và s?n ch?c v?i 7 M?o vàng cho ?ôi b?ng ??o no tròn d??i ?ây.

1. ?n u?ng lành m?nh và khoa h?c

?n u?ng có ?nh h??ng l?n nh?t t?i s?c kh?e con ng??i và b? ng?c c?ng không n?m ngoài ?i?u này. V? ??p c?a b? ng?c ph? thu?c nhi?u vào th?c ph?m và cách ?n u?ng lành m?nh c?ng nh? khoa h?c c?a m?i ng??i. Theo nghiên c?u m?t s? lo?i hoa qu? nh? qu? ch?a màu vàng ??m ho?c cam chanh và các lo?i rau cung c?p m?t hàm l??ng ch?t ch?ng oxi hóa cao, giúp b? ng?c tr? trung h?n và ch?ng l?i các nguy c? gây ung th?.

Ngoài ra m?t s? lo?i ??, h?t d?, qu? m?ng, và th?c ph?m ch?a omega-3 (trong d?u cá, b?, tr?ng) c?ng giúp cung c?p ch?t dinh d??ng cho c? th? và nuôi vòng 1 kh?e ??p. Ngoài ra, ?n các lo?i th?c ph?m ch?a ch?t magnesium (magie) c?ng giúp b?n ch? hi?n t??ng kích ?ng, s?ng ?au ? ng?c.  7 meo vang nang nguc

2. Ki?m tra kích c? áo n?t ng?c

L?i l?n nh?t c?a ch? em ng?c nh?, và có l? ??n 90% ch? em ng?c nh? ?? th?a do di truy?n nên ng?c nh? nh?ng th?c t? thì ch?n sai kích c? áo n?t ng?c l?i chính là nguyên nhân khi?n ?ôi b?ng ??o không no tròn.

M?c sai áo n?t ng?c có th? gây ra nhi?u khó ch?u và gây ?nh h??ng t?i tính th?m m? c?a b?u ng?c nh? gây kích ?ng ? da, làm vòng 1 ch?y x? ho?c c?n tr? s? phát tri?n kích th??c vòng 1.

Ph?n l?n chúng ta m?c sai áo n?t ng?c do v?n ?? cân n?ng. Khi t?ng ho?c gi?m cân, kích th??c c?a ng?c ?ôi khi s? theo ?ó mà thay ??i. Vì v?y, b?n c?n ?o ??c l?i và ch?n áo ng?c cho phù h?p.

3. T?p th? d?c

Các chuyên gia c?ng nh? bác s? luôn khuyên chúng ta t?p th? d?c ??u ??n và  các nghiên c?u c?ng ch? ra vi?c t?p th? d?c t? 4 ho?c nhi?u h?n 4 ti?ng/ tu?n s? làm gi?m nguy c? b? ung th? vú.

Ngoài ra t?p th? d?c ?úng cách c?ng giúp c?i thi?n s? ?o ng?c và ng?n ch?n hi?n t??ng ch?y nhão. ??ng tác t?ng c??ng ?? d?o dai và làm ng?c s?n ch?c ???c yêu thích nh?t là ch?ng ??y.

Nh?ng môn th? thao nh? Pilates, Yoga, Taichi c?ng giúp b?n có ???c b? ng?c hoàn h?o.

4. Ki?m tra ng?c th??ng xuyên

Theo m?t nghiên c?u c?a m?t t? ch?c phòng ch?ng ung th?, ch? có 35% ph? n? ch?u ki?m tra ng?c th??ng xuyên. ?ây là m?t sai l?m b?i vi?c ki?m tra ng?c s? giúp phát hi?n nh?ng d?u hi?u b?t th??ng, ??c bi?t là các d?u hi?u có th? báo nguy c? ung th? s?m.

B?n c?n có thói quen t? ki?m tra hàng tu?n ho?c t?i thi?u là hàng tháng xem các d?u hi?u thay ??i v? kích th??c, màu s?c, các kh?i u, m?n nh?t trên b? m?t, màu s?c vùng da ng?c, hình d?ng…. Khi có b?t c? s? thay ??i gì, b?n c?n báo ngay cho bác s? ?? tìm ki?m các ph??ng pháp ?i?u tr? thích h?p.

7 meo vang nang nguc

5. D?ng hút thu?c

Hút thu?c r?t có h?i cho s?c kh?e và v? ??p c?a b? ng?c. M?t nghiên c?u c?a B? d?ch v? Y t? Hoa K? ?ã ch? ra vi?c hút thu?c s? làm t?ng 30% nguy c? gây u ng th? vú. Ngoài ra hút thu?c nhi?u s? làm cho b? ng?c c?a b?n lão hóa nhanh h?n 10 n?m so v?i ng??i không hút.

6. Thoa kem ch?ng n?ng

??ng bao gi? b? quên kem ch?ng n?ng cho vùng da c? và ng?c b?i hai vùng da này ti?p xúc nhi?u v?i ánh n?ng m?t tr?i và vì nó quá m?ng manh nên r?t d? nh?n nheo, thô ráp. Vi?c thoa kem ch?ng n?ng giúp ch?ng lão hóa cho vùng ng?c. B?n nên dùng kem ch?ng n?ng có ch? s? SPF t?i thi?u là 15.

7. M?c áo n?t th? thao khi t?p luy?n

Nhi?u ng??i m?c sai l?m là khi t?p luy?n l?i m?c áo lót lo?i thông th??ng. Nh? v?y s? khi?n ng?c, ??c bi?t là nh?ng b? ng?c l?n d? b? ch?y, nhão, x? sau khi t?p th? d?c.

7 meo vang nang nguc

Áo lót th? thao có thi?t k? ??c bi?t giúp nâng ?? ng?c ngay c? khi v?n ??ng m?nh chính là th? chúng ta c?n có khi t?p luy?n. Tuy nhiên, b?n không nên m?c áo lót d?ng này th??ng xuyên, m?i lúc m?i n?i b?i m?t s? nghiên c?u ?ã ch? ra ?i?u này khi?n kìm hãm s? phát tri?n kích th??c ng?c.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01