3 món ?n giúp t?ng vòng 1 hi?u qu?

3 món ?n giúp t?ng vòng 1 hi?u qu?
3 món ?n giúp t?ng vòng 1 hi?u qu?
Có nh?ng cách ??n gi?n giúp vòng 1 c?a b?n ??p t? nhiên mà không c?n ??n các bi?n pháp ph?u thu?t nâng ng?c. Không ch? th?m ngon ,b? d??ng, nguyên li?u d? tìm, nh?ng món ?n sau ?ây s? giúp c?i thi?n ?áng k? kích th??c vòng 1 c?a b?n.

?u ?? xanh

?u ?? xanh h?m v?i x??ng s??n, ??u ?? ho?c ??u ván… có tác d?ng kích thích phát tri?n tuy?n s?a và các mô m? vùng ng?c. Lo?i qu? này còn có tác d?ng t?t cho các bà m? ?ang cho con bú. Nh?ng ph? n? ?ang mang thai thì không nên ?n ?u ?? xanh.

t?ng vòng 1 hi?u qu?

B?n có th? bi?n t?u các món ?n t? ?u ?? nh?: xào, lu?c, h?m v?i các lo?i th?t nh? th?t gà, th?t heo, th?t bò,… ?? làm phong phú các món ?n h?n.

Xem thêm: Các lo?i th?c ph?m giúp t?ng vòng 1

Chân giò h?m

Chân giò h?m v?i cháo, h?t sen, ??u ??, ??u xanh,… s? cung c?p vitamin, ch?t béo, ch?t ??m ??y ?? ?? “nâng c?p” m?t b? ng?c nh? ý mu?n.

B?n nên kiên trì s? d?ng lo?i th?c ph?m này ?? có th? mang l?i hi?u qu? t?t nh?t, ??c bi?t là ??i v?i các b?n gái ? tu?i d?y thì.

t?ng vòng 1 hi?u qu?

N??c h?m chân gà

Các ch? em ph? n? ?ang r? tay nhau ph??ng pháp s? d?ng n??c h?m chân gà h?ng ngày ?? t?ng vòng 1 an toàn và hi?u qu?. Cho ??n nay, ph??ng pháp này v?n ch?a ???c lý gi?i b?i nh?ng c? s? khoa h?c, tuy nhiên các ch? em ?ã r?m r? chia s? kinh nghi?m giúp nâng ng?c ??p t? nhiên b?ng vi?c u?ng n??c h?m chân gà m?i ngày.

N?u b?n kiên trì s? d?ng n??c h?m chân gà trong su?t 2-3 tháng thì b?n s? th?y ???c vòng 1 c?a mình ???c c?i thi?n rõ r?t h?n.

Nguyên li?u:

20 chi?c chân gà r?a s?c

1 lít n??c

Th?c hi?n:

H?m chân gà trong n?i áp su?t kho?ng 2 ti?ng cho d?n khi n??c chân gà trong l?i là ???c

Chia n??c làm nhi?u ph?n cho vào ng?n mát t? l?nh, ??n hôm sau nó s? ?ông ??c nh? th?ch.

N??c chân gà dùng ?? n?u canh ?u ?? xanh, n?u mì, n?u súp, n?u bún… T?c là b?t c? món gì c?n ??n n??c dùng là b?n có th? s? d?ng n??c chân gà h?m (l?u ý dùng trong vòng 3 ngày). Th?c hi?n liên t?c t? 2 – 3 tháng, b?n s? th?y vòng ng?c ???c c?i thi?n r? r?t.

V?i các lo?i th?c ph?m này, b?n c?n kiên trì s? d?ng trong th?i gian dài m?i th?y ???c hi?u qu? rõ r?t nh?t. N?u b?n mu?n t?ng vòng 1 nhanh chóng thì ph?u thu?t nâng ng?c là gi?i pháp h?u hi?u dành cho b?n.

N?u b?n c?n h? tr? hay t? v?n thì hãy g?i ??n hotline t? v?n 0938 442 998 ?? ???c các bác s? chuyên khoa th?m m? t? v?n nhanh nh?t và chính xác nh?t.

Xem thêm:

?u nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp nâng ng?c qua ???ng qu?ng vú

Ch?m sóc vòng 1 x?p x? sau sinh

Kh?c ph?c tình tr?ng ng?c hai bên không cân ??i

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa ph?u thu?t th?m m?

K?t qu? th?m m? ph? thu?c vào ???ng nét v?n có và c? ??a c?a tùy t?ng ng??i

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01